Venäjän keisarikunnan valtakunnanduuma

Venäjän parlamentti 1906–1917

Venäjän keisarikunnan valtakunnanduuma (ven. Государственная дума, Gosudarstvennaja duma) oli vuosina 19061917 toiminut Venäjän ensimmäinen nykyaikainen kansanedustuslaitos. Se perustettiin vuoden 1905 vallankumouksen seurauksena ja se oli tsaari Nikolai II:n hallinnon myönnytys Venäjän keisarikunnassa esiintyneisiin vaatimuksiin kansanvaltaisemmasta hallinnosta.

Госуда́рственная ду́ма
Venäjän keisarikunnan valtakunnanduuma
Tyyppi
Tyyppi alahuone
Historia
Perustettu 1906
Lakkautettu 1917
Kokouspaikka

Valtakunnanduuma muodosti kaksikamarisen parlamentin alahuoneen. Ylähuoneena toimi Venäjän valtakunnanneuvosto, jonka jäsenistä puolet oli tsaarin nimittämiä ja puolet erilaisten korporaatioiden keskuudestaan valitsemia. Lakien oli tultava hyväksytyiksi molemmissa kamareissa.

Vuosina 1906 ja 1907 valitut ensimmäinen ja toinen duuma olivat koostumukseltaan melko radikaaleja. Nikolai II hajotti duuman useasti sen alkuaikoina, ja alkuperäisiä vaalilakeja muutettiin pian siten, että duumaan saatiin enemmistö keisarinvaltaa tukeneille konservatiivisille puolueille ja ryhmille. Valtakunnanduuman vaalit ehdittiin järjestää neljä kertaa ennen maaliskuussa 1917 tapahtunutta helmikuun vallankumousta, joka päätti keisarikunnan.

Duuman perustamisen tausta

muokkaa

Tappio Venäjän–Japanin sodassa kärjisti poliittista ilmapiiriä Venäjällä, ja verisunnuntai ja muut levottomuudet aiheuttivat sekasortoa. Rauhoittaakseen tilannetta Nikolai II päätti talvella 1905 perustaa neuvoa-antavan kansanedustuslaitoksen. Hankkeen valmistelu annettiin sisäministeri Aleksandr Bulyginille. Nikolai II antoi manifestin duuman perustamisesta 19. (6.) elokuuta 1905, ja sen oli määrä kokoontua tammikuussa 1906. Bulyginin duumaksi kutsutun alkuperäisen suunnitelman mukaan duuma olisi antanut lakiesityksistä vain lausuntoja valtakunnanneuvostolle ja keisarille, sen vaalit olisivat olleet epäsuorat ja vaille äänioikeutta olisivat jääneet muun muassa naiset, työläiset ja opiskelijat. Tämä herätti tyytymättömyyttä, ja muun muassa Venäjän sosiaalidemokraattinen työväenpuolue kehotti työläisiä ja talonpoikia boikotoimaan Bulyginin duumaa.[1] Kun Venäjällä puhkesi lokakuussa 1905 vallankumouksellinen yleislakko, Nikolai II joutui antamaan 30. (17.) lokakuuta Sergei Witten johdolla valmistellun lokakuun manifestin, jossa luvattiin kansalaisvapaudet, laajempi äänioikeus ja duumalle lainsäädäntövalta.[1][2] Tämä merkitsi siirtymistä itsevaltiudesta perustuslailliseen monarkiaan.

Vaalilaki

muokkaa

Joulukuussa 1905 julkaistiin vaalilaki. Sen mukaan äänestäjät jaettiin maanomistajiin, kaupunkilaisiin, talonpoikiin ja työläisiin. Viimeksi mainituista äänioikeus oli niillä, joiden työnantajan yrityksessä oli vähintään 50 työntekijää. Erona yleiseen äänioikeuteen tällä säännöksellä äänioikeuden ulkopuolelle jäi 2 000 000 työläismiestä. Äänioikeutta ei myöskään ollut naisilla, alle 25-vuotiailla, asepalveluksessa olevilla eikä suurella joukolla kansallisia vähemmistöjä. Äänioikeus ei ollut yleinen, mutta ei myöskään äänestäjäryhmissä yhtäläinen. Maanomistajan valitsemiseen tarvittiin 2 000, kaupunkilaisen 4 000, talonpojan 30 000 ja työläisen 90 000 ääntä äänestäjäluokkansa sisällä. Valtioduuman edustajamäärä vaihteli 480:stä 520:een.

Lääkäri ja filantrooppi Anna Šabanova alkoi vuodesta 1905 lähtien ohjata johtamansa naisten avustusjärjestön toimintaa puoluepolitiikan suuntaan saadakseen Venäjän naisille äänioikeuden.[3] Hän järjesti 10.–16. joulukuuta 1908 Venäjän naisten yleiskokouksen perustaakseen naisten puolueen. Sen perustaminen epäonnistui, sillä sosialistipuolueet selittivät, ettei köyhän kansanosan naisilla ole mitään yhteistä parempiosaisten naisten kanssa.

Duuman perustuslaillinen asema

muokkaa

Nikolai II halusi edelleen säilyttää itsevaltaisen hallintotavan rajoittamalla duumalle julistettuja oikeuksia. Juuri ennen duuman perustamista hän laati niin sanotut peruslait, jotka olivat lokakuun manifestin vastaisia. Niissä määrättiin, että duuma ei voinut valita tsaarin ministereitä ja nämä eivät ole vastuussa duumalle. Toukokuussa 1906 säädettiin perustuslait, joita duuma ei voinut muuttaa kuin hallitsijan itsensä aloitteesta. Hallitsijan veto-oikeus oli rajoittamaton ja koko toimeenpanovalta kuului hänen alaisuuteensa.

Hallitsija nimitti ministerit, säilytti oikeuden julistaa sota ja solmia rauha, hänellä oli oikeus rajoittamatta julkistaa jollekin alueelle poikkeus- tai sotatila. Perustuslakien 87. pykälän mukaan duuman istuntokausien välillä hallitsija saattoi antaa omissa nimissään lakeja. Kolmatta duumaa lukuun ottamatta duuma työskenteli vain muutamia kuukausia. Näin ollen todellinen valta säilyi tsaarilla eikä siirtynyt duumalle. Tsaarilla oli myös oikeus hajottaa duuma milloin tahansa ja julistaa uudet vaalit. Näin tehtiin kolme kertaa.

Ensimmäinen duuma

muokkaa
 
Taurian palatsissa vuosina 1906–1917 toimineen duuman istuntosali.

Ensimmäisen kauden valtakunnanduuma istui 72 päivää 10. toukokuuta (J: 27. huhtikuuta) 1906 alkaen. Se kokoontui Pietarin Taurian palatsissa tehtyään ensin tervehdyskäynnin tsaarin luokse Talvipalatsiin. Ensimmäisenä puhemiehenä toimi perustuslaillisiin demokraatteihin kuulunut S. A. Muromtsev.

Edustajat valittiin erikseen neljästä ryhmästä: maanomistajista, kaupunkilaisväestöstä, talonpojista ja työläisistä. Kaikkiaan valittiin 448 edustajaa. Venäjän sosialidemokraattinen työväenpuolue, kansalliset sosialidemokraattiset puolueet, sosialistivallankumouksellisten puolue ja Yleisvenäläinen talonpoikien liitto julistivat boikotoivansa vaaleja.

Valituista edustajista 153 oli perustuslaillisia demokraatteja (kadetteja), 63 eri kansallisista ryhmittymistä, 13 lokakuulaisia, 97 trudovikkeja, 105 sitoutumattomia ja 7 muita.

Mainittu sitoutumattomien ryhmä koostui lähinnä talonpojista, joille ei puolue-elämä ollut tuttua.Heillä ei ollut juuri maakysymyksen lisäksi kiinnostusta valtiollisiin asioihin, eivätkä he siksi liittoutuneet poliittisten ryhmien kanssa. Historioitsija Alfred von Hedenströmin mukaan heillä oli Pietarissa työnjako kolmen hoitaessa yhteisasunnon taloutta yhden aina vuorollaan duumassa kuunnellessa ”herrojen” puheita ”monarkkisista prerogatiiveista ja amnestiasta, absolutismista ja konstitutsionalismista, budjetista ja interpellatsionista, agraarirevolutsionista ja latifundioiden likvidatsionista”. He lähettivät kotikyläänsä palkkiona saamistaan kymmenestä ruplasta yhdeksän.[4]

Trudovikkien ryhmä koostui kaikista kadettipuoletta jyrkemmistä uudistusryhmistä, ja heidän joukossaan oli 15 salaista sosialidemokraattia. Ryhmänjohtajana oli karismaattinen Kazanin yliopiston kasvatti, Arkangeliin karkotettu ja sieltä ulkomaille paennut A. F. Aladin. Pientä oikeistolaista monarkistiryhmää johti kreivi Pjotr Heiden. Mukana oli myös eri kansallisuuksien itsemääräämisoikeutta kannattavia edustajia Puolasta, Ukrainasta ja Baltian maista sekä myös tataareja. Nämä kansalliset ryhmät tukivat ensimmäisessä duumassa lähinnä kadetteja.[4]

Ensimmäinen duuma teki kaksi merkittävää tekoa. Ensinnäkin se teki kadettipuolueen aloitteesta tsaarille adressin, jossa vaadittiin radikaaleja uudistuksia kuten kirkon ja hallitsijasuvun yksityismaiden luovutusta talonpoikien hyväksi eli vaati osittaista maareformia. Samalla se vaati armahdusta valtiollisista rikoksista sekä kuolemanrangaistuksen ja jopa valtakunnanneuvoston poistamista. Edelleen adressissa vaadittiin Venäjän kaikkien kansallisuuksien oikeutettujen tarpeiden tyydyttämistä. Tämä säikähdytti erityisesti puolalaisten edustajat, jotka olisivat vaatineen Puolan itsehallinnon palauttamista. Adressia vastaan äänestivät lopulta vain monarkistit ja sosialidemokraatit. Toiseksi alettiin käsitellä toden teolla agraarikysymystä. Talonpoikain edustajat kävivät vuorotellen toistamassa kantansa, jonka mukaan maa kuuluu Jumalalle, ei tsaarille eikä tilanomistajalle, ja siksi talonpojalla on siihen yksinomainen oikeus. Kadettien veto tuli Moskovan yliopiston professorilta Mihail Herzensteinilta, joka eräänlaista perinnöllistä vuokratilajärjestelmää.[4]

Valtakunnanneuvosto ei hyväksynyt minkäänlaisia pakkoluovutuksia, mutta lupasi valtion maapankin avulla talonpojille avustuksia heidän siirtyessään Siperiaan. Hallitusvalta ja kansanedustuslaitos joutuivat näin täysin vastakkaisille kannoille. Hallitus päätti hajottaa duuman, ja sen tsaari Nikolai II allekirjoitti sen ratkaisevan käskykirjeen 21. heinäkuuta 1906, mutta osa duuman kadetti- ja trudovikkiedustajista yritti jatkaa työtään Viipurin Hotelli Belvederessä.[4] He julkistivat siellä niin sanotun Viipurin manifestin. Pikemmin kuin vaatimuslistaa tämä ilmensi kadettien epätoivoa tilanteessa, jossa he tajusivat, ettei valtaa vailla olevalla kansanedustuslaitoksella ole laillista valtaa, kun valtakunnanneuvosto, tavallaan ylähuone, voi kaataa kaiken, ja perustuslain mukaan viimeinen sana on kuitenkin yksinvaltiaalla tsaarilla.[4]

Myöhemmät duumat

muokkaa

Duuman paikkajaon kehitys

muokkaa
puolue edustajapaikat
huhtikuu–
kesäkuu
1906
helmikuu–
kesäkuu
1907
1907–1912 1912–1914, 1915–1917
Venäjän sosiaalidemokraattinen työväenpuolue[5] - 65 14 14
Sosialistivallankumouksellinen puolue - 34 - -
Perustuslaillisdemokraattinen puolue 179 92 52 57
Lokakuun 17:nnen liitto[6] 17 32 120 99
Keskustapuolue - - - 33
trudovikit 94 101 14 10
progressistit - - 39 47
ei-venäläiset kansallisryhmät 121 - 26 21
nationalistit - - 76 88
äärioikeisto 15 63 53 64
yhteensä 426 387 394 433

Valtakunnanduuman loppu

muokkaa

Nikolai II hajotti duuman helmikuun vallankumouksen yhteydessä 11. maaliskuuta 1917. Joukko duuman edustajia perusti niin sanotun väliaikaisen komitean, joka vuorostaan asetti väliaikaisen hallituksen muutamaa päivää myöhemmin. Itse duumaa ei enää helmikuun vallankumouksen jälkeen kutsuttu kertaakaan virallisesti koolle, ja väliaikainen hallitus käytti myös parlamentin valtaoikeuksia. Syy tähän oli ilmeisesti se, että väliaikaisen hallituksen keskustavasemmistolaiset puolueet eivät hyväksyneet muutettujen vaalilakien alaisuudessa vuonna 1912 valittua neljättä duumaa. Lisäksi väliaikaisen hallituksen vahva mies Pavel Miljukov ei mahdollisesti halunnut jakaa valtaa duuman puhemiehen Mihail Rodzjankon kanssa. Uudesta hallinnosta syrjäytetty Rodzjanko kutsui koolle useita duuman epävirallisia kokouksia, viimeisen niistä 2. syyskuuta 1917, mutta mitään lainsäädäntövaltaa niillä ei enää katsottu olevan. Väliaikainen hallitus julisti duuman virallisesti lakkautetuksi 20. lokakuuta 1917.[7] Sen seuraajaksi perustettiin lyhytikäinen Venäjän tasavallan väliaikainen neuvosto eli ”esiparlamentti”, jota ei valittu vaaleilla. Vapailla vaaleilla marraskuussa 1917 valittu Venäjän perustuslakia säätävä kansalliskokous ehti puolestaan kokoontua vain yhteen istuntoon tammikuussa 1918 ennen kuin bolševikit hajottivat sen.

Puhemiehet

muokkaa
Puhemies Virassa Puolue Duman järjestys
1.   Sergei Muromtsev
(1850–1910)
27. huhtikuuta 1906 – 8. heinäkuuta 1906 Perustuslaillinen 1.
2.   Fjodor Golovin
(1867–1937)
20. helmikuuta 1907 – 3. kesäkuuta 1907 Perustuslaillinen 2.
3.   Nikolai Homjakov
(1850–1925)
1. marraskuuta 1907 – 6. maaliskuuta 1910 Perustuslaillinen 3.
4.   Aleksandr Gutškov
(1862–1936)
10. maaliskuuta 1910 – 15. maaliskuuta 1911 Oktobristit 3.
5.   Mihail Rodzjanko
(1852–1924)
22. maaliskuuta 1911 – 19. lokakuuta 1917 Oktobristit 3.

Lähteet

muokkaa
  1. a b Nicholas II Manifesto on establishment of the State Duma in Russia (Bulygin Duma) (englanniksi) Boris Jeltsinin presidentillinen kirjasto. Viitattu 27.9.2021.
  2. The manifesto “On the state order perfection” signed (englanniksi) Boris Jeltsinin presidentillinen kirjasto. Viitattu 27.9.2021.
  3. Anna Shabanova. Spartacus Educational. Viitattu 29.4.2020..
  4. a b c d e Alfred von Hedenström: ”Tsaari ja duuma 1906-1907”, Venäjän historia 1878 – 1918, s. 236-243. suom. V. Malinen. Helsinki: Otava, 1922.
  5. Bolševikit muodostivat oman puolueen 1912.
  6. Lokakuun 17:nnen liitto yhdistyi Perustuslaillisdemokraattiseen puolueeseen 1915.
  7. Stephen Kotkin: Stalin – Volume I: Paradoxes of Power, 1878–1928, s. 179, 763. Penguin Books 2014.

Aiheesta muualla

muokkaa