Kavallus

anastusrikoksen erityinen muoto, jossa henkilö anastaa hallussaan olevaa omaisuutta

Kavallus on anastusrikoksen erityinen muoto, jossa henkilö anastaa hallussaan olevaa omaisuutta.

Kavalluksen määritelmä rikoslaissa muokkaa

4 § Kavallus. (Arkistoitu – Internet Archive) "Joka anastaa hallussaan olevia varoja tai muuta irtainta omaisuutta, on tuomittava kavalluksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi kuudeksi kuukaudeksi.

Kavalluksesta tuomitaan myös se, joka anastaa löytämiään tai erehdyksen kautta haltuunsa saamiaan varoja tai muuta irtainta omaisuutta.

Kavalluksesta tuomitaan niin ikään se, joka saatuaan toimeksiannon perusteella tai muulla sellaisella tavalla haltuunsa varoja, joiden arvo hänen on tilitettävä toiselle, oikeudettomasti käyttämällä sanottuja tai niiden tilalle tulleita varoja taikka muulla sellaisella tavalla aiheuttaa tilitysvelvollisuuden täyttämättä jäämisen joko sovittuna tai muuten edellytettynä aikana.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun anastamisen yritys on rangaistava."

Lain 5 §:ssä (Arkistoitu – Internet Archive) säädetään törkeästä kavalluksesta ja 6 §:ssä (Arkistoitu – Internet Archive) lievästä kavalluksesta.

Kavallus vai varkaus? muokkaa

Varkaudella anastetaan toisen hallussa olevaa omaisuutta, kun kavalluksella anastetaan toisen omaisuutta, joka on omassa hallussa. Jos anastaa toisen kirjahyllystä kirjan, syyllistyy varkauteen, mutta jos ottaa omakseen kirjastosta lainaamansa kirjan, syyllistyy kavallukseen. Rangaistusasteikko on sama, joten teot ovat rikoslain mukaan yhtä vakavia.

Miksi sitten rikoslaissa on eri säännökset varkaudesta ja kavalluksesta? Niiden ero ilmenee mm. siinä, miten oikea omistaja saa takaisin häneltä vääryydellä vietyä omaisuutta.

Kavalletun esineen haltuunsa vilpittömässä mielessä saanut henkilö ei ole velvollinen luovuttamaan esinettä sen oikealle omistajalle muuten kuin saamalla sen arvoa vastaavan lunastuksen (rahana). Jos esine on viety varkaudella, on sen vilpittömässä mielessä saanut velvollinen luovuttamaan esineen omistajalle lunastuksetta.

Asiaa on käsitelty laajemmin artikkelissa Varkaus.

Oikeuskäytäntöä muokkaa

Kavalluksessa sakkorangaistuksen ja vankeusrangaistuksen raja on noin 2000 euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että usein alle 2000 euron arvoisen omaisuuden kavalluksista tuomitaan sakkorangaistus ja tämän ylittävistä vankeusrangaistus. Tieto on vuodelta 2003.lähde?

Tavanomaiset rangaistukset muokkaa

  • Lievästä kavalluksesta voidaan tuomita vain sakkoa ainoana rangaistuksena.
  • Kavalluksesta tuomittiin vuonna 2008 yksittäisrikoksena 240 tapausta. Näistä 155 tuomittiin sakkoon (65 %), 66 ehdolliseen vankeuteen (28 %), 8 yhdyskuntapalveluun (3 %), 4 ehdottomaan vankeusrangaistukseen (1 %) ja 7 jätettiin rangaistukseen tuomitsematta (3 %). Päiväsakkojen keskimääräinen lukumäärä oli 39, ehdollisten vankeusrangaistusten keskimääräinen pituus 2,6 kuukautta ja ehdottomien 6,3 kuukautta.[1]
  • Törkeästä kavalluksesta taas tuomittiin vuonna 2008 yksittäisrikoksena 110 henkilöä, joista 2 sakkorangaistukseen (2 %), 94 ehdolliseen vankeuteen (86 %), 7 yhdyskuntapalveluun (6 %) ja 7 ehdottomaan vankeuteen (6 %). Ehdollisten vankeusrangaistusten keskimääräinen pituus oli 9,1 kuukautta ja ehdottomien 11,4 kuukautta.[1]

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. a b Tilastokeskuksen Tilastot > Oikeus > Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 [1]