Sivukivi

louhinnan sivutuote

Sivukivi on louhinnassa kiveä, joka joudutaan poistamaan varsinaisen malmin tai käyttökiven saavuttamiseksi ja hyödyntämiseksi.

Kassiteriittimalmia kvartsisivukivessä.

Malmikiven louhinta

muokkaa

Sivukiveä syntyy sekä avolouhoksissa että maanalaisissa kaivoksissa. Avolouhinnassa sivukiveä voidaan joutua louhimaan ja siirtämään jopa moninkertaisesti enemmän kuin varsinaista malmia, koska louhosta on laajennettava syvemmälle mentäessä.[1]

Maanalaisessa louhinnassa kaivoskuilut ja -käytävät pyritään tekemään ensi sijassa sivukiveen, jolloin sivukiven osuus jää yleensä alle puoleen louhittavan malmin määrästä. Sivukiveä ei tällöin yleensä kuljeteta maanpinnalle, vaan se käytetään tyhjäksi louhittujen tilojen täyteaineeksi.[1]

Kivilouhokset

muokkaa

Luonnonkiveä louhittaessa sivukivi on yleensä samaa ainesta kuin varsinainen tuote, mutta ei täytä vaadittavia laatuvaatimuksia. Sivukiveksi jäävät myös pienet sirpaleet ja kivet, jotka ovat liian pieniä jatkojalostukseen. Tässä sivukivessä ei ole haitallisia aineita, eikä se aiheuta vaaraa ympäristölleen. [2]

Sivukiven varastointi ja käyttö

muokkaa

Louhinnassa syntyvä sivukivi varastoidaan kaivosalueella tarkoitukseen varatulle läjitysalueelle. Riippuen sivukiven laadusta sitä voidaan käyttää joko sellaisenaan tai mekaanisesti jatkojalostettuna sekä kaivosalueella että sen ulkopuolella, esim. murskeena, aallonmurtajien, patojen ja muiden vesirakennuskohteiden raaka-aineena jne.

Metallien louhinnassa syntyvä sivukivi sisältää usein pieniä määriä malmia, esim. sulfidimineraaleja kuten kuparikiisu, rikkikiisu, kobolttihohde ym. Tästä voi aiheutua ympäristölle haitallisia päästöjä, minkä takia sivukivi ja rikastushiekka luetaan kaivannaisjätteeksi.[3]

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa
  1. a b Päivi Kauppila, Marja Liisa Räisänen, Sari Myllyoja: Metallimalmikaivostoiminnan elinkaari Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt. 2011. Viitattu 6.9.2019.
  2. Luonnonkivilouhimoiden sivukivi Suomalainen kivi. Arkistoitu 6.9.2019. Viitattu 6.9.2019.
  3. Kaivannaisjätteet Ympäristö.fi. Viitattu 6.9.2019.