Kiinteistötoimitusrikos

Kiinteistötoimitusrikos on Suomen lainsäädännössä rangaistavaksi säädetty teko, jossa henkilö rikkoo tahallaan tai huolimattomuudesta tiettyjä toimitusinsinöörin asettamia rajoituksia tai antamia määräyksiä. Sellaisella kiinteistötoimituksen kohteena olevalla alueella, jonka omistus saattaa toimituksen seurauksena muuttua, saa tehdä muutostöitä vain toimitusinsinöörin asettamin rajoituksin tai hänen antamallaan luvalla toimituksen aloittamisesta tiedottamisen ja tilusten haltuunoton välisenä aikana. Luvanvaraisia töitä ovat puuston hakkuu, maa-ainesten otto, uusien rakennusten rakentaminen, olemassa olevien rakennusten korjaus ja muut omaisuuden arvoa tai käyttötarkoitusta muuttavat toimet. Toisaalta toimitusinsinöörin on annettava lupa työhön, ellei se merkittävästi vaikeuta kiinteistötoimituksen suorittamista tai vaaranna toimituksen toteuttamista. Toimitusinsinöörin asettamia rajoituksia ja luparatkaisua on noudatettava, vaikka asiassa olisi aloitettu muutoksenhaku. Kiinteistötoimitusrikoksesta voidaan tuomioistuimessa tuomita sakko tai enintään kuuden kuukauden vankeus.[1]

Vuoden 1997 alussa voimaan tulleesta kiinteistönmuodostamislaista saatujen käytännön kokemusten perusteella hallitus ehdotti lakiin tehtäväksi eräitä tarkistuksia ja täydennyksiä. Alkuperäiseen lakiin sisältyi vain toimitusinsinöörin oikeus asettaa tiettyjä rajoituksia ja antaa lupia edellä kuvattuihin toimiin, mutta ei mitään rangaistussäännöksiä. Oikeuskäytännössä katsottiin, ettei rikoslain rangaistussäännöksiä voitu tällaisessa tapauksessa soveltaa, koska se olisi heikentänyt vastaajan oikeusturvaa. Siksi asiaa käsitellyt eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta ehdotti 1998 kiinteistönmuodostamislakiin lisättäväksi asian erityiskriminalisointia koskevan säännöksen. Näin asianosainen ei voisi teoillaan häiritä kiinteistötoimituksen suorittamista ja heikentää muiden asianosaisten asemaa.[2]

LähteetMuokkaa