Noste-ohjelma oli suomalainen aikuisten koulutustason kohottamiseen tarkoitettu ohjelma, jota toteutettiin vuosina 2003–2009. Se oli valtakunnallinen kolmikantaisestiselvennä ohjattu aikuiskoulutusohjelma 30–59-vuotiaille, jotka eivät olleet suorittaneet toisen asteen tutkintoa. Se oli siten suunnattu käytännössä kansa- tai peruskoulun käyneille. Kohderyhmää kutsutaan vähän tai matalasti koulutetuiksi (low qualified, low skilled). Tämä ryhmä on myös kansainvälisesti varsin yleisesti julkisen vallan tuen ja erityisohjelmien kohderyhmä. Määrällisenä tavoitteena oli, että 10 prosenttia kohderyhmästä eli 39 000 henkilöä osallistuisi koulutukseen. Tavoitetta ei myönnetyillä 124,5 miljoonan euron määrärahoilla kuitenkaan saavutettu. Koulutukseen osallistui 25 680 henkilöä eli 7,3 prosenttia kohderyhmästä.

Tausta ja toteutus muokkaa

Suomessa aloitteen Nosteesta teki Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö (SAK) ja se eteni tulopoliittisten neuvottelujen kautta hallitusohjelmaan. Taustalla oli OECD:n aikuiskoulutuksen maatutkinnassa esitetty arvio, jonka mukaan aikuiskoulutukseen osallistuminen on Suomessa korkeaa pohjoismaista tasoa, mutta sosioekonomisen aseman, koulutustason ja iän mukaiset erot ovat hieman OECD-maiden keskiarvoa ja selvästi muita Pohjoismaita korkeammat.

Noste-asetuksen mukaan ohjelmassa voitiin suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja ja niiden osia, tietokoneen ajokortteja ja niiden osia, vuodesta 2007 alkaen myös tietotyötutkintoja, ja lisäksi viedä kesken jäänyt peruskoulu tai lukio loppuun. Käytännössä keskeisimmäksi opintotavoitteeksi nousi ammatillisen tutkinnon tai sen osan suorittaminen näyttötutkintona.

Noste-ohjelma toteutettiin noin kuutenakymmenenä alueellisena projektina. Nosteen toteuttamisen keinoihin kuuluivat korvamerkitty rahoitus, verkosto-organisaatio, hakeva toiminta ja opinto-ohjaus sekä opiskelun tukitoimet. Hakevassa toiminnassa (jota nuorisotyössä kutsutaan etsiväksi toiminnaksi) avainasemassa oli kasvokkainen keskustelu opiskelijan, kouluttajan ja työnantajan edustajien kanssa. SAK kehitteli myös pätevyysluotsien tekemää vertaisohjausta. Noste-ohjelmaa tuki jatkuva seuranta- ja arviointitutkimus.

Kansalliseen ja eurooppalaiseen käyttöön muokkaa

Valtioneuvoston vahvistamassa koulutuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2007–2012 asetettiin tavoitteeksi Noste-ohjelman aikana syntyneiden hyvien käytäntöjen laajentaminen koko aikuiskoulutuksen toimintatavoiksi. Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosasto valitsi Nosteen vuonna 2011 viidentoista EU:n parhaan aikuisoppimiseen osallistumisen tietoisuuden kohottamisen ja motivoitumisen strategian joukkoon.

Lähteet muokkaa