Tuotantopäällikkö

ammattinimike

Tuotantopäällikkö on elokuvatuottajan tai äänitetuottajan ensimmäinen edustaja esimerkiksi kuvauspaikalla. Hän vastaa elokuvatuotannon tai televisio-ohjelmatuotannon hallinnollisten, taloudellisten ja teknisten yksityiskohtien koordinoinnista ja valvonnasta tai vastaa levy-yhtiön tuotannosta hallinnollisesti.

Elokuva- ja televisiotuotannoissa työskentelevä tuotantopäällikkö toteuttaa elokuvan tai muun av-tuotannon käytännön töitä niiden resurssien puitteissa, jotka tuottaja on pystynyt rahoitusvaiheessa hankkimaan. Tuotantopäällikön vastuulla on resurssien ohjaus ja tuotannon käytännön organisointi sekä suurin osa sopimuksista, joita tuotannossa joudutaan tekemään. Tuotantopäällikkö huolehtii muun muassa avustavan henkilöstön palkkaamisesta tuotantoon, erilaisten käyttö-, vuokra- ja työsopimusten tekemisestä asianomaisten kanssa sekä budjetin päivittäisestä seurannasta. Tuotantopäällikkö osallistuu tuotannon aikatauluttamiseen yhdessä tuottajan, apulaisohjaajan(kuvausaikataulu) sekä esimerkiksi jälkituotantokoordinaattoreiden kanssa.

Tuotantopäällikkö ja ennakkosuunnittelu

muokkaa

Tuotantopäällikkö tekee käsikirjoituksen tuotannollisen purun yhdessä muun muassa apulaisohjaajan kanssa. Tähän purkuun voivat myös eri osastojen, kuten lavastuksen tekijät tehdä oman osansa jo ennakkovaiheessa. Käsikirjoituksen purkamisella tarkoitetaan sen läpikäymistä kohtauksittain ja erilaisten yksityiskohtaisten tarpeiden, olosuhteiden, kuvauspaikkojen yms. kirjaamista ns. breakdownsheet-paperille, joka jaetaan purun jälkeen ainakin tuotannon osastovastaaville.

Tuotantopäällikkö voi osallistua myös tuotannon budjetin laatimiseen tai ainakin sen viilaamiseen tuotannon edetessä. Valmistunut budjetti on yksi tuotantopäällikön tärkeimpiä työvälineitä, koska se osoittaa resurssit, jotka kuhunkin elokuvateon osa-alueeseen kyseisessä tuotannossa voidaan sijoittaa sekä niiden keskinäiset suhteet. Tuotantopäällikkö ei yleensä omalla päätöksellään saa ylittää budjettiin merkittyjä summia, mutta hän voi tietyissä rajoissa siirrellä resursseja budjettikohdasta toiseen. Esimerkiksi järjestäjä kuvauspaikkabudjetista jäljelle jääneet varat voidaan monesti siirtää lavastus- ja rekvisiittabudjettiin.

Tuotantopäällikkö vastaa tuotannon henkilökunnan henkilöstöhallinnoinnista eli käytännössä työajoista ja palkanmaksusta. Hän laatii työsopimukset ja neuvottelee palkoista budjetin sallimissa raameissa. Tuotantopäällikkö voi jättää varsinaisen rekrytoinnin osastovastaavien hoidettavaksi, koska näillä on monesti omat vakituiset apulaisensa, joiden kanssa he haluvat työskennellä.

Tuotantopäällikön lähimpiä työtovereita ennakkosuunnittelussa ovat tuottajan lisäksi apulaisohjaaja, kuvauspaikkajärjestäjä, lavastaja, valaisija ja kuvaaja. Näiden kanssa tuotantopäällikkö pyrkii varmistamaan kuvauspaikkojen löytymisen sekä niiden järjestelyt, tuotannon tekniset yksityiskohdat, logistiset haasteet ja aikataululliset seikat. Tuotantokoordinaattori on tuotantopäällikön läheinen apulainen, joka vastaa tuotantotoimiston käytännön toiminnasta ja hoitaa esimerkiksi logistiikkaan, majoitukseen, tiedotukseen ja henkilöstöön liittyviä tehtäviä.

Tuotantopäällikkö ja kuvaukset

muokkaa

Kuvauksissa tuotantopäällikkö on yleensä kuvauspaikalla, mutta välttämättä hänellä ei ole siellä käytännön työtehtävää. Tuotantopäällikön tehtävä on valvoa muun työryhmän työskentelyä ja seurata muun muassa aikataulujen pitävyyttä. Muun muassa ylitöiden teettäminen pienessä mittakaavassa on tuotantopäällikön päätettävissä, mutta budjetin ylittävät ylityöt on aina hyväksytettävä tuottajalla.

Tuotantopäällikkö seuraa päivittäin tuotannon kulukehitystä, materiaalilogistiikka (filmilogistiikkaa) ja tuotannon vaiheistusta eli muun muassa eri kuvauspaikoissa tapahtuvia eri töitä.

Tuotantopäällikkö ja jälkituotanto

muokkaa

Toisinaan tuotantopäällikkö saattaa jättää tehtävänsä kuvausten jälkeen ja jättää jälkituotannon erillisen jälkituotantokoordinaattorin tai jopa itse tuottajan hoidettavaksi.

Jälkituotannon osalta voidaankin puhua jälkituotantokoordinaattorista sillä elokuvatuotannon jälkituotannon alihankkijoilla on yleensä omat tuotantopäällikkönsä hoitamassa heidän osuutensa työstä. Elokuvan tuottajan tuotantoyhtiön jälkituotantokoordinaattorin päätehtävä on huolehtia materiaalilogistiikasta eli siitä, että käsiteltävä kuva tai äänimateriaali on oikeassa paikassa, oikeassa formaatissa ja oikeaan aikaan sekä valvoa osaltaan, että materiaali tulee yksiköistä uloskin oikeassa muodossaan.

Toisaalta tuotantopäällikkö voi osallistua jälkitöiden sijasta elokuvan markkinointityöhön ja esimerkiksi organisoida pressikiertueita, ennakkonäytöksiä ja muita tiedotustilaisuuksia.

Tuotantopäällikkö muilla aloilla

muokkaa

Musiikkituotannossa tuotantopäälliköllä voi toimia alaisuudessaan A&R managereita (artist and repertoire) ja studiotuottajia. Usein tuotantopäällikkö toteuttaa yhtiön tuotantolinjaa, ohjaa resursseja, organisoi tuotantoa käytännössä ja tekee sopimuksia tuotantoa koskien. Suurelta osin tuotantopäällikkö hoitaa myös käytännön asioita tuotannon markkinoinnissa.