Teknisellä tarkkailulla tarkoitetaan viranomaisen esitutkinnassa käyttämää pakkokeinoa tai pakkokeinoja, joissa käytetään teknistä apuvälinettä tiedon saantiin. Tekninen tarkkailu jaetaan kolmeen eri seurannan muotoon, joista jokaisen käytölle on laissa erilaiset vaatimukset. Tekninen tarkkailu jaetaan kuunteluun, katseluun, seurantaan sekä laitetarkkailuun. Nämä kuuluvat salaisiin pakkokeinoihin.

Teknistä kuuntelua ja laitetarkkailua pidetään näistä neljästä pakkokeinosta järeimpänä ja sitä saa käyttää vain jos epäillystä rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta. Tekninen kuuntelu on eri pakkokeino kuin toiset viestinnän seurantaan keskittyvät, telekuuntelu tai televalvonta, ja niiden käytölle on erilaiset vaatimukset.

Katselua ja seurantaa sen sijaan saa käyttää myös huomattavasti pienemmissäkin rikoksissa, joissa epäillystä rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta.

1.1.2014 voimaan tulleella pakkokeinolailla teknisen tarkkailun pakkokeinoihin lisättiin neljäs pakkokeino, Tekninen laitetarkkailu. Tällä tarkoitetaan, että poliisi saa tietyin edellytyksin murtautua kansalaisen tietokoneelle tai vastaavalle laitteelle ja hankkia tietoja salaa. Teknisestä laitetarkkailusta on säädetty erityisesti pakkokeinolain 10. luvun 23. ja 24. pykälissä.

Teknisen tarkkailun määritelmät

muokkaa

Teknisellä tarkkailulla tarkoitetaan siis tarkemmin sanottuna:[1]

 1. Tekninen kuuntelu: sellaisen keskustelun tai viestin kuuntelua tai tallentamista salaa teknisellä laitteella, joka ei ole ulkopuolisten tietoon tarkoitettu ja johon keskusteluun kuuntelija ei osallistu;
 2. Tekninen katselu: tietyn henkilön tai paikan, jossa epäillyn voidaan olettaa oleskelevan, jatkuvaa tai toistuvaa kuvaamista tai tarkkailua salaa kiikarilla, kameralla, videokameralla tai muulla sellaisella laitteella tai menetelmällä; sekä
 3. Tekninen seuranta: kulkuneuvon tai tavaran seurantaa siihen kiinnitetyllä radiolähettimellä tai muulla sellaisella laitteella tai menetelmällä.
 4. Tekninen laitetarkkailu: tietokoneen tai muun vastaavan teknisen laitteen taikka sen ohjelmiston toiminnan, sisältämien tietojen tai yksilöintitietojen muuta kuin yksinomaan aistinvaraista tarkkailua, tallentamista tai muuta käsittelyä rikoksen selvittämiselle merkityksellisen seikan tutkimiseksi.

Teknisen kuuntelun edellytykset

muokkaa

Kun on syytä epäillä jotakuta[1]

 1. rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta,
 2. huumausainerikoksesta,
 3. edellä mainittujen rikosten rangaistavasta yrityksestä,
 4. terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta,
 5. törkeästä tulliselvitysrikoksesta,
 6. panttivangin ottamisen valmistelusta tai
 7. törkeän ryöstön valmistelusta,

rikoksen esitutkintaa toimittava viranomainen saa kohdistaa epäiltyyn teknistä kuuntelua, jos kuuntelulla saatavilla tiedoilla voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle.

Teknisen katselun edellytykset

muokkaa

Kun on syytä epäillä jotakuta rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta, epäiltyyn tai tiettyyn paikkaan, jossa hänen voidaan olettaa oleskelevan, saadaan kohdistaa teknistä katselua, jos katselulla saatavilla tiedoilla voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle.

Jos tekninen katselu kohdistuu vankeinhoitolaitoksen huostassa olevaan rangaistusta rangaistuslaitoksessa suorittavaan, pakkolaitokseen eristettyyn tai tutkintavankiin, edellytetään kuitenkin, että epäily koskee rikosta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta, taikka huumausainerikosta tai näiden rikosten rangaistavaa yritystä taikka terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelua ja että katselulla saatavilla tiedoilla voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle.

Teknistä katselua saa kohdistaa epäiltyyn vain hänen ollessaan vakituiseen asumiseen tarkoitetun tilan ulkopuolella. Teknistä katselua saa lisäksi kohdistaa epäiltyyn, joka suorittaa rangaistusta rangaistuslaitoksessa taikka on pakkolaitokseen eristetty tai tutkintavanki, hänen ollessaan sellissään tai vankien käytössä olevissa laitoksen muissa tiloissa.

Esitutkintaa toimittavalla virkamiehellä on oikeus sijoittaa katselulaite katselun kohteena oleviin tiloihin, jos katselun suorittaminen sitä edellyttää. Virkamiehellä on tällöin oikeus laitteen asentamiseksi ja pois ottamiseksi salaa mennä edellä mainittuihin tiloihin.

Teknisen seurannan edellytykset

muokkaa

Kun on syytä epäillä jotakuta rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta, hänen käyttämäänsä kulkuneuvoon tai rikoksen kohteena olevaan tavaraerään saadaan rikoksen selvittämiseksi kohdistaa teknistä seurantaa.

Esitutkintaa toimittavalla virkamiehellä on oikeus sijoittaa seurantalaite seurattavan kulkuneuvon sisälle, jos seurannan suorittaminen sitä edellyttää. Virkamiehellä on tällöin oikeus laitteen asentamiseksi ja pois ottamiseksi salaa mennä kulkuneuvon sisälle.

Teknisen laitetarkkailun edellytykset

muokkaa

Teknisellä laitetarkkailulla tarkoitetaan tietokoneen tai muun vastaavan teknisen laitteen taikka sen ohjelmiston toiminnan, sisältämien tietojen tai yksilöintitietojen muuta kuin yksinomaan aistinvaraista tarkkailua, tallentamista tai muuta käsittelyä rikoksen selvittämiselle merkityksellisen seikan tutkimiseksi.

Teknisellä laitetarkkailulla ei saa hankkia tietoa viestin sisällöstä eikä televalvonnan edellytyksien alaan tarkoitetuista tunnistamistiedoista.

Esitutkintaviranomainen saa kohdistaa teknistä laitetarkkailua rikoksesta epäillyn todennäköisesti käyttämään tietokoneeseen tai muuhun vastaavaan tekniseen laitteeseen taikka sen ohjelmistoon, kun tätä on syytä epäillä Teknisen kuuntelun edellytyksissä tarkoitetusta rikoksesta, jotka ovat[2]

 1. rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta;
 2. huumausainerikoksesta;
 3. terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta; tai
 4. törkeästä tulliselvitysrikoksesta.

Tuomioistuin päättää teknisestä laitetarkkailusta pidättämiseen oikeutetun virkamiehen vaatimuksesta. Jos asia ei siedä viivytystä, pidättämiseen oikeutettu virkamies saa päättää teknisestä laitetarkkailusta siihen asti, kunnes tuomioistuin on ratkaissut luvan myöntämistä koskevan vaatimuksen. Asia on saatettava tuomioistuimen ratkaistavaksi heti, kun se on mahdollista, kuitenkin viimeistään 24 tunnin kuluttua pakkokeinon käytön aloittamisesta.

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa

Aiheesta muualla

muokkaa