Kehittämispohjainen oppiminen

pedagoginen toimintamalli
(Ohjattu sivulta Learning by Developing)

Kehittämispohjainen oppiminen (Learning by Developing, LbD) on Laurea-ammattikorkeakoulun kehittämä ja käyttämä pedagoginen toimintamalli. Mallissa lähtökohtana ovat autenttiset työelämän kehittämis- ja ongelmatilanteet yhteistyössä työelämän kanssa. Kehittämispohjaisen oppimisen tavoitteena on tuottaa uutta osaamista, joka ilmenee uusina tuotteina, toimintamalleina sekä työkulttuurina.[1][2]

Työelämäpohjaisessa kehittämishankkeessa ovat mukana opettajat ja opiskelijat, työelämän asiantuntijat sekä asiakkaat. Kehittämishanke toimii oppimisympäristönä, jossa sekä yksilö että yhteisö tuottavat uutta tietoa ja osaamista. LbD-mallin mukaisessa oppimisympäristössä yhdistyy ammattikorkeakoulun pedagoginen toiminta, tutkimus- & kehitystyö sekä aluekehitys. Käytännössä oppimisympäristö sisältää verkostoissa toteutettavia hankkeita ja projekteja, oppimis- ja kehittämistoiminnalle suunniteltuja toimintatiloja sekä kehittämislaboratoriota[3].

Osaamisen kehittäminen LbD-toimintamallissa (mukaellen Raij 2007)

Learning by Developing -toimintamallia on kehitetty vuodesta 2002 lähtien. Mallin juuret ovat tutkivassa oppimisessa ja Deweyn pragmatismissa.[4] Malli auditoitiin kansainvälisesti vuonna 2008.[5] Toimintamallin vahvuuksiksi arvioitiin mm. opiskelijoiden itsenäisen ajattelun ja itseluottamuksen lisääntyminen, työskentely todellisen elämän ongelmien kanssa, kontaktin saaminen yrityksiin ja organisaatioihin jo opiskelun varhaisessa vaiheessa sekä työllistymismahdollisuuksien paraneminen.

Opiskelijan ja opettajan rooli muokkaa

Learning by Developing -toimintamallissa opiskelija toimii kumppanuusverkostossa yhdessä opettajien ja työelämäasiantuntijoiden kanssa. Opiskelija on tasavertainen yhteistyökumppani, joka osallistuu erilaisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Opiskelijalta edellytetään tietoa, osaamista ja kykyä soveltaa oppimaansa.[6] Opiskelija voi toimia kehittämishankkeessa työn suorittajana, nuorempana kollegana tai tasavertaisena kollegana.[7]

Opettajat toteuttavat opetussuunnitelmaa LbD-toimintamallin avulla.[8]Opettajan rooli on valmentaja, kanssaoppija ja oppimisprosessin ohjaaja, jolla on vahva oman alan osaaminen.

Lähteet muokkaa

 1. Raij, K.: ”Kehittämispohjainen oppiminen ammattikorkeakouluosaamisen mahdollistajana – Learning by Developing ammattikorkeakoulukontekstissa”, Uudistuvaa opettajuutta etsimässä, toim. M. Erkamo ym.. Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B11. Helsinki: Edita Prima, 2006.
 2. Raij, K.: Learning by Developing. Laurea-ammattikorkeakoulu, A58. Helsinki: Edita Prima, 2007.
 3. Fränti, M. & Pirinen R: Tutkiva oppiminen integratiivisissa oppimisympäristöissä BarLaurea ja REDLabs, s. 17. Laurea-ammattikorkeakoulu, B10. Helsinki: Edita Prima, 2005.
 4. Rauhala, P.: Laurean oppimisnäkemyksen kasvatusfilosofinen perusta. s. 10 - 11 Teoksessa Erkamo ym. (toim.) Uudistuvaa opettajuutta etsimässä.. Laurea-ammattikorkeakoulu, B11. Helsinki: Edita Prima, 2006.
 5. Vyakarnam S., Illes K., Kolmos A. & Madritsch T.: Making a Difference – A Report on Learning by Developing – Innovation in Higher Education at Laurea University of Applied Sciences. Laurea-ammattikorkeakoulu, B26. Helsinki: Edita Prima, 2008.
 6. Pedagoginen strategia. Vantaa: , 2007. Teoksen verkkoversio. [vanhentunut linkki]
 7. Suomala,J.: Tutkimus- ja kehittämisprojektit opiskelijoiden oppimisympäristöinä. Teoksessa Kotila, H. (toim.) Ammattikorkeakoulupedagogiikka, s. 95-108. Helsinki: Edita, 2003.
 8. Kallioinen, O.: ”Opettajuuden uudistuva rooli työelämäläheisessä oppimisessa”, s.112 Teoksessa (toim.) A. Töytäri-Nyrhinen Suunnannäyttäjiä - Uusia avauksia ammattikorkeakouluopettajien työhön. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Kehittämisraportteja 4/2009. Helsinki: , 2009.

Kirjallisuutta muokkaa

 • Immonen-Orpana, P.: Onnistuneen ikääntymisen ymmärrystä rakentamassa: Fysioterapeuttiopiskelijoiden oppiminen kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen kehyksessä. Väitöskirja. Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen laitos, 2009. ISBN 978-952-10-4972-9 (nid.) ISBN 978-952-10-4973-6 (pdf). Teoksen verkkoversio (pdf).
 • Kallioinen, O. 2008. Oppiminen Learning by Developing –toimintamallissa. Laurea-ammattikorkeakoulu, A61
 • Kallioinen O. (ed.). 2008. Proceedings of the 1st Conference on Innovative Pedagogical Models in Higher Education, February 6 – 7, 2008, Finland, Laurea University of Applied Sciences
 • Piirainen A. 2008. Ohjaus Learning by Developing toimintamallissa, Laurea-ammattikorkeakoulu, A 67
 • Ojasalo, K. 2007. Learning by developing: an effective methdod in business studies. Julkaisussa Seventh annual IBER & TLC conference proceedings. - Las Vegas, NV: Clute Institute for Academic Research.
 • Ora-Hyytiäinen, E. 2009. Learning by Developing- toimintamalli ja arvioinnin haasteet. Laurea-ammattikorkeakoulu, B32
 • Taatila, V. & Peltosaari, L. Laurean LBD-oppimismalli toimii myös harjoittelussa. Teoksessa Salonen, P. (toim.) 2006. Aineksia onnistuneeseen harjoitteluun. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulujulkaisusarja B.