Tilikauden voitto

(Ohjattu sivulta Tilikauden tulos)

Tilikauden voitto tarkoittaa kirjanpidossa rahamäärää, joka saadaan, kun kaikki tuotot lasketaan yhteen ja niistä vähennetään kaikki kulut ja verot. Tilikauden voitto lasketaan tilikausittain. Se esitetään tuloslaskelman viimeisellä rivillä.

Tilikauden tappio on sellainen tilikauden voitto, joka jää negatiiviseksi.

Tuloslaskelman lisäksi tilikauden voitto tai tappio esitetään myös taseessa. Voitto lisää taseen osoittaman oman pääoman määrää. Tappio vastaavasti vähentää sitä.

Tilikauden voittoa kutsutaan tietyissä tapauksissa ylijäämäksi ja tappiota alijäämäksi.

Voiton laskeminen muokkaa

Tilikauden voittoon tai tappioon otetaan huomioon kaikki tilikaudelle kuuluvat tuotot. Varsinaisten myyntituottojen lisäksi siihen lasketaan muutkin tuotot, varastojen kasvu, rahoitustuotot ja satunnaiset tuotot. Samoin se ottaa huomioon kaikki kulut, mukaan lukien varastojen pienenemisen, poistot, rahoituskulut ja satunnaiset kulut sekä tilikaudelta maksettavaksi tulevat verot.

Tilikauden voitto tai tappio kertoo toiminnan kannattavuudesta. Kannattavuudessa voitto suhteutetaan liikevaihtoon tai pääomaan[1].

Voiton muotoja muokkaa

Yksinkertaisin voiton laskemisen tapa on kassaperusteinen voitto. Siinä tuotot muodostuvat vain rahana saaduista kassatuloista ja vastaavasti kustannukset ovat rahana maksettuja kassamenoja. Näin mitattu voitto on ulkopuolisen lukijankin helposti ymmärrettävissä. Varsinaisessa tilinpäätösvoitossa kulut perustuvat tuotannontekijöistä maksettuihin (tai myöhemmin maksettaviin) menoihin. Samoin tuotto perustuu joko myytyihin tuottoihin tai tuotto-odotuksiin. Voittoon voidaan ottaa siis mukaan joitakin tulevia suorituksia, eikä asiaa tuntematon voi pelkän voiton perusteella tehdä varmoja päätelmiä yrityksen tilasta. Sisäisen laskennan voitossa otetaan huomioon mahdollisesti tulevia hintojen tai rahan arvon muutoksia. Erityisen paljon tämä vaikuttaa kustannuksiin, jotka voidaan laskea “päivän hinnan”, jälleenhankintahinnan tai viimeksi hankitun erän hinnan mukaan. [1] Yrityksen saamaan voittoon voivat huomattavasti vaikuttaa erilaiset kertaluontoiset erät, kuten yhtiön jonkin osan poismyyminen tai vastaavasti yritysostot.

Suuruus muokkaa

Yritysten voitot olivat Suomessa 4,2 % liikevaihdosta vuonna 2015, teollisuudessa 3,4 %. Teollisuuden käyttökate oli 7,8 %.[2]

Yhdysvaltalaiset uskovat keskivertoyrityksen voittojen olevan verojen jälkeen 36 % yrityksen myynnistä (mediaaniuskomus 30 %). Keskimäärin sama olisi heistä myös järkevä voitto.[3] Todellisuudessa voitto oli 7,9 % myynnistä, esimerkiksi Wal-Martilla 2,1 %.[4]

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

Viitteet muokkaa

  1. a b Otavan suuri Ensyklopedia, 10. osa (Turgenev-öljytalous), s. 7942, art. Voitto. Otava, 1981. ISBN 951-1-06271-9.
  2. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto 2015 2016. Tilastokeskus.
  3. MAY 2013 TOPLINE RESULTS Reason-Rupe Poll. 17.5.2013.
  4. The general public thinks the average company makes a 36% profit margin, which is about 5X too high, Part II AEIdeas. 15.1.2018.