Tilinpäätösanalyysi

yrityksen talouden tilan arvio

Tilinpäätösanalyysissä tutkitaan yrityksen kannattavuutta ja taloudellista tilaa käyttämällä hyväksi yrityksen tilinpäätöstietoja. Tilinpäätöksestä voidaan laskea useita tunnuslukuja, joiden avulla yrityksiä voidaan vertailla keskenään.

Pelkkiä tunnuslukuja vertaamalla saadaan vain suuntaa antavia tuloksia, ja tunnuslukuihin perustuvat vertailut ovat valideja vain saman toimialan ja kokoluokan yritysten kesken.

Myyntikate

muokkaa
Katso myös: Katetuottolaskenta

Myyntikate eli katetuotto saadaan vähentämällä yrityksen myyntitulosta muuttuvat kustannukset.

 

Myyntikate ilmoitetaan usein prosentteina liikevaihdosta:

 

Käyttökate

muokkaa
Pääartikkeli: Käyttökate

Käyttökatteella tarkoitetaan rahasummaa, joka saadaan, kun myyntikatteesta vähennetään kiinteät kustannukset.

Käyttökate = Myyntikate - Kiinteät kustannukset

Käyttökatekin ilmoitetaan usein liikevaihtoon suhteutettuna käyttökateprosenttina. Sana kate viittaa siihen, että esimerkiksi käyttökateprosentti kertoo, kuinka suuri osa liikevaihdosta jää kattamaan muita kuluja.

Tulosprosentit

muokkaa

Tuloslaskelmasta voidaan laskea useita tulosprosentteja, joiden avulla tarkastellaan tuloslaskelman eriä suhteessa tuottoihin. Tulosprosentit lasketaan usein suhteessa liikevaihtoon, mutta loogisempana voi pitää niiden laskemista suhteessa kaikkiin tuottoihin, koska kaikki tuotot ovat luonnollisesti mukana yrityksen tuloksessa.[1]

Bruttokate-% = Bruttokate / Liikevaihto
Käyttökate-% = Käyttökate / Liiketoiminnan tuotot
Liiketulos-% = Liiketulos / Liiketoiminnan tuotot
Nettotulos-% = Nettotulos / Liiketoiminnan tuotot

Erä Liiketoiminnan tuotot tarkoittaa liikevaihtoa ja liiketoiminnan muita säännöllisiä tuottoja.[1]

Bruttokate voidaan laskea vain yrityksille, jotka käyttävät toimintokohtaista tuloslaskelmaa.[1]

Pääoman tuotto

muokkaa

Oman pääoman tuottoaste (ROE) kertoo, montako prosenttia yritys on tuottanut omalle pääomalle.

Sijoitetun pääoman tuottoaste (ROI) kertoo, montako prosenttia yritys on tuottanut yritykseen sijoitetulle, tuottoa vaativalle pääomalle.

Koko pääoman tuottoaste (ROA) kertoo, montako prosenttia yritys on tuottanut kaikelle käyttämälleen pääomalle.

Sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE, engl. Return on Capital Employed) saadaan laskemalla

 

Vakavaraisuus ja velkojen hoito

muokkaa

Vakavaraisuus tarkoittaa yrityksen pääomarakenteen terveyttä siten, ettei vieraan pääoman osuus ole hallitseva.[2] Vakavaraisuudessa on kyse yrityksen mahdollisuuksista selviytyä taloudellisista velvoitteistaan pitkällä aikavälillä.

Tilinpäätösanalyysissä vakavaraisuutta mitataan omavaraisuusasteen, nettovelkaantumisasteen ja suhteellisen velkaantuneisuuden avulla.

Takaisinmaksukyky tarkoittaa yrityksen kykyä selviytyä vieraan pääoman maksuvelvoitteista tulorahoituksen avulla.

Maksuvalmius

muokkaa

Maksuvalmiuden tunnusluvuilla mitataan yrityksen rahan riittämistä joka hetki. Maksuvalmis yritys pystyy suoriutumaan maksuvelvoitteistaan näiden tullessa maksuun. Jos yritys ei ole maksuvalmis, se voi etsiä lisärahoitusta. Jos yritys ei pysty hankkimaan lisärahoitusta selviytyäkseen rästeistä, siitä tulee maksukyvytön.[3]

Tilinpäätösanalyysissä maksuvalmiutta mitataan varantoperusteisilla ja virtaperusteisilla tunnusluvuilla. Varantoperusteiset eli staattiset tunnusluvut quick ratio ja current ratio mittaavat likvidien varojen riittävyyttä. Virtaperusteiset eli dynaamiset tunnusluvut mittaavat tulorahoituksen riittävyyttä.[3]

Lähteet

muokkaa
  1. a b c Salmi, Ilari: Mitä tilinpäätös kertoo?. Edita Publishing Oy, 2010. ISBN 978-951-37-5734-2.
  2. Laitinen & Laitinen, s. 119
  3. a b Laitinen, Teija ja Laitinen, Erkki K.: Yrityksen maksukyky, arviointi ja ennakointi. Helsinki: KHT-Media Oy, 2014. ISBN 978-952-218-209-8.

Kirjallisuutta

muokkaa
  • Kallunki J-P., Kytönen E., Martikainen T.: Uusi tilinpäätösanalyysi (Kauppakaari 1998, ISBN 952-14-0049-8)
  • Laitinen, Erkki K.: Strateginen tilinpäätösanalyysi (Kauppakaari 2002, ISBN 952-14-0545-7)
  • Bodie, Zvi, Merton, Robert C.: Finance (Prentice Hall 2000, ISBN 0-13-025676-5)
  • Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. Helsinki: Yritystutkimus ry ja Gaudeamus Helsinki University Press, 2017. ISBN ISBN 978-952-495-427-3.

Aiheesta muualla

muokkaa