Tuloslaskelma on tilinpäätöksen dokumentti, joka esittää tilikaudelle kuuluvat tulot eli tuotot ja tilikaudelle kuuluvat menot eli kulut vähennyslaskumuotoisena laskelmana. Tuloslaskelmasta nähdään sekä tulojen määrä että se, mihin rahaa on kulunut. Tuloslaskelmassa on myös tilikauden tulos, joko voitto tai tappio.

Tuloslaskelman tehtävänä on kuvata, miten tilikauden tulos on muodostunut.[1] Tuloslaskelma laaditaan noudattaen määrättyä tuloslaskelmakaavaa. Kaavoja on useita erilaisia ja niistä on säädetty kirjanpitoa koskevissa asetuksissa.

Tuloslaskelman pari on tase, joka mittaa omaisuuden ja velkojen arvoa tiettynä ajankohtana.

Tilinpäätös muokkaa

Tuloslaskelma on yksi kirjanpitolain mukaisen tilinpäätöksen neljästä osasta. Tilinpäätös muodostaa kokonaisuuden, joka tiedotetaan yrityksestä ulkopuolisille julkisena tietona ja tietojen saaja voi tehdä tiedoilla mitä haluaa. Tilinpäätös on laaja ja standardoitu tietopaketti tilinpäätöksen laatineen yrityksen taloudesta. Tilinpäätöksen neljä osaa ovat: tuloslaskelma, tase, liitetiedot ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen toisen osan, taseen, tehtävänä on kuvata tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa.[1]

Tilinpäätökset ovat laajasti julkisia. Kaikkien osakeyhtiöiden on julkistettava tilinpäätöksensä lähettämällä siitä jäljennös Patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteröintiä varten. Sieltä kuka tahansa voi saada jäljennöksen tilinpäätöksestä. Tilinpäätöksiä löytyy myös yritysten internet-sivuilta.[1]

Kiinnostuneet tahot, kuten asiakkaat, alihankkijat, kilpailijat, verottaja ja muut viranomaiset, käyttävät tilinpäätöksiä työssään. Tilinpäätöksien tulkintaa kutsutaan tilinpäätösanalyysiksi.[1]

Tuotot ja kulut muokkaa

Tuotot ovat tilikaudelle kuuluvia tuloja. Suoriteperusteisesti laadittavassa tuloslaskelmassa tulon katsotaan olevan tilikaudelle kuuluvaa tuottoa, jos suorite on luovutettu asiakkaalle tilikauden aikana. Tuotot ovat lisäys omistajien omaisuuteen.

Kulut ovat tilikaudelle kuuluvia menoja. Meno jaksotetaan tilikaudelle, jos menoa vastaava tulo katsotaan syntyneen tilikauden aikana eikä menon odoteta enää tulevaisuudessa kartuttavan tuloja. Tätä kutsutaan meno tulon kohdalle -periaatteeksi. Se osa menoista, joiden vastaavat tulot ovat vielä saamatta, kirjataan taseeseen aktivoiduksi odottamaan tulevaisuudessa kertyviä tuloja.

Tuloslaskelman kaavat muokkaa

Tuloslaskelmalla on kaksi vaihtoehtoista kaavaa: kululajikohtainen ja toimintokohtainen tuloslaskelma. Ne on annettu kirjanpitoasetuksessa.[2]

Kululajikohtainen tuloslaskelma muokkaa

1. LIIKEVAIHTO
2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos
3. Valmistus omaan käyttöön
4. Liiketoiminnan muut tuotot
5. Materiaalit ja palvelut

a) Aineet, tarvikkeet ja tavarat
aa) Ostot tilikauden aikana
ab) Varastojen muutos
b) Ulkopuoliset palvelut

6. Henkilöstökulut

a) Palkat ja palkkiot
b) Henkilösivukulut
ba) Eläkekulut
bb) Muut henkilösivukulut

7. Poistot ja arvonalentumiset

a) Suunnitelman mukaiset poistot
b) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä
c) Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset

8. Liiketoiminnan muut kulut
9. LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
10. Rahoitustuotot ja -kulut

a) Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä
b) Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä
c) Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
d) Muut korko- ja rahoitustuotot
e) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista
f) Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista
g) Korkokulut ja muut rahoituskulut

11. VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
12. Tilinpäätössiirrot

a) Poistoeron muutos
b) Vapaaehtoisten varausten muutos
c) Konserniavustus

13. Tuloverot
14. Muut välittömät verot
15. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

Toimintokohtainen tuloslaskelma muokkaa

1. LIIKEVAIHTO
2. Hankinnan ja valmistuksen kulut
3. Bruttokate
4. Myynnin ja markkinoinnin kulut
5. Hallinnon kulut
6. Liiketoiminnan muut tuotot
7. Liiketoiminnan muut kulut
8. LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

9. Rahoitustuotot ja -kulut

a) Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä
b) Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä
c) Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
d) Muut korko- ja rahoitustuotot
e) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista
f) Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista
g) Korkokulut ja muut rahoituskulut

10. VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

11. Tilinpäätössiirrot

a) Poistoeron muutos
b) Vapaaehtoisten varausten muutos
c) Konserniavustus

12. Tuloverot
13. Muut välittömät verot
14. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

Lyhennetty tuloslaskelma muokkaa

Pienet kirjanpitovelvolliset voivat halutessaan esittää ns. lyhennetyn tuloslaskelman. Siinä liikevaihto ja eräät muut erät esitetään yhteenlaskettuna eränä bruttotulos.

Satunnaiset erät muokkaa

Tuloslaskelmassa esitettiin aiemmin omina erinään satunnaiset tuotot ja kulut ennen tilinpäätössiirtoja. Nämä erät on poistettu tuloslaskelmakaavoista.

Tuloslaskelma ja tase muokkaa

Tuloslaskelman viimeinen rivi, tilikauden voitto tai tappio, siirretään taseeseen.

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. a b c d Kinnunen, Leppiniemi, Puttonen, Virtanen: Tietoa yrityksen taloudesta, s. 19-35, 87. KY-Palvelu Oy, 2002.
  2. Kirjanpitoasetus (30.12.1997/1339) 1 luku Tuloslaskelma- ja tasekaavat Finlex. Viitattu 7.1.2018.