Opus Dein jäsenyys

Katolinen järjestö Opus Dei koostuu erilaisista jäsenistä:

Jäsenyyden tyypit

muokkaa

Supernumeraarit

muokkaa

Supernumeraarit on ylivoimaisesti suurin jäsenryhmä ja heitä on noin 70% kaikista jäsenistä.[1] Termi "supernumeraari" tulee ylimääräisestä jäsenestä yhteisössä tai organisaatiossalähde?.  He ovat täysin yhteisöön sitoutuneita maallikkojäseniä mutta eivät ole sitoutuneet elämään selibaatissa ja suurin osa heistä onkin naimisissä olevia naisia ja miehiä. Supernumeraarit tulevat kaikista yhteiskuntaluokista ja ammateista.

Tyypillisesti supernumeraarit ovat naimisissa olevia miehiä ja naisia, joilla on maallinen ura työmaailmassa ja he elävät perhe-elämää perinteisen mallin mukaisesti. Normaalisti supernumeraarit käyttävät osan heidän päivittäisestä ajastaan rukoukseen. Sen lisäksi he osallistuvat säännöllisiin tapaamisiin ja raamattupiireihin ja muuhun hengelliseen toimintaan kuten retriitteihin. Heidän työ- ja perhevelvollisuuksiensa takia he eivät ole samalla tavalla käytettävissä organisaatiossa, kuin sen muut jäsenet mutta yleensä he tukevat Opus Deitä taloudellisesti ja tarjoavat muuta tukea mahdollisuuksiensa mukaan. Toisin kuin muut jäsentyypit, supernumeraarien ei tarvitse elää selibaatissa.

Numeraarit

muokkaa

numeraarit ovat Opus Dein toiseksi suurin jäsenryhmä ja heitä on noin 20% kaikista jäsenistä.[1] Numeraarit ovat selibaatissa eläviä maallikkojäseniä, jotka asuvat yleensä Opus Dein omissa keskuksissa. "Numerary" on termi tarkoittaa henkilöä, joka on osa organisaation pysyvää henkilöstöälähde?.

Sekä miehet ja naiset voivat tulla prelatuurin numeraareiksi, mutta heidän keskukset ovat täysin eristetty toisistaan ja mies- ja naisnumeraarien välillä on vain minimaalinen yhteys.[2] Numerarien on elettävä selibaatissa. Yleensä heillä on täysin normaali ammatti ja työura ja he antavat suurimman osan tuloistaan organisaatiolle.[3] Vuoden 1982 sääntöjen mukaan potentiaalisten numeraarien normaalissa tapauksessa kuuluu omata akateeminen tutkinto tai vastaava ammatillinen taso tai ainakin pyrkiä saavuttamaan sellainen päästyään jäseneksi. [4]

Papit Opus Deissä tekee 2% jäsenistä[1] He ovat aina olleet miespuolisia numeriaareja ja ovat yleensä eläneet maallikkojäsenenä useita vuosia, ennen papiksi vihkimistä. Papiksi vihkimisessään heidät liitetään myös Pyhän Ristin ja Opus Dein Henkilö Prelatuuria eli  Prelaatista tulee heidän piispa. Opus Dein papit noudattavat samoja harjoitteita, kuin numeraarijäsenet ja assosiaatit mukaan lukien Opus Dein keskuksessa eläminen.

Pyhän ristin pappisyhteisö on virallinen osa Opus Deitä eli ei siitä erillinen osa. Osa pappisyhteisöstä koostuu Opus Dein prelatuurin pappeista. Muut sen jäsenet ovat perinteisiä hiippakuntien pappeja eli ovat hiippakunnan piispojen alaisuudessa. Teknisesti ottaen tällaiset hiippakuntien papit eivät ole "liittyneet" Opus Dei-jäseniksi, vaikka ne ovat liittyneet pappisyhteisöön, joka on tiiviisti sidoksissa Opus Deihin.[5]

Numeraariavustajat

muokkaa

Numeraariavustajat ovat naimattomia, naispuolisia Opus Dein jäseniä. Kuten numeraarit he elävät erityisissä Opus Dein keskuksissa. Toisin kuin numeraarit (jotka voivat olla miehiä tai naisia), numeraariavustajilla ei ole työpaikkoja keskusten ulkopuolella. Sen sijaan, heidän työelämänsä on omistettu keskusten tarpeiden ja kodinhoitamiseen. Numeraariavustajan on elettävä selibaatissa.

Assosiaatit

muokkaa

Assosiaatit ovat naimattomia, selibaatissa eläviä jäseniä, joilla tyypillisesti on perhe- tai ammatillisia velvoitteita.[3] Toisin kuin numerariaarit ja numeraariavustajia, assosiaatit eivät asu Opus Dein keskuksissa. [6]

Opus Dein säännöt sanovat assosiaateista näin (epävirallinen suomennos):

Niitä maallikkouskovaisia, jotka antautuvat koko elämällään Herralle eläen apostolisessa selibaattissa, sopusoinnussa Opus Dein hengen kanssa, kutsutaan assosiaateiksi; kuitenkin, heidän on omistauduttava konkreettisesti ja pysyvästi henkilökohtaisiin, perheensä tai ammatillisiin velvoitteisiin, mikä tavallisesti johtaa siihen, että he asuvat oman perheensä kanssa. He hoitavat kaikki nämä asiat täyttäen samalla joitakin velvollisuuksia apostolaattiin tai kasvuun Opus Deissä.

Avustajat

muokkaa

Opus Dein avustajat ovat henkilöitä, jotka vaikka eivät ole Opus Dein jäseniä, tukevat toimintaa jollakin tavalla - yleensä rukoilemalla, vapaaehtoistyöllä tai tarjoamalla jotakin muita apua. Avustajien ei tarvitse olla selibaatissa tai noudattaa erityisiä vaatimuksia. Itse asiassa avustajan ei tarvitse olla edes kristitty.[5]

Avustajat voivat osallistua Opus Dein tarjoamaan koulutus- tai hengelliseen toimintaan. Monet avustajat ovat Opus Dein jäsenten sukulaisia, ystäviä, työtovereita ja naapureita. 

Myös kokonainen uskonnollinen järjestö voi tulla Opus Dein avustajaksi. Nykyään tällaisia, päivittäin Opus Dein puolesta rukoilevia yhteisöjä on satoja.

Jäseneksi hyväksymisen ehdot

muokkaa

Opus Dei jäsenyys vaatii jumalallisen kutsumuksen eli vocation noudattamaan Opus Dein prelatuurin ohjeita. Opus Dein johtajien ja johtajattarien on tunnistettava tämä kutsumus ennen kuin kandidaatti voidaan liittää prelatuuriin. 

Liittäminen Opus Deihin tapahtuu kutsumuksen saaneen henkilön ja prelatuurin välisellä kirjallisella sopimuksella. 

Liittäminen

muokkaa

Opus Dein jäseneksi liittämisessä noudatetaan seuraavaa menettelyä:

Vapaus
Voidakseen liittyä Opus Deihin henkilön on kaikista pakotteista vapaana pyydettävä itse jäsenyyttä ja oltava vakuuttunut saaneensa kutsumuksensa Jumalalta. Kutsumus selviää rukouksessa ja yleensä ns. hengellisen johtajan avulla.
Aikuisuus
Kanoonisen lain mukaisesti, kukaan ei voi juridisesti liittyä prelatuuriin ennen, kun hän on saavuttanut 18 vuoden iän.
Kuitenkin, 14 vuoden ja 6 kuukauden iässä, nuori henkilö voi osoittaa hänen kiinnostuksensa organisaatioon ja alkaa osallistumaan sen toimintaan: raamattupiireihin, retriitteihin, seminaareihin, hengelliseen ohjaukseen ja apostolaattiin.
Kirjallinen pyyntö
Pyyntö on tehtävä kirjallisesti.
Prelatuurin hyväksyntä
Prelatuurin viranomainen voi hyväksyä pyynnön jäseneksi liittämisestä ja vastata siihen myöntävästi aikaisintaan kuuden kuukauden päästä pyynnön jättämisestä. Jäsenyydestä kiinnostunut henkilö voidaan liittää prelatuuriin määräaikaisesti aikaisintaan vuoden päästä pyynnön hyväksynnästä. Tämä tehdään virallisella sopimuksella, mitä kutsutaan oblaatioksi ja mikä on, niin halutessaan, uusittava vuosittain.

Jäsenyyden vaiheet: Hyväksyminen ja liittäminen

muokkaa

Hyväksyminen myönnetään aikaisintaan kuuden kuukauden päästä kirjallisen hakemuksen jättämisestä.

Siitä aikaisintaan yhden vuoden päästä, henkilö voidaan liittää määräaikaisesti osaksi prelatuuria  (oblaatio). Liittäminen tehdään virallisella, vuoden pituisella määräaikaisella ja molemminpuolisella sopimuksella. Tässä vaiheessa prelatuurista lähteminen ei vaadi mitään sillä määräaikainen sopimus päättyy jos jäsen ei pyydä sen jatkamista uudella vuoden määräaikaisuudella.

Aikaisintaan viiden vuoden päästä eli viidesti uusitun vuosittaisen määräaikaissopimuksen jälkeen liittäminen voidaan tehdä pysyvästi. Tämä vaihe on nimeltään Fidelity (uskollisuus) ja silloin sidotaan pysyvä side Opus Dein ja jäsenen välille.  Tämän jälkeen jos jäsen haluaa jättää prelatuurin, tarvitsee hän luvan prelaatilta.

Mikäli ennen jäsenen liittämistä numeraariksi tai assosiaatiksi, hänen ei nähdä soveltuvan sellaiseksi, saatetaan hänet kuitenkin liittää supernumeraariksi, mikäli hänellä on siihen tarvittavat edellytykset.

Sopimuksen sisältö

muokkaa

Prelatuurin osalta: prelatuuri on sitoutunut tarjoamaan jäsenelle  kristillistä opetusta katolisen kirkon opetuksen mukaisesti ja Opus Dein hengen mukaisesti, sekä tarjoamaan tarvittavan sielunhoidon prelatuurin pappien toimesta.

Liitettävän jäsenen osalta: liittäminen tarkoittaa pysyvää, juridista sitoutumista prelaattiin kaikessa, mikä koskee prelatuuria: pyhyyden tavoittelu arjen keskellä ja apostolaatti keskellä maailmaa. Hänen on myös noudatettava normeja, joita prelatuurissa sovelletaan ja täyttämään muut sen velvollisuudet.

Yhteenvetona; prelatuurille uskolliset  sitoutuvat tavoittelemaan pyhyyttä ja teteuttamaan lähetyskäskyä eli apostolaattia Opus Dein hengen mukaisesti. Tällaista on hengellisessä elämässä kasvaminen rukouksen ja uhrausten kautta, sakramenttien säännöllinen vastaanottaminen, prelatuurin tarjoaman korkealaatuisen kristillisen ja katolisen sekä Opus Dein henkeä koskevan opetuksen hyödyntäminen sekä osallistumalla tehtävään levittää Sanaa siten, kuten se kunkin henkilön olosuhteissa ja tilanteessa on mahdollista ja sopivaa.

Siteiden purkaminen ja "laillinen" lähtö Opus Deistä

muokkaa

Määräaikaisen sopimuksen lopussa side Opus Dein kanssa raukeaa. Se voi myös päättyä aiemmin, mikäli jäsen ja Opus Dein johtajat siitä sopivat. Jos lähdöstä sovitaan molemminpuolisesti, pidetään "laillisena lähtönä" ("exitus legitimus" tämän hetkisen latinankielisen sääntöjen mukaisesti). Näin tapahtuu mm. jos jäsen havaitseekin, ettei hänellä olekaan kutsumusta Opus Deihin.

Laillisesti lähtiessä päättyvät myös molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet.

Epävirallinen suomennos säännöistä:

IV Luku

Jäsenten lähtö tai poisto Prelatuurista

28. § 1. Ennen määräaikaista liittämistä Prelatuuriin, (jäsen) voi jättä sitä vapaasti milloin tahansa.

§ 2. Samoin, oikeudenmukaisista ja painavista syistä voi se pätevä auktoriteetti olla ottamatta vastaan jäsenen liittymistä tai neuvoa lähteä Opus Deista. Nämä syyt ovat pääsääntöisesti Opus Dein hengen puute tai se, että henkilö ei ole sopiva Preltuurin jäsenten erityiseen apostolaattiin.

29. Määräaikaisen jäsenyyden aikana tai pysyvän liittämisen tehtyä, voidakseen vapaaehtoisesti jättää prelatuurin, hän tarvitsee luvan, jonka ainoastaan Prelaatti voi myöntää kuultuaan ensin hänen neuvostonsa ja alueen johtajia

30. § 1. Määräaikaisesti tai pysyvästi Prelatuuriin liittynyt jäsentä ei voida erottaa ilman painavia syitä. Jos kyseessä on pysyvästi liitetty jäsen, syyn pitää olla lähtöisin jäsenestä itsestään

§ 2. Huono terveydentila ei ole syy irtisanomiseen, ellei voida varmasti osoittaa, että sitä oli petollisesti pimitetty ja se on alkanut jo ennen  määräaikaista liittämistä

31. Kun on tarpeellista, irtisonomisia pitää toteuttaaLa aina suurella rakaudella. Ennen sitä voi ehdottaa jäsenelle, että hän itse lähtisi vapaaehtoisesti.

32. Kuulu Prelaattille päättää irtisanomisesta, tai omassa alueessa Vikaarille, aina kuultuan omia Neuvostoja ja esitettyään kyseiselle jäsenelle ja syyt ja annettuan hänelle mahdollisuuden vastata. Jäsentä pitää antaa ainakin kaksi varoitusta.Jäsenellä on aina oikeus valittaa päätöksestä Prelaatille tai Pyhälle Istuimelle. Jos hän valittaa päätöstä ensimmäisten 10 päivän aikana, irtisanomisen oikeudelliset seuraukset lykätään kunnes Prelaatti tai Pyhä Istuin päättävät.

33. Lailinen lähtö Opus Deistä päättää sen siteen, josta puhutaan n. 27 ja täten myös molempien osapuolten velvollisuudet ja oikeudet.

34. Sillä, joka jättää Prelatuurin tai on irtisanottu siitä, ei ole oikeutta vaatia palkiota Prelatuurille tehdyistä palveluista tai vaatia takaisin niitä lahjoituksia, jotka hän on tehnyt, riippumatta olivatko peräisin omasta työstä, perinnöistä tai muista lähteistä.

35. n. 36 mukaisesti jos joku Prelatuurin pappi haluaa lähteä siitä, sen pitää löytää piispan, joka ottaisi vastaan hänen hiippakuntaan. Jos hän jättäisin Prelatuuria ilman toisen piispan vastaanottoa, hän ei voi harjoita pappeuden virkaa ellei Vatikaani toisin päätä.[4]

Vastuukysymykset

muokkaa

Yhtä kaikki, piispojen confregaatio (lat.: Congregatio pro Episcopis), ilmoittaa: "Opus Dein prelatuuriin liitetyt maallikot pysyvät edelleen uskollisena kotipaikkansa hiippakunnalleen ja ovat siksi hiippakunnan piispan lainkäyttövallan ja kaikkiin tavallisiin uskovaisiin säädettävän kirkkolain alla".

Lähteet

muokkaa
 • Opus Dein säännöt
 • John L. Allen Jr. (2005). Opus Dei: Objektiivinen Katso Takana Myytit ja Todellisuus kiistellyimmistä Voima Katolinen Kirkko. Doubleday. ISBN 0-385-51449-2. —Tutkiva tutkimus Amerikkalainen toimittaja
 • Dominique Le Tourneaulle (2002). Mikä On Opus Dei?. Gracewing. ISBN 0-85244-136-3. —ranskalainen tutkija on synteesi, itse jäsen Opus Dei.
 • Vittorio Messori (1997). Opus Dei, Johtajuutta ja Näkemystä Nykypäivän Katolinen Kirkko. Regnery Publishing. ISBN 0-89526-450-1. —tutkimuksen (Yk: n'indagine, alkuperäinen italialainen nimi) tehnyt toimittaja
 • Giuseppe Romano (1995). Opus Dei: Kuka? Miten? Miksi?. Alba House. ISBN 0-8189-0739-8. —tutkimus italialainen esseisti
 • Jean-Jacques Thierry (1975). Opus Dei: Lähikuva. Cortland Paina. —ensimmäinen vakava tutkimus Opus Dei olisi julkaistu, kirjoittanut ranskalainen toimittaja

Viitteet

muokkaa
 1. a b c Grossman, Ron (7. Joulukuuta, 2003).
 2. Urquhart, Gordon (1997).
 3. a b James Martin, S. J. (Helmikuu 25, 1995).
 4. a b Opus Dein säännöt, luku 2 pykälä 9
 5. a b Raphael Caamano.
 6. "Opus Dei" (Arkistoitu – Internet Archive).