Ero sivun ”Toimintakyky” versioiden välillä

17 merkkiä poistettu ,  11 vuotta sitten
//
p (Käyttäjän 89.166.108.115 (keskustelu) muokkaukset kumottiin ja sivu palautettiin viimeisimpään käyttäjän Velma tekemään versioon.)
(//)
{{korjattava/kieli|sitaatit omin sanoin, paikoitellen tiivistettävä kieltä muuten}}
 
'''Toimintakyvyllä''' tarkoitetaanon väljästiyleisesti ilmaistenmääritellen ihmisen fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten ominaisuuksien suhdetta häneen kohdistuviin odotuksiin. <ref>Markku Lehto kirjassa Toimintakyky 2004 (Matikainen ym.)</ref> Toimintakyky voidaan määritellä myös "kyvyksi saada aikaan jokin toiminta" ja suorituskyky vastaavasti voisi tarkoittaa "kykyä saavuttaa jokin päämäärä". Jos toiminta jo on määritelty tavoitteellisena toimintana, näillä kahdella määritelmällä ei ole eroa. Suorituskykyyn liittyy vahvemmin kuin toimintakykyyn toiminnan taso ja tulos.
 
==Toimintakyky terveystutkimuksessa==
 
Terveystutkimuksen lähestymistapaa toimintakyvyn käsitteeseen kuvaa mainiosti Seppo Koskisen (2004) kuvaus toimintakyvystä hyvinvointi-indikaattorina: {{sitaatti|Ihmisen toimintakyky kuvaa hänen kykyään suoriutua eri tehtävistä tietyssä ympäristössä. Toimintakyvyn mittaamiseen on viime vuosikymmeninä kiinnitetty yhä enemmän huomiota muun muassa WHO:n työssä. Toimintakyvyn rajoittuminen voi johtua sairaudesta tai iän mukana tapahtuvasta suorituskyvyn heikkenemisestä. Myös ympäristö vaikuttaa toimintakykyyn: saman tehtävän suorittaminen voi olla helppoa jossakin ympäristössä, mutta toisissa olosuhteissa tehtävästä suoriutuminen voi olla hankalaa. Toimintakyvyn rajoitukset voivat vähentää yksilön autonomiaa ja hyvinvointia, ja lisäksi ne voivat kuormittaa palvelujärjestelmää yksilön tarvitessa apua suoriutuakseen välttämättömistä tehtävistään. Toimintakykyä – kuten sairastavuuttakin – voidaan mitata sekä henkilön omaan tai hänen läheisensä ilmoitukseen perustuen että omasta ilmoituksesta riippumattomien mittausten avulla. Molemmilla menetelmillä on omat käyttötarkoituksensa. Yleisimmin käytettyjä, omaan ilmoitukseen perustuvia toimintakykymittareita ovat päivittäistoiminnoista (esimerkiksi pukeutuminen, peseytyminen, ruoanvalmistus) suoriutumista koskevat kysymykset ja niiden yhdistelmät. Näköä, kuuloa, liikkumiskykyä, muistia ja monia muita toimintakyvyn ulottuvuuksia voidaan arvioida sekä omaan ilmoitukseen että ulkopuolisen mittaajan saamiin tuloksiin tukeutuen. Väestön toimintakyvyn kehityksestä on hyvin vähän objektiivisiin mittauksiin perustuvaa tietoa, mutta Terveys 2000-tutkimuksen mukaan itse ilmoitettu toimintakyky on Suomessa selvästi kohentunut viimeksi kuluneiden parin vuosikymmenen aikana. Esimerkiksi puolen kilometrin kävely vaikeuksitta sujuu yhä useammalta aikuiselta.}}
 
==Toimintakyky kuntoutuksessa==
 
Kelan kuntoutustutkimuslaitoksessa (KKT, nyk Petrea) on kehitelty vuosikymmeniä omaa biopsykososiaalista näkemystä ihmisen toimintakyvystä. Siitä kirjoittaa Sirkka-Liisa Karppi Kelan verkkosivun kolumnissa näin: {{sitaatti|Ihmisen toimintakyky kattaa hänen selviytymisensä arkisista askareista samoin kuin elämän suurista haasteista. Sen vuoksi toimintakykyä on hankala määritellä tai mitata yksiselitteisesti ja kattavasti. Toimintakyky voidaan määritellä esimerkiksi kykynä tai mahdollisuutena selviytyä kulloisessakin elämäntilanteessa ja –vaiheessa jokapäiväisen elämän haasteista: itsestä huolehtimisesta, työstä, vapaa-ajasta ja harrastuksista. Se on myös selviytymistä omalle elämälle asetetuista tavoitteista ja toiveista: lapsena leikistä, työikäisenä työstä, vanhana mahdollisimman suuresta itsenäisyydestä. Toimintakykyä voidaan kuvata myös tasapainotilana kykyjen, elin- ja toimintaympäristön sekä omien tavoitteiden välillä.
Käytännössä henkilön toimintakykyä tarkastellaan usein hänen fyysisinä, psyykkisinä ja sosiaalisina edellytyksinään selviytyä päivittäisistä askareista. Tällainen tarkastelu tekee toimintakyvyn helposti lähestyttäväksi, mutta samalla kadotetaan toimintakyvynkokonaisuus. Todellisuudessa toimintakyky on jotain muuta kuin fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen suorituskyvyn summa. Joskus toimintakyky on parempi, mitä sen osatekijöitä tarkastellen voisi olettaa, toisinaan taas se on jopa huomattavasti oletettua heikompi. Henkilön toimintakyvyn tarkastelu ja arviointi painottuu käytännön syistä useimmiten hänen fyysisen toimintakykynsä arviointiin. Silloinkin mitataan yleensä fyysistä suorituskykyä, kuten lihasvoimaa tai hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä.}}
 
==Toimintakyvyn arviointiin liittyvät uudet odotukset==
 
Matti Kekin toimittama Suomen Lääkäriliiton julkaisu Työkyvyn arviointi oli hyvin pitkään ainoa kokonaisesitys toimintakyvystä, kunnes sitten vuonna 2004 ilmestyi Esko Matikaisen ym. toimittama Duodecimin julkaisema kirja Toimintakyky. Erillisiä lehtiartikkeleita on toki paljon ja sitä enemmän on esiintynyt polemiikkia lehtien palstoilla. Eduskunnan oikeusasiamieskin on puuttunut työkyvyttömyyseläkepäätösten perusteluihin vaatien niihin laajempia ja yksiselitteisempiä perusteluja.
 
 
==Psykologinen malli toimintakyvystä==
 
Käytännössä henkilön toimintakyvyn arviointi tapahtuu joko testitilanteiden tai erilaisista lähteistä saatujen tietojen kokonaisarvion kautta. Edward Jones (1989) viittaa artikkelissaan "The Framing of Competence" Darleyn ja Goethalsin (1980) seuraavaan yhtälöön:
 
 
==Toimintakyvyn merkitys on kasvussa==
 
Toimintakyvyn analyysin yhteydessä käytettävät muut käsitteet ja siinä esiintyvät ilmiöt riippuvat siitä, miten toimintakyky määritellään ja kuvataan. Kun toimintakykyä halutaan analysoida kaikilta kuntoutuksessa merkityksellisiltä osiltaan, voidaan joutua tilanteeseen, jossa vaikeasti yhteensopivia asioita – esimerkiksi sydämen toimintakyky, kuntoutujan toimintakyky ja työyhteisön toimintakyky – yritetään tarkastella samoilla käsitteillä. Tämä tehtävä voi olla vaikea, mutta toimintakyvyn erilaisten käyttöyhteyksien vuoksi myös välttämätön. Voihan aivan hyvin sanoa, että niin sairaanhoidon kuin sosiaalistenkin tukitoimien tarpeen voi katsoa päättyneeksi silloin kun potilaan, asiakkaan tai kansalaisen toimintakyky on saavuttanut tietyn tason. Jokainen palvelusektori on oman kehityksensä myötä määritellyt suhteensa "ihmiseen kokonaisuutena" ja sitä kautta myös toimintakyvyn käsitteen aseman erityistieteen käsitteiden joukossa.
Riitta Suurlan eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle kirjoittamassa, Avauksia tietämyksen hallintaan, näkyy kirkkaana se puhetapa jolla suomalaisia valmistellaan kohti tulevaisuutta. ”Tieto on kykyä toimia” sanotaan samaan tapaan kuin älykkyystutkijat ovat toistuvasti asian ilmaisseet. Kun tieto ymmärretään kykynä toimia ja kehittää toimintaa, yksilön kannalta avainkysymyksiksi nousevat
 
== WHO:n ICF-luokitus==
 
Maailman Terveysjärjestö (WHO) on yleiskokouksessaan 22.5.2001 hyväksynyt Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen luokituksen (International Classification of Functioning, Disability and Health = ICF), jonka tarkoituksena on muodostaa kansainvälinen standardi väestön toimintaedellytysten kuvaamiseen. Koska toimintakykyä ja sen osatekijöitä mitataan, arvioidaan ja käsitteellistetään lukemattomilla eri tavoilla, olisi tarpeen sopia yhteisestä viitekehyksestä, jota voitaisiin käyttää kaikkien ihmisten toimintakykyisyyden ja terveyden kuvaamiseen. Tällainen käsitejärjestelmä olisi – ja ICF on – hyödyllinen monissa tieteissä sekä palvelu- ja etuustilanteissa. Stakes julkaisi vuonna 2004 ICF:n suomennoksen<ref>ICF. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. Stakes. Ohjeita ja luokituksia 2004:4</ref>.
 
==Suomalainen toimintakykyverkosto==
 
[[Kansanterveyslaitos]] on perustanut suomalaisille toimintakykyä arvioiville ja mittaaville asiantuntijalaitoksille ”Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisen asiantuntijaverkoston”. Hankkeen ensimmäinen vaihe kattaa vuodet 2007–2010. Edellä mainittu WHO:n ICF-luokitus muodostaa yhden lähtökohdan verkoston työlle. Toimintakykyverkosto-hankkeen tavoitteina ovat
*alan kehittämistyötä tekevien laitosten ja asiantuntijoiden kartoittaminen ja
 
==Lähteet==
 
*{{Lehtiviite|Tekijä=E E Jones|Otsikko=The Framing of Competence|Julkaisu=Personality and Social Psychology Bulletin|Vuosi=1989}}
*{{Lehtiviite|Tekijä=Sirkka-Liisa Karppi|Otsikko=Toimintakyky on selviytymistä elämän haasteista|Julkaisu=Kela|Ajankohta=1.11.2006}}
 
==Viitteet===
 
{{viitteet}}
 
1 068

muokkausta