Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana on työnantaja, joka ei harjoita yritys- tai elinkeinotoimintaa, eikä myöskään toimi yhdistysmuotoisena.lähde? Kotitalous voi palkata työntekijän samoin ehdoin kuin yritystoimintaa harjoittava. Kotitaloustyönantajalla on mahdollisuus tiettyjen töiden osalta saada myös kotitalousvähennyksen.

Yleistä työnantajaluokituksistaMuokkaa

Tilastokeskus luokittelee työnantajat sosioekonomisen aseman[1] mukaan seuraaviin ryhmiin:

 • Yrittäjät [2]
 • Maataloustyönantajat [3]
 • Maatalouden yksinäisyrittäjät [4]
 • Pientyönantajat [5]
 • Muut työnantajat [6]
 • yksinäisyrittäjät [7]
 • vapaiden ammattinen harjoittajat [8]
 • Erittelemättömät yrittäjät [9]

Tilastoista säädetään myös EU-asetuksella, joka takaa kerättävien tietojen yhteneväisyyden EU:n tasolla[10]

Kotitalouden/yksityishenkilön toiminta työnantajanaMuokkaa

Sosioekonominen asema erottelee henkilöt[11] tai henkilöryhmät samassa tai samankaltaisessa asemassa olevien kanssa samaan ryhmään. Kotitaloustyönantaja on sosioekonomisen asemansa mukaan eri asemassa kuin työnantajat[12]. Tästä syystä puhutaan kotitaloudesta työnteettäjänä[13], joka paremmin erittelee kotitalouden toiminnan työnantajana[14]

Kotitalous työnteettäjänäMuokkaa

Kotitalous voi teettää työtä palkkaamalla työntekijän[15] tai ostamalla palvelun yritykseltä[16]. Kotitalouden palkatessa työntekijän koskevat kotitaloutta työnantajana samat velvoitteet kuin muita työnantajia heidän palkatessaan työntekijän työsopimuslain alaiseen työsuhteeseen [17].

Kotitalouden henkilöllinen määritelmäMuokkaa

Kotitalouden[18] muodostavat kaikki ne henkilöt, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät yhdessä tulojaan. Kotitalouden voi muodostaa myös yksi henkilö. Kaikki samassa asunnossa asuvat eivät välttämättä kuulu samaan kotitalouteen, vaan kotitaloudessa voi asua myös asuinkuntana.

Kotitaloustyöntekijän määritelmäMuokkaa

Kotitalouteen tai yksityishenkilöön työsuhteessa olevaa kutsutaan kotitaloustyöntekijäksi[19].Kotitaloustyöntekijä määritellään henkilöksi, joka tekee kotitaloustyötä (työtä kotitaloudessa tai kotitaloudelle tai kotitalouksille) työsuhteessa.Jolloin kotitaloustyöntekijä on yläkäsite kaikille työsuhteessa oleville työntekijöille jotka tekevät työtä kotitaloudessa,kotitaloudelle tai kotitalouksille,näin kotitaloustyöntekijä käsitteen alla voi olla monta eri ammattia ja työtä.

Kotitaloustyöntekijän työsuhteen tiedot on annettava työsopimus lain 4§[20] edellyttämällä tavalla.Työsuhteen tietojen antamista säätelee myös Neuvoston direktiivi 91/533/ETY[21]


Kotitalous palkanmaksajanaMuokkaa

Palkanmaksajana kotitalous voi käyttääpalkan maksamiseen ilmaista Palkka.fi-ohjelmaa.[22] Ohjelmaa kehittää Verohallinnon kanssa yhteistyössä työeläkevakuutusyhtiö ja Työttömyysvakuutusrahasto.[23] Vuoden 2019 alusta lähtien työttömyysvakuutusrahasto ja koulutusrahasto yhdistyivät, jonka jälkeen nimi muuttui Työllisyysrahastoksi.[24]

Vuoden 2019 alusta lähtien, myös kotitaloudella on palkanmaksajana velvollisuus ilmoittaa maksamansa palkat tulorekisteriin.[25]

LähteetMuokkaa

 1. //www.tilastokeskus.fi/meta/kas/sosioekon_asema.html#tab2
 2. http://www.stat.fi/meta/luokitukset/sosioekon_asema/001-1989/1.html
 3. http://www.stat.fi/meta/luokitukset/sosioekon_asema/001-1989/11.html
 4. http://www.stat.fi/meta/luokitukset/sosioekon_asema/001-1989/12.html
 5. http://www.stat.fi/meta/luokitukset/sosioekon_asema/001-1989/21.html
 6. http://www.stat.fi/meta/luokitukset/sosioekon_asema/001-1989/22.html
 7. http://www.stat.fi/meta/luokitukset/sosioekon_asema/001-1989/23.html
 8. http://www.stat.fi/meta/luokitukset/sosioekon_asema/001-1989/24.html
 9. http://www.stat.fi/meta/luokitukset/sosioekon_asema/001-1989/29.html
 10. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0223-20150608&from=EN
 11. https://www.tilastokeskus.fi/meta/kas/sosioekon_asema.html#tab1
 12. https://www.tilastokeskus.fi/meta/kas/sosioekon_asema.html#tab3
 13. https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/kotitalous_tyon_teettajana/
 14. http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/t.html
 15. https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/kotitalous_tyon_teettajana/kun_kotitalous_palkkaa_tyontekija/
 16. https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/kotitalous_tyon_teettajana/kun_kotitalous_ostaa_palvelun_yrityksel/
 17. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055
 18. http://www.stat.fi/meta/kas/kotitalous.html
 19. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:1706_1&from=FI
 20. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055
 21. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A31991L0533
 22. https://www.palkka.fi/
 23. https://www.palkka.fi/Tiedote/palkkafi_esite.pdf
 24. Työllisyysrahasto - Työllisyysrahasto www.tyollisyysrahasto.fi. Viitattu 17.2.2019.
 25. Yksityishenkilöt Tulorekisteri. Viitattu 15.1.2019.