Päästömittaukset

Päästömittauksia ovat erilaisten päästöjen määrittämiseksi ja seuraamiseksi tehtävät mittaukset. Päästömittauksia ovat mm. kaasujen ja hiukkasten mittaukset erilaisissa teollisuus- ja jätteenpolttolaitoksissa esimerkiksi viranomaisten määräyksistä, prosessien optimoinnin takia, puhdistinlaitteiden toimivuuden varmistamiseksi ja tutkimukseen. Näytteenotto vaikuttaa merkittävästi päästömittausten tuloksiin ja niiden oikeellisuuteen. Tärkeintä on varmistaa, että näyte otetaan edustavasti ja näyte saadaan kvantitatiivisesti kerättyä suodattimelle, liuokseen tai analysaattoriin.

Päästömittauksia tehdään usein erittäin vaativissa olosuhteissa, joissa muun muassa kylmyys, kuumuus, pölyisyys ja valaistus aiheuttavat mittaustyölle merkittäviä haasteita, eikä mittausta aina saada tehtyä standardien vaatimalla tavalla. Näiden olosuhteiden haittavaikutusten minimointi on tärkeää sekä näytteenoton luotettavuuden että myös työturvallisuuden suhteen. Edustavan päästönäytteen ottaminen vaatii näytteenoton lisäksi päästömittausprosessin kokonaisuuden hallintaa.

Näytteenoton laadunvarmistus perustuu useaan osatekijään. Akkreditoidussa mittausmenetelmässä näytteenotossa käytetään vain jäljitetysti kalibroituja mittalaitteita. Tällöin mittalaitteista johtuva systemaattinen virhe on mahdollisimman pieni. Päästömittauslaboratorion tulee osallistua riittävän usein vertailumittauksiin, koska vertailumittausten avulla voidaan arvioida omien mittausten laatua ja saada selville mahdollisia puutteita mittausketjussa. Päästömittaajien kokemusperäinen tieto on erittäin tärkeää arvioitaessa näytteenotossa mahdollisesti tapahtuvien häiriöiden vaikutusta mittaustulokseen.

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa