Fisherin tarkka testi

Tilastotieteessä Fisherin tarkka testi mittaa, onko kahdesta populaatiosta mitatut dikotomisen muuttujan arvojen suhteelliset osuudet samat molemmissa populaatioissa. Testi vaatii paljon laskentaa, joten suurille aineistoille käytetään mieluummin epätarkempaa khiin neliö -testiä.

Testin idea on laskea nxm-taulusta P-arvo. Sitten muodostetaan kaikki ne nxm-matriisit, joissa rivi- ja sarakesummat ovat samat kuin alkuperäisessä taulussa. Näiden matriisien P-arvoista poimitaan ne, joiden P-arvo on pienempi kuin alkuperäisen matriisin P-arvo. Jos näiden summa on alle vaaditun tason, jää nollahypoteesi voimaan.

Esimerkiksi R:llä Fisherin testi voidaan laskea seuraavasti:

data = matrix(c(3,5,7,8,5,5,4,2,6),nrow=3)
fisher.test(data)

tulostaa

Fisher's Exact Test for Count Data

data:  data 
p-value = 0.5334
alternative hypothesis: two.sided