Entiteetti

yhdestä tai useammasta osasta muodostuva yhteen kuuluva itsenäinen kokonaisuus
Tämä artikkeli käsittelee ontologista käsitettä. HTML:n yhteydessä entiteetillä voidaan tarkoittaa myös nimiviittausta.

Entiteetti (lat. entitas) on kirjaimellisesti tulkittuna sama kuin olio (lat. ens, oleva). Entiteettiä on käytetty myös oliota yleisempänä käsitteenä, jonka ajatellaan sisältävän olioiden lisäksi muun muassa oliojoukot ja olioiden ominaisuudet. Tällöin käsite soveltuisi kaikkeen, minkä olemassaolo oletetaan jossain ontologiassa. Entiteetin olemassaolon ei tarvitse olla aineellista.[1] Esimerkiksi lukuja voidaan sanoa aritmeettisiksi entiteeteiksi.

Entiteettien jaottelu muokkaa

Entiteetit voidaan jakaa kategorioihin eli entiteettiluokkiin. Tällaisiksi on ehdotettu esimerkiksi seuraavia: oliot (substanssit), ominaisuudet, suhteet, väittämät, tosiasiat, tapahtumat, luvut, lait, joukot ja lajit.[1][2]

Entiteettiluokkia voidaan jaotella edelleen monella eri tavalla:[2]

Jaottelut eivät ole toisensa poissulkevia, joten yksi entiteetti voi olla esimerkiksi materiaalinen konkreettinen partikulaari (kuten atomi) tai episteeminen ei-materiaalinen abstrakti universaali (mikä kuvaa G. W. F. Hegelin absoluuttisen idealismin entiteettejä).[2]

Teoreettiset entiteetit muokkaa

Teoreettisilla entiteeteillä tarkoitetaan havaitsemattomia entiteettejä, joihin tieteellisissä teorioissa esiintyvät teoreettiset termit viittaavat. Esimerkkejä tällaisista teoreettisista termeistä ovat ”elektroni” ja ”kvantti”. Tieteellisen realismin mukaan teoreettisia entiteettejä on olemassa, instrumentalismin mukaan niitä ei tarvitse ottaa ontologisesti vakavasti.[3]

Poliittiset entiteetit muokkaa

Bosnia ja Hertsegovinan valtio muodostuu kahdesta poliittisesta entiteetistä, Bosnia ja Hertsegovinan federaatiosta ja Serbitasavallasta, jotka siis eivät ole sanan varsinaisessa merkityksessä osavaltiota, valtioita, jne.

Lähteet muokkaa

  1. a b Lowe, E. J.: ”Things”, teoksessa Honderich, Ted (toim.): The Oxford Companion to Philosophy. New edition. New York: Oxford University Press, 2005. ISBN 0-19-926479-1. (englanniksi)
  2. a b c Juti, Riku: Johdatus metafysiikkaan, s. 144-146. Helsinki: Gaudeamus, 2001. ISBN 951-662-821-4.
  3. Juti 2001, s. 378, 384.