Lauseke (kielitiede)

Lauseke on kielitieteessä yhdestä tai useammasta, yleensä peräkkäisestä sanasta koostuva lauseen rakenneosa, joka käyttäytyy ja liikkuu lauseessa yhtenä kokonaisuutena. Lausekkeen sisällä yksi sanoista on pääsana, jonka ympärille lausekkeen sisäinen hierarkia rakentuu. Tälle pääsanalle on tyypillistä, että sitä ei voi poistaa lauseesta vahingoittamatta sen rakennetta ja se voi myös edustaa lauseketta yksinäänkin, mikäli lauserakenteita halutaan yksinkertaistaa. Tyypillisiä pääsanoja ovat verbit ja substantiivit. Kun pääsanaa tarkastellaan edustusmerkityksessä lauseen tasolla, puhutaan edussanasta. Termillä ’pääsana’ puolestaan on hierarkkisuutta ja viittaussuhteita korostava vivahde. Käytännössä pääsana ja edussana ovat usein sama sana, mutta näkökulma vaihtuu termin mukaan.

Täydennykset ja vapaat määritteet

muokkaa

Pääsanaan liittyy usein myös täydennyksiä eli kielen yksiköitä, jotka pääsana vaatii käytössä ympärilleen. Ilman täydennyksiä lause jää vaillinaiseksi, ja yleensä synnynnäisen kielenpuhujan onkin helppo tunnistaa tällaiset lauseet ja sitä kautta eritellä puuttuvat täydennykset, sanat joita ilman lauseen sanoma jää viestyttämättä. Tyypillisiä täydennyksiä ovat verbin subjekti ja objekti. Pääsanan lisäksi lausekkeen sisältä löytyy vapaita määritteitä eli sanoja, jotka viittaavat pääsanaan ja antavat siitä lisäinformaatiota, mutta eivät ole lauseopillisesti välttämättömiä. Määritteitä ovat esimerkiksi jotkin adjektiivit substantiiveille ja adverbiaalit verbille. Huomion arvoista on, että samoin kuin ensin tutkimamme keskeiset lausekkeet voivat koostua useammista sanoista tai lauseista, myös määritteiden ja täydennyksien luomat osalausekkeet voivat olla moniosaisia ja pitkiäkin kokonaisuuksia. Pitkät määriteketjut muodostavat monisyisiä rakenteita, joiden viittaussuhteet monimutkistuvat.

Monisyistä lauserakennetta kuvataan usein graafisesti puukuvaimella tai tekstissä merkitsemällä sulut lausekkeiden ympärille:

''[[Kirkkaan punainen] auto] joutui [[todella pahaan] kolariin].''

Lauseketyypit

muokkaa

Lausekkeet jaetaan karkeasti substantiivi-, adjektiivi-, adverbi- ja verbilausekkeisiin sen mukaan, minkä sanaluokan sana lausekkeen pääsana on. Pääsanan sanaluokka sanelee myös sen, minä lauseenjäsenenä kyseinen lauseke voi toimia. Kaikki luokat jakaantuvat alaluokkiin semanttisten sekä syntaktisten ominaisuuksiensa perusteella.

Lähteet

muokkaa
  • Auli Hakulinen ym.: Iso suomen kielioppi (§439) 2008. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Viitattu 8.1.2009.
Tämä kieliin tai kielitieteeseen liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.