Avaa päävalikko

Elinkaariarviointi

tuotteen koko käyttöiän ympäristövaikutusten arviointi
Tämä artikkeli käsittelee materiaalitekniikkaa. LCA on myös Saint Lucian maatunnus.

Elinkaariarvioinnilla (LCA, Life Cycle Assessment) tarkoitetaan tuotteen tai palvelun sen koko elinkaaren ympäristövaikutuksien tutkimista raaka-aineen hankinnasta tuotteen hylkäämiseen asti.

Elinkaariarviointi kehitettiin alun perin selvittämään ympäristönäkökohdasta tuotteiden välisiä eroja. Nykyisin sitä sovelletaan hyvin moninaisiin kohteisiin. Elinkaariarviointia voidaan käyttää ympäristömerkkien myöntämisessä, mutta sitä käytetään nykyisin myös erilaisten järjestelmien ja tuotantovaiheiden vertailuun. Arviointia voidaan käyttää myös tuotteiden markkinoinnissa.[1]

Standardin mukainen arviointiMuokkaa

Elinkaariarvioinnin periaatteita on standardoitu ISO 14040 -standardiksi. LCA:n pitää standardin mukaan sisältää neljä vaihetta:

  • tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely
  • inventaarioanalyysi (Life Cycle Inventory, LCI)
  • vaikutusarviointi (Life Cycle Impact Assessment, LCIA)
  • tulosten tulkinta.

Vaiheista on aina mahdollista palata aiempiin vaiheisiin tarkistamaan niiden lähtökohtia ja oletuksia.

Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittelyssä määritellään muun muassa, kuinka yksityiskohtainen arviointi on ja mitä ajanjaksoa siinä tarkastellaan. Vaihe on tärkeä, sillä se pitkälti määrittelee tutkimuksen laajuuden ja rajaukset.

Inventaarioanalyysissä kerätään tarvittavat tiedot koko tuotejärjestelmästä. Vaikutusarvioinnissa on tarkoitus arvioida mahdollisten ympäristövaikutusten merkittävyyttä. Tulosten tulkinnassa tunnistetaan tuloksiin vaikuttavia tekijöitä sekä arvioidaan tulosten herkkyyttä, täydellisyyttä ja johdonmukaisuutta. Siinä tehdään myös tulosten pohjalta johtopäätöksiä, tunnistetaan rajoituksia ja annetaan niiden pohjalta suosituksia kohderyhmälle.[2]

Yksinkertaistettu elinkaariarviointiMuokkaa

 
Esimerkki MET-matriisista.

Yksityiskohtainen elinkaariarviointi on usein melko työläs. Menetelmää voidaan kuitenkin keventää riippuen siitä, mitkä ovat arvioinnin tavoitteet. Yksinkertaistetussa elinkaariarvioinnissa keskitytään kaikkein keskeisimpiin elinkaaren vaiheisiin tai ympäristönäkökohtiin. Esimerkiksi jos tarkoituksena on vähentää tuotannon kasvihuonepäästöjä, voidaan elinkaariarvioinnissa keskittyä vain elinkaaren aikaisten hiilidioksidipäästöjen arviointiin.[1]

MET-matriisiMuokkaa

MET-matriisi (engl. Material, Energy and Toxicity) on eräs työkalu tuotteen sen elinkaaren aikana aiheuttamien ympäristövaikutusten arviointiin. Matriisissa taulukoidaan tuotteen aiheuttamia ympäristövaikutuksia elinkaaren eri vaiheissa käytetyn materiaalin, energian sekä saasteiden perusteella.[3]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. a b Elinkaariajattelu ja -arviointi Suomen ympäristöhallinnon verkkopalvelu. Viitattu 18.10.2010.
  2. Elinkaarimetodiikkojen nykytila, hyvät käytännöt ja kehitystarpeet (PDF) (s. 16-17) Suomen ympäristökeskus. Viitattu 18.10.2010.
  3. MET matrix Eco Smes. Viitattu 20.10.2010.