Track Warrant Control

Track Warrant Control eli lyhyesti TWC on rautateillä käytettävä liikenteenohjausmenetelmä, joka on laajassa käytössä etenkin Yhdysvalloissa sekä Kanadassa, jossa sen nimi on Occupancy Control System eli lyhennettynä OCS.

Menetelmä on tarkoitettu liikenteenohjausta varten sellaisilla rataosilla, joilla ei ole käytössä sähköistä liikenteenohjausjärjestelmää, kuten kauko-ohjausta. Rataosilla, joilla TWC:tä käytetään liikenteenohjausmenetelmänä, voi kuitenkin olla käytössä sähköinen opastinjärjestelmä, yleisimmin täysautomaattinen linjasuojastus, jonka avulla rataosan välityskykyä voidaan lisätä. Sähköisiä vaihteiden kääntölaitteita ei kuitenkaan pääsääntöisesti ole.

Käytännössä menetelmän käyttö rautatieliikenteen hoidossa edellyttää liikenteenohjaajan lisäksi sitä, että junissa on vähintään kahden hengen junamiehistö, jotta vaihteiden kääntäminen ja junan siirtäminen määrättyyn paikkaan sujuu mahdollisimman pienellä viiveellä.

HistoriaMuokkaa

Ennen laajamittaista radiopuhelinten käyttöönottoa liikennettä hoidettiin välittämällä fyysisesti asemilta junamiehistöille kirjoitettuja määräyksiä, joilla rajoitettiin tai kiirehdittiin junan liikkeitä ja siten helpotettiin muuta junaliikennettä. 1970- ja 1980-luvuilla vanhan järjestelmän rinnalle tuli laajaan käyttöön radiopuhelimia, jolloin liikenteenohjaaja saattoi antaa määräykset suoraan junamiehistölle eikä asemia tarvinnut miehittää määräysten välittämistä varten.

ToimintaMuokkaa

Track warrant on kirjallinen lupa, joka oikeuttaa junamiehistön siirtämään junaa luvassa määriteltyjen kahden paikan välillä luvassa määrätyillä ehdoilla. Määriteltyinä paikkoina käytetään pääsääntöisesti liikennepaikkoja tai muita tunnistettavia, yksilöiviä kohteita, kuten etäisyysmerkkejä eli mailipylväitä. Lupa annetaan kahden paikan väliselle osuudelle rataa, ja siinä saattaa olla tarkentavia ehtoja junakohtauksien suhteen.

Liikenteenohjaaja pitää kirjaa kaikista antamistaan luvista. Käytäntönä on myös, että yhdellä määrätyllä osuudella on voimassa vain yksi lupa kerrallaan. Joissakin harvoissa tapauksissa, esimerkiksi ratatyössä, sallitaan useammille ratatyöyksiköille kokonaan tai osittain päällekkäiset lupaosuudet. Tällöin päällekkäisillä lupaosuuksilla on liikuttava rajoitettua nopeutta ja yksikkö on kyettävä pysäyttämään näkyvissä olevan matkan puoleenväliin. Päällekkäisiä lupia voidaan antaa myös rataosuuksilla, joilla on käytössä automaattinen opastinjärjestelmä: tällöin junia kuljetetaan luvan rajoitusten lisäksi opastimien opasteiden mukaan.

Junien ja muiden kiskoilla liikkuvien yksiköiden lisäksi lupa voidaan antaa ratatyömiehistölle, jolloin se toimii lupana aloittaa radan huolto- ja kunnossapitotyö.

Lupa voi olla aikarajoitteinen, jolloin juna- tai ratatyömiehistön on pyrittävä siihen, että luvassa mainittu työ toteutetaan ennen määrättyä aikaa. Lupa ei kuitenkaan peruunnu, ennen kuin luvan saaja on erikseen ilmoittanut liikenteenohjaajalle, että lupa voidaan perua.

Luvan antaminenMuokkaa

Liikenteenohjaaja antaa luvan kirjoittamalla sen joko erilliselle lupalomakkeelle tai tietokoneavusteisissa järjestelmissä tietokonepäätteelle. Tämän jälkeen lupa toimitetaan junamiehistölle joko sähköisesti langattomien laitteiden avulla tai liikenteenohjaaja lukee luvan junamiehistölle radiolla. Junamiehistöön kuuluva konduktööri on velvollinen kopioimaan liikenteenohjaajan suullisesti (radiopuhelimella) antaman luvan ja toistamaan sen kokonaisuudessaan liikenteenohjaajalle, jotta luvan oikeellisuus voidaan tarkastaa ja virheet havaita. Vasta kun luvan sisältö on todettu oikeaksi, liikenteenohjaaja kuittaa luvan nimikirjaimillaan ja kellonajalla, jolloin lupa astuu voimaan ja luvassa mainittu liike tai työ saadaan aloittaa.

Luvan päättäminenMuokkaa

Ennen kuin juna saapuu luvassa mainitulle lupaosuuden päätepaikalle, on sen saatava uusi lupa uutta lupaosuutta varten. Luvassa mainittua päätepaikkaa ei saa sivuuttaa ilman uutta lupaa.

Kun juna on saapunut päätepaikalle ja kaikki luvassa erikseen määrätyt koko lupaosuutta koskevat ehdot on täytetty, konduktööri ilmoittaa liikenteenohjaajalle junan sijainnin sekä luvan numeron, ja että kaikki sen ehdot on täytetty. Tämän jälkeen lupa mitätöidään, ja sen tarkoittama osuus vapautuu muun liikenteen käyttöön.

Lupien ehdollisuudetMuokkaa

Koska lupien suullinen välittäminen liikenteenohjaajan ja junamiehistön välillä saattaa kestää useita minuutteja luvat saattavat sisältää ehdollisia liikkumislupia liikenteen nopeuttamiseksi. Tavallisimpiin ehdollisiin määräyksiin kuuluu junakohtauksia varten tarkoitettu ehdollistaminen, jonka mukaan lupa on voimassa vasta tietyn vastaantulevan junan saavuttua sille liikennepaikalle, jolla luvan saaja on.

Koska ehdolliset liikkumisluvat saattavat aiheuttaa väärintulkittuna vaaratilanteita, ovat yhdysvaltalaiset rautatietyöntekijöiden liitot kannustaneet rautatieyhtiöitä luopumaan ehdollisista luvista.

LähteetMuokkaa