Laatupalkinto

Laatupalkinto on viitekehys/referenssimalli organisaation toimintojen, prosessien ja organisaatioiden laadun arvioimiselle ja kehittämiselle. Laatupalkintoon kuuluvat oleellisesti julkiset arviointiperusteet, joihin verraten organisaatiot kehittävät toimintaansa ja mahdollisesti arvioivat organisaationsa tason joko itsearvioinnin tai ulkopuolisen objektiivisen arvioijan avulla. Laatupalkintojen keskeisin työkalu on itsearviointi.

Laatupalkinnon avulla pyritään lisäämään tietoisuutta laadun kasvavasta merkityksestä kilpailukyvylle sekä jakamaan tietoa menestyksellisistä johtamistavoista ja parhaista käytännöistä. Laatupalkinto käsittää tuotteen ja toiminnan laatunäkökulmat.

Malcolm Baldrige National Quality Award

muokkaa

Malcolm Baldrige National Quality Award on Yhdysvaltojen kansallinen laatupalkinto, jota on jaettu 1988 alkaen. Se on nimetty maan 1980-luvun kauppaministerin Malcolm Baldrigen mukaan. Myös Suomessa on paljon yrityksiä, jotka ovat tottuneet käyttämään Malcolm Baldrige -mallia laadun ja organisaationsa kehittämisen viitekehyksenä. Palkinnon arviointiperusteet on laadittu siten että päätavoitteena on organisaation kilpailukyvyn kehittäminen. Malcolm Baldrige National Quality Award -laatupalkinnon arviointiperusteet muodostuvat seitsemästä kohdasta (johtajuus, strateginen suunnittelu, asiakas- ja markkinasuuntautuneisuus, tiedot ja niiden analysointi, henkilöstösuuntautuneisuus, prosessien hallinta, toiminnan tulokset). Vuosittain arviointiperusteita käyttäneiltä organisaatioilta pyydetään kommentteja ja parannusehdotuksia, joiden perusteella myös itse mallia kehitetään.

EFQM malli

muokkaa

Euroopan laatupalkinto (EFQM-malli) on kehittynyt Malcolm Baldrige National -laatupalkinnon pohjalta, ja sen on kehittänyt EFQM-järjestö (European Foundation for Quality Management). Suomessa Laatukeskus toimii EFQM:n kansallisena partneriorganisaationa.

EFQM-mallia käytetään oman toiminnan arviointi- ja kehittämistyökaluna tuhansissa organisaatioissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla eri puolilla maailmaa. Mallia käytetään Euroopan laatupalkinnon sekä useimpien eurooppalaisten kansallisten laatupalkintokilpailujen arviointiperusteina, mukaan lukien Suomen laatupalkinto. Suomen laatupalkintokilpailun taustaorganisaationa ja järjestäjänä toimii Laatukeskus.

EFQM-malli muodostaa viitekehyksen kilpailukyvyn ja erinomaisuuden kehittämiselle pyrkimättä silti tarkasti ohjailemaan, millaisia toimintatapoja organisaatioiden tulisi soveltaa. Tämän lähestymistavan taustalla on erinomaisuudelle ominaiset tunnuspiirteet. Mallin mukaan on monia tapoja saavuttaa erinomainen suorituskyky. Erinomaiset suorituskykyä, asiakkaita, henkilöstöä ja yhteiskuntaa koskevat tulokset saavutetaan johtajuuden, toimintaperiaatteiden ja strategian, henkilöstön, kumppanuuksien ja resurssien sekä prosessien avulla. EFQM-mallin arviointialueet ovat: 1 johtajuus, 2 toimintaperiaatteet ja strategia, 3 henkilöstö, 4 kumppanuudet ja resurssit, 5 prosessit, 6 asiakastulokset, 7 henkilöstötulokset, 8 yhteiskunnalliset tulokset sekä 9 keskeiset suorituskykytulokset. Arviointialueista siis viisi liittyy organisaation toimintaan ja neljä tuloksiin. "Toiminta"-arviointialueilla tarkastellaan, miten organisaatio toimii. "Tulokset"-arviointialueilla puolestaan arvioidaan, mitä organisaatio on saavuttanut.

Laatupalkintojen kriteereissä painotetaan enemmän strategiatason toimia kuin laatujärjestelmässä.

Suomen Laatupalkinnon saajat

muokkaa

Suomen Laatuyhdistys ry (engl. Laatukeskus Excellence Finland) on vuonna 1966 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys. Laatuyhdistys on järjestänyt EFQM-mallin pohjalta Suomen laatupalkinto -arviointia vuodesta 1991 lähtien sekä vuodesta 2011 alkaen suureksi kansainväliseksi kilpailuksi kasvanutta Quality Innovation Award -kilpailua.

  • Helsingin kaupungin tarkastusvirasto
  • Oy Botnia Mill Service Ab

Palkintoja ei jaettu.

Palkintoja ei jaettu.

  • Stora Enso Oyj, Metsä

Palkintoja ei jaettu.

Palkintoja ei jaettu.

Aiheesta muualla

muokkaa