Avaa päävalikko

Muutokset

Ei muutosta koossa, 4 vuotta sitten
kyllä enimmät "liian työläät" kuolemanjälkeiset nimetkin löytyivät engl. Wikipediasta, joten merkitään tännekin
! style="background:#efefef;" | Aikakausinimet ([[Nian Hao]] 年號) ja niiden vuodet
|-----
| colspan="5" align="center" | ''Käytäntö:Käytännössä "Liao"tämän +dynastian temppelinimihallitsijoista käytetään temppelinimeä, paitsijonka Liaoeteen Tianlisätään Zuodynastian Dinimi "Liao", jostapoikkeuksena käytetäändynastian tapaaviimeinen "hallitsija [[Liao" +Tian kuolemanjälkeinenZuo nimi''Di]].
|-----
| Tai[[Liao ZuTaizu|Taizu]] (太祖 tài zǔ)
| Shen Tian Huangdi
| ''Liian työläs, joten ei käytetä tästä hallitsijasta''
| Yelü A Bao Ji (耶律阿保機 yē lǜ ā bǎo jī)
| [[907]]-[[926]]
| Shence (神冊 shén cè) [[916]]-[[922]]<br />
Tianzan (天贊 tiān zàn) [[922]]-[[926]]<br />
Tianxian (天顯 tiān xiǎn) [[926]]<br />
|-----
| Tai[[Liao ZongTaizong|Taizong]] (太宗 tài zōng)
| Xiao Wu Huangdi
| ''Liian työläs, joten ei käytetä tästä hallitsijasta''
| Yelü De Guang (耶律德光 yē lǜ dé guāng)
| [[926]]-[[947]]
| Tianxian (天顯 tiān xiǎn) [[927]]-[[938]]<br />
HDatong (會同 huì tóng) [[938]]-[[947]]<br />
Datong (大同 dà tóng) [[947]]<br />
|-----
| [[Liao Shizong|Shi Zong]] (世宗 shì zōng)
| Tian Shou Huangdi
| ''Liian työläs, joten ei käytetä tästä hallitsijasta''
| Yelü Ruan (耶律阮 yē lǜ ruǎn)
| [[947]]-[[951]]
| Tianlu (天祿 tiān lù) [[947]]-[[951]]<br />
|-----
| [[Liao Muzong|Mu Zong]] (穆宗 mù zōng)
|
| ''Liian työläs, joten ei käytetä tästä hallitsijasta''
| Yelü Jing (耶律璟 yē lǜ jǐng)
| [[951]]-[[969]]
| Yingli (應曆 yìng lì) [[951]]-[[969]]<br />
|-----
| Jing[[Liao ZongJingzong|Jingzong]] (景宗 jǐng zōng)
|
| ''Liian työläs, joten ei käytetä tästä hallitsijasta''
| Yelü Xian (耶律賢 yē lǜ xián)
| [[969]]-[[982]]
| Baoning (保寧 bǎo níng) [[969]]-[[979]]<br />
Qianheng (乾亨 qián hēng) [[979]]-[[982]]<br />
|-----
| Sheng[[Liao ZongShengzong]] (聖宗 shèng zōng)
| Wen Wu Da Xiao Xuan Huangdi
| ''Liian työläs, joten ei käytetä tästä hallitsijasta''
| Yelü Long Xu (耶律隆緒 yē lǜ lóng xù)
| [[982]]-[[1031]]
| Qianheng (乾亨 qián hēng) [[982]]<br />
Tonghe (統和 tǒng hé) [[983]]-[[1012]]<br />
Kaitai (開泰 kāi tài) [[1012]]-[[1021]]<br />
Taiping (太平 tài píng) [[1021]]-[[1031]]<br />
|-----
| Xing[[Liao ZongZingzong|Xingzong]] (興宗 xīng zōng)
| Xiao Zheng Huangdi
| ''Liian työläs, joten ei käytetä tästä hallitsijasta''
| Yelü Zong Zhen (耶律宗真 yē lǜ zōng zhēn)
| [[1031]]-[[1055]]
| Jingfu (景福 jǐng fú) [[1031]]-[[1032]]<br />
Chongxi (重熙 chóng xī) [[1032]]-[[1055]]<br />
|-----
| Dao[[Liao ZongDaozong|Daozong]] (道宗 dào zōng)
|
| ''Liian työläs, joten ei käytetä tästä hallitsijasta''
| Yelü Hong Ji (耶律洪基 yē lǜ hóng jī)
| [[1055]]-[[1101]]
| Qingning (清寧 qīng níng) [[1055]]-[[1064]]<br />
Xianyong (咸雍 xián yōng) [[1065]]-[[1074]]<br />
Taikang (太康 tài kāng) tai Dakang (大康 dà kāng) [[1075]]-[[1084]]<br />
Daan (大安 dà ān) [[1085]]-[[1094]]<br />
Shouchang (壽昌 shòu chāng) tai Shoulong (壽隆 shòu lóng) [[1095]]-[[1101]]<br />
|-----
| ''Ei ollut''
| [[Liao Tian Zuo Di|Tian Zuo Di]] (天祚帝 tiān zuò dì)
| Yelü Yan Xi|耶律延禧 yē lǜ yán xī
| [[1101]]-[[1125]]
| Qiantong (乾統 qián tǒng) [[1101]]-[[1110]]<br />
Tianqing (天慶 tiān qìng) [[1111]]-[[1120]]<br />
Baoda (保大 bǎo dà) [[1121]]-[[1125]]<br />
|}
 
87 744

muokkausta