Kenttäjohtaja

Kenttäjohtaja on Suomessa eri viranomaisissa oleva virka-asema, johon määrätty henkilö toimii työvuoronsa aikana tietyn yksikön tai toimialueen operatiivisen kenttätoiminnan johtajana. Kenttäjohtajia on muun muassa poliisissa ja ensihoidossa.

Poliisin kenttäjohtajaMuokkaa

Kenttäjohtaja on poliisimies, joka on määrätty paikallispoliisin toimintayksikön kenttäjohtajaksi. Hän vastaa toimialueensa kenttätoiminnan operatiivisesta johtamisesta yleisjohtajan alaisuudessa. Kenttäjohtaja on toimialueella työvuorossa olevan muun kuin päällystöön kuuluvan paikallispoliisin henkilöstön ja samaa tehtävää suorittavan muun poliisimiehen esimies, jollei johtosuhteista määrätä toisella tavalla. Kenttäjohtaja on työnjohtaja, joka vastaa yhdessä partionjohtajan kanssa poliisille kuuluvan tehtävän suorittamisesta.[1]

Ensihoidon kenttäjohtajaMuokkaa

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta määrittää: Ensihoitopalvelun kenttäjohtajan tehtävänä on:lähde?

  • hoitotason ensihoitajana osallistua ensihoitotehtävien hoitamiseen;
  • usean yksikön ja moniviranomaistilanteissa määrätä toiminta-alueensa ensihoitopalvelun yksiköiden ja alueellaan olevien muiden ambulanssien käytöstä ensihoitopalvelun tehtävissä;
  • tukea hätäkeskusta tilanteissa, joissa sairaanhoitopiirin ja Hätäkeskuslaitoksen välillä ennalta sovituista päivittäistoiminnan ohjeistuksista joudutaan poikkeamaan, kuten tilanteissa, joissa ensihoitopalvelujen kysyntä ylittää käytettävissä olevat voimavarat.

Ensihoitopalvelun kenttäjohtajan on oltava ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma. Lisäksi kenttäjohtajalla on oltava riittävä ensihoidon hallinnollinen ja operatiivinen osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus.[2]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. Poliisiasetus (4 § 3. mom.) Finlex. (8.9.1995/1112). Viitattu 9.9.2013.
  2. STM:n asetus ensihoitopalvelusta (340/2011) Finlex. (6.4.2011). Viitattu 26.3.2016.