Jyvitys tarkoittaa Suomessa maa-alan tai huoneiston suhteellisen arvon määräämistä verrattuna toisiin samanlaisiin. Jyvityksellä määrätään jyväluku.

Maanjako Suomessa muokkaa

Jyvitys tarkoittaa maanjaoissa ja tilusvaihdoissa toimitettavaa tilusten suhteellisen arvon määräämistä, jonka kautta saadaan oikea peruste jaettavien tilusten vertaamiselle toisiinsa. Kullekin erilaatuiselle tilukselle määrätään jyväarvo, joka riippuu muun muassa maan luonnollisesta laadusta ja asemasta, sen viljelemisen vaikeudesta tai kalleudesta sekä siitä saatavasta hyödystä. Jyväarvon tulee ilmaista oikein tiluksen arvo suhteessa muihin tiluksiin.[1]

Vuoden 1951 jakolain 15. luvussa säädettiin, että jyvityksessä on tilukset tutkittava ja sen perusteella määrättävä kullekin tiluskuviolle jyväluku, joka osoittaa tiluksen pysyvän arvon verrattuna toisten tilusten samanlaiseen arvoon.[2]

Voimassa olevassa kiinteistönmuodostamislaissa on säännökset jyvityksestä ja muusta arvioinnista sen 195–198 §:ssä.[3]

Huoneistoalan jyvitys muokkaa

Pääartikkeli: Jyvitetty pinta-ala

Jyvityksellä voidaan tarkoittaa myös asunto-osakeyhtiöissä käytettävää jyvitettyä pinta-alaa.lähde?

Lähteet muokkaa

  1. Hakkila, Esko (toim.): ”Jyvitys”, Lakiasiain käsikirja, s. 244–245. Porvoo: WSOY, 1938.
  2. Jakolaki (604/1951), 100 §.
  3. Kiinteistönmuodostamislaki (195–198 §) Finlex. (12.4.1995/554). Viitattu 28.10.2013.