Kassavirta on kassatulojen ja kassamenojen virta. Kassatulot tuovat rahaa yrityksen pankkitilille ja kassamenot vievät sitä. Kassavirta on myös yrityksen suoritevirran peilikuva.

Kassavirrassa kulkee pelkästään rahaa, kun suoritevirrassa kulkee erilaisia materiaaleja, palveluja ja oikeuksia. Raha on yhteismitallista – ainakin valuuttakurssien avulla, mutta suoritevirran materiaaleja, palveluja ja oikeuksia on työlästä muuttaa yhteismitallisiksi.

Kassavirtalaskelma

muokkaa

Kassavirtalaskenta on käytössä kaikkialla maailmassa. Kassavirtalaskelmia on erilaisia, mutta kaikissa niissä on kaksi yhteistä piirrettä: tapahtumat jaetaan kolmeen kassavirtaan ja kassavirtalaskelmat laaditaan maksuperusteisesti.

Kassavirtalaskelman kolme kassavirtaa ovat juokseva kassavirta, investointien kassavirta ja rahoituksen kassavirta.

Juokseva kassavirta muodostuu yrityksen jatkuvasta päivittäisestä toiminnasta syntyvistä kassatuloista ja -menoista. Juoksevat kassatulot ovat myynnistä asiakkailta saatavia tuloja, ja juoksevat kassamenot ovat yrityksen päivittäisessä toiminnassa ostamien tavaroiden, palveluiden ja oikeuksien maksusuorituksia sekä erilaisia viranomaismaksuja, jäsenmaksuja yms. Juokseva kassavirta on terveessä yrityksessä lyhyitä poikkeusjaksoja lukuun ottamatta positiivinen.

Investointien kassavirta tähtää pitkälle tulevaisuuteen. Kun investointi toteutetaan, siitä aiheutuu investointien kassamenoja. Investoinnista odotetaan vuosien kuluessa lisäystä juokseviin kassatuloihin. Investointien kassatulot ovat investointihankintojen myynneistä saatavia rahasuorituksia, jotka ovat harvinaisia. Investointien kassavirta on yleensä negatiivinen. Jos investointien kassavirta on positiivinen, silloin yritys ei tähtää tulevaisuuteen vaan yrittää selviytyä nykyhetken vaikeuksista myymällä omaisuuttaan.

Rahoituksen kassavirta tasapainottaa investointien kassavirran ja joskus myös juoksevan kassavirran negatiivisuuden. Rahoituksen kassatulot ovat osakepääoman korotuksia, muita yritykseen tehtyjä pääomasijoituksia sekä lainojen nostoja. Rahoituksen kassamenot ovat osinkojen maksuja, pääoman palautuksia sekä lainojen korkoja ja takaisinmaksuja.

Kassavirtalaskelman rakenne on seuraava: kassa alussa +/- juokseva kassavirta +/- investointien kassavirta +/- rahoituksen kassavirta = kassa lopussa.

Englanninkielisessä kassavirtalaskelmassa (cash flow statement) kassavirrat ovat operating activities, investing activities ja financing activities.

Suomen kirjanpitolaissa säädetään rahoituslaskelmasta, joka tosiasiassa on kassavirtalaskelma. Englanninkielisessä kirjanpitolain tekstissä sen nimi onkin cash flow statement. Kirjanpitoasetuksen mukaan rahoituslaskelman kolme virtaa ovat nimeltään liiketoiminnan rahavirta, investointien rahavirrat ja rahoituksen rahavirrat. Kirjanpitolautakunta on ohjeistanut rahoituslaskelman laatimisen kahta vaihtoehtoista menetelmää noudattaen: suora rahoituslaskelma ja epäsuora rahoituslaskelma.

Finanssialan yritysten yhdessä perustama Yritystutkimus ry on määrittänyt kassavirtalaskelman, jonka kolme välisummaa ovat toimintajäämä, rahoitusjäämä ja investointijäämä.

Kassavirtalaskelmat laaditaan yleensä tilinpäätöksen tuloslaskelmasta sekä alku- ja lopputaseesta muuntamalla. Tällä tavoin ei synny tarkasti oikeaa kassavirtalaskelmaa, koska tuloslaskennan menetelmät ovat muuttaneet tilinpäätöksen sisältöä. Aito kassavirtalaskelma syntyy pankkitilin tapahtumista kirjaamalla. Siinä ei ole kirjanpitosäännöistä aiheutuvia virheitä vaan luvut ovat sellaisenaan samat kuin pankin tiliotteella, mutta ryhmiteltynä kolmeen kassavirtaan sekä niiden kassatuloihin ja kassamenoihin.

Hyödyt kassavirralla johtamisesta

muokkaa

Kassavirran avulla saadaan helposti kokonaiskuva yrityksen toiminnasta, kun suoritevirran perusteella sen saaminen on vaikeaa ja usein suorastaan mahdotonta.

Kassavirta muodostaa katkeamattoman ketjun menneisyydestä nykyhetken kautta tulevaisuuteen. Kun menneisyyden kassavirtalaskelma perustuu pankkitilin tapahtumiin, niin vastaavasti tulevaisuuden kassavirtalaskelma perustuu laskuihin, tilauksiin, tarjouksiin ja suunnitelmiin.

Kassavirtakirjanpito tuottaa historiatietoa yrityksen taloudesta ja kassasuunnittelu tulevaisuutta koskevaa tietoa. Kassasuunnittelu ei ole ennustamista eikä budjetointia vaan se on kirjanpitoa. Kassavirtalaskentaa soveltaen voidaan tehdä kahdenkertaista kirjanpitoa sekä menneisyydestä että tulevaisuudesta.

Yrityksen johto voi joka päivä saada tuoreen ja tarkan kuvan kassavirran kehityksestä tulevaisuudesta, jos kassasuunnittelua tehdään päivittäin.

Kassavirtalaskelma kertoo yrityksen rahan riittävyydestä eli maksuvalmiudesta. Yritys voi kasvaa terveesti ja turvata tulevaisuutensa, kun se laatii kassasuunnittelua.

Investointeja ei makseta voitoilla eikä omalla pääomalla, koska ne eivät ole rahaa yrityksen pankkitilillä. Ne ovat vain rahamääräisesti esitettyjä laskennallisia suureita. Investoinnit maksetaan rahalla, jota kassavirtalaskenta mittaa.

Konkurssi ei aiheudu siitä, että yritys tuottaa tappiota tai se menettää koko oman pääomansa. Konkurssilain mukaan yritys voidaan asettaa konkurssiin, jos se tulee pysyvästi maksukyvyttömäksi eli sen rahat loppuvat.

Lähteet

muokkaa

Mäkinen, Lassi: Yrityksen kassasuunnittelu - kasva terveesti ja turvaa tulevaisuus. Helsinki: Suomen Yrityskirjat Oy, 2012. ISBN 978-952-6601-24-3. (suomeksi)

Mäkinen, Lassi: Kassavirta-ajattelu 1: Kassavirtalaskenta maanläheistä Talousteema Oy. 12.2.2021. Viitattu 12.11.2023. (suomeksi)

Mäkinen, Lassi: Kassavirta-ajattelu 2: Vahva kassavirta parantaa Talousteema Oy. 27.2.2021. Viitattu 12.11.2023. (suomeksi)

Mäkinen, Lassi: Kassavirta-ajattelu 3: Sesonkivaihtelut kurittavat kassavirtaa Talousteema Oy. 12.3.2021. Viitattu 12.11.2023. (suomeksi)

Mäkinen, Lassi: Kassavirta-ajattelu 4: Iso hanke imee kassan kuivaksi Talousteema Oy. 26.3.2021. Viitattu 12.11.2023. (suomeksi)

Mäkinen, Lassi: Kassavirta-ajattelu 5: Kassasuunnittelu valaisee tulevaisuuden Talousteema Oy. 8.4.2021. Viitattu 12.11.2023. (suomeksi)

Mäkinen, Lassi: Kassavirta-ajattelu 6: Tehokasta kirjanpitoa suoraan tiliotteista Talousteema Oy. 23.4.2021. Viitattu 12.11.2023. (suomeksi)

Mäkinen, Lassi: Kassavirta-ajattelu 7: Kassavirtalaskennan ohjelmistot Talousteema Oy. 7.5.2021. Viitattu 12.11.2023. (suomeksi)

Mäkinen, Lassi: Kassavirta-ajattelu 8: Kassavirtaan perustuva tilitoimistopalvelu Talousteema Oy. 21.5.2021. Viitattu 12.11.2023. (suomeksi)

Mäkinen, Lassi: Kassavirta-ajattelu 9: Kassavirtaverotus on oikeudenmukaista Talousteema Oy. 4.6.2021. Viitattu 12.11.2023. (suomeksi)

Mäkinen, Lassi: Kassavirta-ajattelu 10: Melkein kaikki konkurssit voidaan välttää Talousteema Oy. 18.6.2021. Viitattu 12.11.2023. (suomeksi)

Mäkinen, Lassi: Kassavirta-ajattelu 11: Elämänasenne Talousteema Oy. 2.7.2021. Viitattu 12.11.2023. (suomeksi)

Mäkinen, Lassi: Asunto-osakeyhtiöt laativat kirjanpitonsa liian vaikeasti Talousteema Oy. 6.5.2022. Viitattu 12.11.2023. (suomeksi)

Mäkinen, Lassi: Asunto-osakeyhtiön talousarvion lakiperusteinen umpisolmu Talousteema Oy. 13.5.2022. Viitattu 12.11.2023. (suomeksi)

Mäkinen, Lassi: Mitä hyötyä on voitosta? Talousteema Oy. 15.9.2023. Viitattu 12.11.2023. (suomeksi)

Mäkinen, Lassi: Holtitonta taloudenhoitoa Talousteema Oy. 13.10.2023. Viitattu 12.11.2023. (suomeksi)

Mäkinen, Lassi: Yritysjohdolle tuoretta tietoa rahan riittävyydestä tulevaisuudessa Talousteema Oy. 27.10.2023. Viitattu 12.11.2023. (suomeksi)

Mäkinen, Lassi: Modernia kassavirtalaskentaa Yhdysvalloissa Talousteema Oy. 10.11.2023. Viitattu 12.11.2023. (suomeksi)