Luonnonmukainen peruskuivatus

Luonnonmukainen peruskuivatus on termi, jolla tarkoitetaan maatalousalueiden uomiin sovellettavia toimenpiteitä, joiden avulla ylläpidetään peltojen kuivaustilaa ja pyritään samalla parantamaan maatalousuomien monimuotoisuutta.

Juottimenojan kunnostuskaivu

Yleistä muokkaa

Luonnonmukaiset vesirakentamismenetelmät ovat kevyempiä ja ympäristöystävällisempiä kuin tehomaatalouden käytäntöjen mukainen perkaus.

Luonnonmukaisten peruskuivatusmenetelmien tavoitteena on muun muassa varjella maatalousuoman eliöiden elinmahdollisuuksia, parantaa peltojen kuivaustilaa ja elävöittää purovesistöjen maisemaa. Menetelmillä pyritään edistämään maatalousuoman luontaista kehitystä ja tätä kautta vähentämään kunnossapitokustannuksia ja -tarvetta. Luonnonmukaisella peruskuivauksella parannetaan veden laatua ja maatalousuomien vedenjohtokykyä. Kiintoainetta pysäyttävien rakenteiden ja eroosiosuojausten avulla voidaan ehkäistä ongelmien syntymistä. Luonnonmukaisia peruskuivausmenetelmiä käytetään kunnostustoimenpiteissä, sekä laajamittaisissa peruskorjauksissa että pienemmissä perkauksissa.

Alueen muuttaminen suojavyöhykkeeksi tai kosteikoksi on hyvä vaihtoehto kuivattamiselle, kun peltoalue on hankalasti viljeltävä ja herkästi tulviva. Jos alue muutetaan esimerkiksi kosteikoksi tai suojavyöhykkeeksi, toimenpiteeseen saa maatalouden ympäristötukea.

Hyötyjä muokkaa

Luonnonmukainen perkaus on hyödyllinen toimenpide monista eri syistä. Luonnonmukaisen perkauksen avulla ylläpidetään kuivaustilaa, parannetaan purojen veden laatua, vähennetään uomien kunnossapitotarvetta ja parannetaan uoman eliöstön elinolosuhteita. Lisäksi perkausalueen virkistyskäyttömahdollisuudet ja maisemakuva monipuolistuvat.

 
Tulvatasanne

Menetelmät muokkaa

  • Tulvatasanne ja alivesiuoma
  • Luiskien loiventaminen ja toispuoleinen kaivu
  • Vesikasvillisuuden niitto ja penkkojen raivaus
  • Rantapuuston ja luiskien kasvillisuuden säilyttäminen
  • Luonnonmukaiset eroosiosuojaukset
  • Pohjapadot ja -kynnykset
  • Laskeutusaltaat, lietekuopat ja -taskut
  • Monivaikutteiset kosteikot ja tulva-alueiden palauttaminen
  • Suojakaistat ja -vyöhykkeet [1]

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

Aiheesta muualla muokkaa