Mediaanitesti

Mediaanitesti on tilastotieteessä käytettävä testi, jolla testataan mediaanien yhtäsuuruutta. Käytössä on riippumattomat otokset kahdesta populaatiosta. Otoksista on mitattu vähintään järjestysasteikollinen muuttuja. Mediaanitestillä voidaan selvittää, ovatko populaatioiden mediaanit yhtä suuret.

Testissä määrätään koko aineistosta mediaani ja verrataan havaintoja siihen otoksittain. Riippumattomuushypoteesi testataan joko Fisherin tarkalla testillä tai χ²-testillä.