Johtava piispakunta

Johtava piispakunta (engl. Presiding Bishopric) on Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa ja eräissä muissa mormonistisissa yhteisöissä korkein Aaronin pappeutta johtava elin. Se koostuu johtavasta piispasta ja kahdesta tämän kutsumasta neuvonantajasta. Kirkon muiden piispojen tapaan ensimmäisen piispakunnan jäsenet ovat ylipappeja Melkisedekin pappeudessa. Johtava piispakunta lasketaan kirkon yleisauktoriteetteihin.

Osa artikkelisarjaa
Mormonismi

USVA headstone emb-11.svg

Historia

Joseph Smith
Ensimmäinen näky
Urim ja tummim· Oliver Cowdery
Martin Harris · David Whitmer
Brigham Young · Sidney Rigdon

Oppi ja rituaalit

Jumala · Pelastussuunnitelma
Oppi kirkosta · Kaste
Sakramentti
Konfirmaatio · Endaumentti
Sinetöinti · Pappeus
Avioliitto · Perhe
Moniavioisuus
Viisauden sana
Jumalanpalvelus · Sijaistoimitukset
Valmistavat toimitukset

Pyhät tekstit ja muut julkaisut

Mormonin kirja · Raamattu
Oppi ja liitot · Kallisarvoinen helmi

Toimintatavat ja kulttuuri

Temppeli · Lähetystyö
Apujärjestö · Pyhäkoulu
Apuyhdistys · Alkeisyhdistys
Nuoret miehet · Nuoret naiset

Organisaatio ja johtaminen

Myöhempien aikojen pyhien liike
MAP-kirkko · MAP-presidentti
Ensimmäinen presidenttikunta
Kaksitoista apostolia
Apostoli · Seitsenkymmenet
Johtava piispakunta
Yleisauktoriteetit
Vaarna · Ylipappi
Piispa

Katso myös

Kritiikki · Jäsenmäärä
Mormonismi Suomessa

n  k  m
Teemasivu

Kirkon johtavan piispakunnan tehtävänä on kirkon ajallisista asioista (kuten kiinteisöt ja sijoitukset) huolehtiminen sekä piispojen toiminnan ohjaaminen ja koordinointi. Yhdessä ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin kanssa johtava piispakunta muodostaa kirkon kymmenysneuvoston, joka vastaa kymmenysvarojen käytöstä. Johtava piispakunta vastaa myös osaltaan Aaronin pappeuden koulutusohjelmasta, vaikka päävastuu tästä onkin Nuorilla miehillä.

Johtava piispakunta muodostaa myös yhdessä kahdentoista ylipapin kanssa kirkon yleisneuvoston, jonka tehtävänä on kurittaa ja mahdollisesti jopa erottaa kahdentoista apostolin koorumin ja ensimmäisen presidenttikunnan jäseniä. Tämä neuvosto on kuitenkin kokoontunut vain kahdesti, vuosina 1838 ja 1844, eikä sillä yleensä katsota olevan merkitystä kirkon nykyisessä hallinnossa.