Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta on tuomioistuinta muistuttava lainkäyttöelin Suomessa. Se toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena työeläketurvaan liittyvissä asioissa.[1] Lautakunta käsittelee seuraaviin työeläkelakeihin liittyviä muutoksenhakuasioita:[2]

 • työntekijän eläkelaki (395/2006)
 • merimieseläkelaki (1290/2006)
 • yrittäjän eläkelaki (1272/2006)
 • maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006)
 • kunnallinen eläkelaki (549/2003)
 • kunnallisen eläkelain voimaanpanolaki (550/2003)
 • valtion eläkelaki (1295/2006)
 • laki valtion eläkelain voimaanpanosta (1296/2006)
 • evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki (261/2008)
 • ortodoksisesta kirkosta annettu laki (985/2006)
 • Kansaneläkelaitoksesta annettu laki (731/2001)
 • Suomen pankista annetun lain (214/1998) nojalla annettu eläkesääntö ja perhe-eläkesääntö (11 §)
 • eräiden valtakunnassa voimassa olevien valtion eläkkeitä koskevien säännösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettu maakuntalaki (Ålands författningssamling ÅFS 54/2007).

Muutoksenhakulautakunnan toiminnan rahoittavat mainittujen työeläkelakien mukaisesta eläketurvasta vastaavat työeläkelaitokset maksamalla lautakunnalle vuosittain oikeushallintomaksun. Muutoksenhakulautakunnassa on päätoiminen puheenjohtaja, vähintään neljä sivutoimista varapuheenjohtajaa ja vähintään 22 sivutoimista jäsentä. Oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut puheenjohtaja johtaa lautakuntaa, vastaa sen toiminnasta ja hallinnosta sekä valvoo lautakunnan ratkaisuihin sisältyvien laintulkintojen yhdenmukaisuutta. Jäseninä on oltava vähintään:[1]

 • viisi lääkärijäsentä
 • viisi työeläkeasioihin perehtynyttä jäsentä, joilla on oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto
 • kymmenen työelämän ja työmarkkinoiden oloja tuntevaa jäsentä
 • yksi yrittäjätoimintaan perehtynyt jäsen
 • yksi maatalousyrittäjien oloja tunteva jäsen.

Muutoksenhakulautakunta ratkaisee asiat joko yhden tuomarin kokoonpanossa tai 4–6 jäsenisenä jaostona, jossa puhetta johtaa lautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Jaoston jäsenet osallistuvat päätöksentekoon vuorojärjestyksessä, jonka määrää muutoksenhakulautakunnan hallintojaosto. Jaosto on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja, työeläkeasioihin perehtynyt oikeustieteilijä, lääkärijäsen sekä kaksi työelämän ja työmarkkinoiden oloja tuntevaa jäsentä. Lisäksi tarvitaan yrittäjyyteen tai maatalouteen perehtynyt jäsen, jos käsitellään heidän alaansa liittyvää muutoksenhakua.[1]

LähteetMuokkaa