Abortti Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Yhdistyneessä kuningaskunnassa abortti on laillisesti mahdollista aborttilain 1967 ja vuoden 2020 aborttisäädöksien kautta.

Englannissa, Skotlannissa ja Walesissa abortti on sallittu seuraavin perustein:

 • riski raskaana olevan naisen hengelle;
 • vakavan pysyvän vamman estäminen hänen fyysiselle tai henkiselle terveydelleen;
 • riski raskaana olevan naisen tai hänen perheensä olemassa olevien lasten fyysiselle tai henkiselle terveydelle (24 raskausviikkoon asti); tai
 • huomattava riski, että jos lapsi syntyisi, hän "kärsisi sellaisista fyysisistä tai henkisistä poikkeavuuksista, että hän olisi vakavasti vammainen". [1]

Noin 98 % aborteista vuosina 2019 ja 2020 on tehty kolmannen perusteen nojalla naisen mielenterveyden suojelemiseksi. [2]

Pohjois-Irlannin laissa abortti on sallittu samanlaisilla perusteilla, vaikka laki sallii abortin myös raskauden ensimmäisten 12 viikon aikana mistä vain syystä, kuten myös muualla Irlannissa . [3]

Yhdistyneen kuningaskunnan hajauttamissopimusten mukaan aborttipolitiikka on hajautettu Skotlannin parlamentille ja Pohjois-Irlannin parlamentille, mutta ei Walesin parlamentille (Senedd). Abortin saanti oli aiemmin erittäin rajoitettua Pohjois-Irlannissa, vaikka se oli sallittua rajoitetuissa tapauksissa. Vuonna 2019, jolloin parlamenttien yleiskokous ei ollut toiminnassa, Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentti kumosi suurimman osan abortin vastaisista rajoituksissa Pohjois-Irlannissa; Parlamentti otti käyttöön nykyiset asetukset vuonna 2020. [4] [5] [6] [7]

Abortit, jotka tehdään muilla kuin aborttilaissa sallituilla syillä, ovat edelleen laittomia Yhdistyneen kuningaskunnan kaikilla lainkäyttöalueilla – Englannissa ja Walesissa vuonna 1861 säädetyn rikosten vastaisen henkilölain, Skotlannin yleislain ja Pohjois-Irlannin säännösten nojalla. Infant Life Act 1929 ja Criminal Justice Act (Pohjois-Irlanti) 1945 kieltävät myös lasten tuhoamisen aborttilaissa mainittujen perusteiden ulkopuolella

Abortin vastaisia mielenosoittajia Lontoossa 2011
Kansallisen aborttikampanjan merkit protestoivat naisten oikeudesta tehdä abortti, 1970-luku

Iso-BritanniaMuokkaa

Pääasiallinen aborttilaki Englannissa, Skotlannissa ja Walesissa on vuoden 1967 aborttilaki, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1990 ihmishedelmöitystä ja embryologiaa koskevalla lailla . Isossa-Britanniassa abortti on yleensä sallittu sosioekonomisista syistä raskauden ensimmäisten 24 viikon aikana (suurempi kuin missään EU-maassa Alankomaita lukuun ottamatta) ja sen jälkeen lääketieteellisistä syistä. [8]

Englanti ja WalesMuokkaa

Vuoden 1861 rikosten vastainen henkilölaki Englannissa ja Walesissa kieltää lääkkeiden antamisen tai välineiden käytön abortin tekemiseen ( pykälä 58 ) ja lääkkeiden tai muiden esineiden hankkimisen abortin aikaansaamiseksi ( pykälä 59 ), vaikka myöhemmässä laissa on säädetty erilaisia syistä, jotka mahdollistavat abortin olevan laajalti saatavilla.

Infant Life (Preservation) Act 1929 muutti Englannin ja Walesin lakia siten, että se tekee lasten tuhoamisesta rikoksen – tapauksissa, joissa kuka tahansa "joka aikomuksenaan tuhota sellaisen lapsen elämä, joka voi syntyä elävänä, millä tahansa tahallisella teolla saa lapsen kuolemaan ennen kuin se on olemassa äidistään riippumattomasti." Lapsen, jonka äiti on ollut raskaana 28 viikkoa, katsotaan tässä laissa "syntymään elävänä". Vuoden 1929 laki tarjoaa myös puolustuksen, jossa todistetaan, että lapsen kuoleman aiheuttaminen "on tehty hyvässä uskossa ainoastaan äidin hengen suojelemiseksi". [9]

Vuoden 1967 aborttilaki alun perin salli "rekisteröidyn lääkärin tekemän abortin, jos kaksi rekisteröityä lääkäriä uskoo, että ne ovat muodostuneet hyvässä uskossa" seuraavin perustein:

 • riski raskaana olevan naisen hengelle tai vaurio raskaana olevan naisen tai hänen perheensä olemassa olevien lasten fyysiselle tai henkiselle terveydelle; ja
 • huomattava riski, että jos lapsi syntyisi, se kärsisi sellaisista fyysisistä tai henkisistä poikkeavuuksista, että hän on "vakavasti vammainen". [10]

Laki tuli voimaan vuonna 1968, ja siinä sovellettiin alun perin 28 viikon ikärajaa pikkulasten henkien säilyttämistä koskevan lain mukaisesti. [11] Vuoden 1990 ihmishedelmöitystä ja embryologiaa koskeva laki muutti sitä seuraavien perusteiden hyväksymiseksi:[12]

 • Peruste A – riski raskaana olevan naisen hengelle;
 • Peruste B – raskaana olevan naisen fyysiselle tai henkiselle terveydelle vakavan pysyvän vamman estämiseksi;
 • Peruste C – raskaana olevan naisen fyysisen tai henkisen terveyden vammautumisriski (enintään 24 viikkoa raskauden aikana);
 • Peruste D – raskaana olevan naisen perheen olemassa olevien lasten fyysisen tai henkisen terveyden vammautumisriski (enintään 24 viikkoa raskauden aikana);
 • Peruste E – huomattava riski, että lapsi syntyessään kärsisi sellaisista fyysisistä tai henkisistä poikkeavuuksista, jotka ovat vakavasti vammaisia;
 • peruste F - raskaana olevan naisen hengen pelastaminen; tai
 • peruste G – raskaana olevan naisen fyysisen tai henkisen terveyden vakavan pysyvän vamman estämiseksi hätätilanteessa. [13]

SkotlantiMuokkaa

Abortista tuli rikos Skotlannissa vuoden 1967 aborttilain [14] hyväksymisen myötä, ja se viittaa "kaikkiin aborttien hankintaan liittyviin oikeussääntöihin". [15] Ennen 1967 lukua Skotlannissa ei ollut aborttirikosta; jos abortin seurauksena olisi kuitenkin aiheutunut vahinkoa, olisi voitu soveltaa erilaisia rikoksia, jolloin abortti olisi kuulunut tuomioistuimelle esitetyn hakemuksen tai syytteen rikoksen muodostavien seikkojen kuvaukseen.

TulkintaMuokkaa

Vuoden 1861 rikoksista henkilöitä vastaan annetun lain § 58 kuuluu seuraavasti, ja kyseisellä lailla kielletään lääkkeiden antamista tai välineiden käyttämistä keskenmenon aiheuttamiseksi: (englanniksi)

»Every woman, being with child, who, with intent to procure her own miscarriage, shall unlawfully administer to herself any poison or other noxious thing, or shall unlawfully use any instrument or other means whatsoever with the like intent, and whosoever, with intent to procure the miscarriage of any woman whether she be or be not with child, shall unlawfully administer to her or cause to be taken by her any poison or other noxious thing, or unlawfully use any instrument or other means whatsoever with the like intent, shall be guilty of felony, and being convicted thereof shall be liable ... to be kept in penal servitude for life ...[16]»

Lain 59 § kuuluu seuraavasti ja kieltää lääkkeiden tai muiden keskenmenoa aiheuttavien esineiden tai asioiden hankkimista:

»Whosoever shall unlawfully supply or procure any poison or other noxious thing, or any instrument or thing whatsoever, knowing that the same is intended to be unlawfully used or employed with intent to procure the miscarriage of any woman, whether she be or be not with child, shall be guilty of a misdemeanor, and being convicted thereof shall be liable ... to be kept in penal servitude ...[17]»

Seuraavat vuoden 1861 lain termit voidaan tulkita seuraavasti:

 • Laittomasti – vuoden 1861 rikoksista henkilöitä vastaan tehdyn lain pykälän 58 ja 59 ja minkä tahansa abortin hankintaan liittyvän oikeussäännön kannalta kaikki, mikä on tehty tarkoituksena saada naisen keskenmeno (tai jos nainen kantaa enemmän kuin yhden sikiön, minkä tahansa sikiön keskenmeno) on tehty laittomasti, ellei vuoden 1967 aborttilain 1 pykälässä ole lupaa, ja jos naisella on useampi kuin yksi sikiö, mikä tahansa sikiö, jonka tarkoituksena on saada hänen keskenmenonsa, on sallittua. mainitulla 1 §:llä, jos mainitun 1 §:n 1 momentin d alakohdassa tarkoitettu raskauden keskeytysperuste koskee jotakin sikiötä ja asia on tehty tämän sikiön keskenmenon aikaansaamiseksi, tai pätee jokin muu mainitussa 1 momentissa mainittu raskauden keskeytysperuste; [18]
 • Rikokset ja rikkomus – katso Criminal Law Act 1967 ;
 • Oikeudenkäyntitapa – pykälän 58 ja 59 mukaiset rikokset ovat vain syytteen alaisia rikoksia ;
 • Rangaistus – 58 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta tuomitaan elinkautiseen tai mihinkä vaan sitä lyhyempään vankeustuomioon [19] ja 59 §:n rikoksesta enintään viiden vuoden vankeustuomio. [20]

Ihmisen kuolema, joka aiheutuu laittomasta abortin yrityksestä, lasketaan vähintään tapoksi. [21] [22]

Seuraavat vuoden 1967 lain termit voidaan tulkita seuraavasti:

 • Aborttilaki – Englannissa ja Walesissa tämä tarkoittaa vuoden 1861 Offensces against the Person Act -lain pykälää 58 ja 59 sekä kaikkia abortin hankintaan liittyviä lakeja. [23] Skotlannissa tämä tarkoittaa mitä tahansa abortin hankintaan liittyvää oikeussääntöä; [23]
 • Rekisteröidyn lääkärin lopettama – katso Royal College of Nursing of the UK v DHSS [1981] AC 800, [1981] 2 WLR 279, [1981] 1 Kaikki ER 545, [1981] Crim LR 322, HL ;
 • Paikka, jossa irtisanominen on suoritettava – katso kohdat 1(3)–(4);
 • Kahden rekisteröidyn lääkärin lausunto – katso kohta 1(4);
 • Vilpittömässä mielessä – katso R v. Smith (John Anthony James), 58 Cr App R 106, CA ;
 • Loukkaantumisriskin määrittäminen ss. (a) & (b) – katso 1 jakson 2 kohta;
 • Riski, joka on suurempi kuin jos raskaus keskeytettäisiin, raskaana olevan naisen fyysisen tai henkisen terveyden vahingoittuminen – Asiassa R v British Broadcasting Corporation, ex parte ProLife Alliance, Lord Justice Laws sanoi: "On olemassa todisteita siitä, että monet lääkärit väittävät, että raskauden jatkaminen on aina vaarallisempaa naisen fyysiselle hyvinvoinnille kuin abortin tekeminen, tilanne, jonka sanotaan mahdollistavan de facto -tilanteen vaatiman abortin vallitsevan." [24]

Pohjois-IrlantiMuokkaa

Laki ennen vuotta 2019Muokkaa

Ennen vuoden 2019 merkittäviä lakimuunnoksia Pohjois-Irlannissa oli kaksi keskeistä aborttilakia:

 • Vuoden 1861 rikoksista henkilöön kohdistuvassa laissa ( 58 ja 59 kohdat) kiellettiin keskenmenon aiheuttamisyritykset;
 • Criminal Justice Act (Pohjois-Irlanti) 1945 ( 25 ja 26 jaksot) sääti poikkeuksen toimimisesta "vilpittömässä mielessä ainoastaan äidin hengen suojelemiseksi" ja loi myös lapsen tuhoamisen rikoksen eli lapsen saattamisen kuolemaan "ennen kuin se on äidistään riippumaton".

Siviili- ja rikosoikeus siirrettiin Pohjois- Irlannille vuoden 1920 Irlannin hallituksen lain ( 4 jakso ) nojalla, ja Pohjois-Irlannin parlamentti sääti vuoden 1945 lain, jolla otettiin käyttöön samat muutokset kuin vuoden 1929 Infant Life (Preservation) Act -laki oli tehnyt Englannissa ja Walesissa. Vuonna 1948 perustettiin integroitu ja valtion rahoittama terveys- ja sosiaalipalvelu, joka täydentää Kansallista terveydenhuoltoa ja tarjoaa myös valtion rahoittamia sosiaalipalveluja äideille ja lapsille.

Lakimuutokset: 2019–2020Muokkaa

Parlamentti muutti Pohjois-Irlannin aborttilakia, kun Pohjois-Irlannin johtokunta keskeytettiin vuosina 2017–2020. Yhdistyneiden kansakuntien naisiin kohdistuvan syrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CEDAW) julkaisi helmikuussa 2018 suositukset aborttilain vapauttamiseksi Pohjois-Irlannissa Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa tutkimuksessaan ( yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan 8 artiklan mukaisesti). (kaikenlaisen naisten syrjinnän poistaminen ). [25]

Pohjois-Irlannin (Executive Formation jne) Act 2019 -laki, joka hyväksyttiin 24. heinäkuuta 2019, pidensi toimeenpanovallan palauttamisen määräaikaa 21:een lokakuuta 2019. Stella Creasykansanedustajan esittämän yksityisen jäsenen muutoksen mukaan, jos johtokuntaa ei palauteta kyseiseen päivämäärään mennessä, laki:

 • vaatia Pohjois-Irlannin ulkoministeriä panemaan täytäntöön CEDAW-raportissa esitetyt aborttia koskevat suositukset; [26]
 • kumoaa Pohjois-Irlannin lain nojalla vuoden 1861 rikoksista henkilöitä vastaan tehdyn lain pykälät 58 ja 59; [27] ja
 • vaatia valtiosihteeriä asetuksella tekemään lisämuutoksia lakiin 31. maaliskuuta 2020 voimaan tulevien asetusten suositusten noudattamiseksi. [28]

Koska toimeenpanovaltaa ei palautettu, pykälät 58 ja 59 1861 laista palautettiin 21 .lokakuuta. 2019. [29] "Elävänä syntyvän" lapsen elämän oikeudellinen suojelu jatkui vuoden 1945 rikosoikeudellisen lain (Pohjois-Irlanti) nojalla .

Toimeenpitovalta palautettiin tammikuussa 2020, mutta aborttilain täytäntöönpanoa jatkettiin ympäri Westminsteriä. Vuoden 2020 aborttisäännöt (Pohjois-Irlannin) annettiin parlamentille 25. maaliskuuta 2020, kyseiset säänöt tulivat valtaan 31. maaliskuuta. 2020. [7] [30] [31]

Säännöt sallivat abortin Pohjois-Irlannissa seuraavissa olosuhteissa:

 • jos raskaus ei ole ylittänyt kahdettatoista viikkoa; [32]
 • raskaana olevan naisen fyysisen tai henkisen terveyden vammautumisvaara (24 viikon ikärajaan asti); [33]
 • raskaana olevan naisen hengenvaara tai vakavan pysyvän vamman vaara fyysiselle tai henkiselle terveydelle; [34]
 • vakava sikiön vajaatoiminta – "merkittävä riski, että jos lapsi syntyisi, se kärsisi sellaisesta fyysisestä tai henkisestä vammasta, että se on vakavasti vammainen" (ilman aikarajoitusta); tai
 • kuolemaan johtava sikiön poikkeavuus – "merkittävä riski, että sikiön kuolema on todennäköistä ennen syntymää, sen aikana tai pian sen jälkeen" (ilman aikarajoitusta). [35]

Säännöt korvattiin aborttiasetuksella (Pohjois-Irlanti) (nro 2) 2020, jotka olivat olennaisesti samat kuin aiemmat säännöt pienin korjauksin; kyseiset asetukset tulivat voimaan 14. toukokuuta 2020. [3]

Kruunun alamaisetMuokkaa

Vaikka Jersey, Guernsey ja Isle of Man eivät enää ole osa Yhdistynyttä kuningaskuntaa, koska ne ovat osa yhteistä matkailualuetta, näillä saarilla asuvat ihmiset, jotka päättävät tehdä abortin, ovat matkustaneet Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vuoden 1967 aborttilain jälkeen. [36]

JerseyMuokkaa

Jerseyssä on laillista tehdä abortti raskauden ensimmäisten 12 viikon aikana, jos nainen on "hädässä" ja pyytää sitä; [37] ensimmäisten 24 viikon aikana sikiön poikkeavuuksien yhteydessä; ja milloin tahansa pelastaakseen naisen hengen tai estääkseen vakavan pysyvän vamman. Kriteerit vahvistettiin vuoden 1997 raskauden keskeytyslaissa (Jersey) [38] .

GuernseyssäMuokkaa

Guernseyssä on laillista tehdä abortti ensimmäisen 24 raskausviikon aikana ja milloin tahansa, jos sikiössä on merkittäviä poikkeavuuksia, tai naisen hengen pelastamiseksi tai vakavan vamman estämiseksi. [39] [40]

MansaariMuokkaa

Toukokuun 24. päivästä 2019 [41] lähtien Mansaarella on laillista tehdä abortti ensimmäisen 14 raskausviikon aikana, sen jälkeen 24. viikkoon asti, kunhan laissa määritellyt kriteerit täyttyvät, ja siitä eteenpäin, ja jos on olemassa vakava vakavan loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Aborttia säätelee vuoden 2019 aborttiuudistuslaki. [42]

Vuoden 1967 lakiMuokkaa

Vuoden 1967 aborttilailla pyrittiin selventämään aborttilakia. David Steelin esittelemä ja kiihkeän keskustelun aiheena oleva se mahdollisti laillisen abortin useilla syillä, ja se lisäsi kansallisen terveyspalvelun tarjoaman ilmaisen palvelun suojaa. Laki hyväksyttiin 27. lokakuuta 1967 ja se tuli voimaan 27. huhtikuuta 1968. [43]

Ennen kuin vuoden 1990 ihmishedelmöitys- ja embryologialaki muutti lakia, vuoden 1929 infant Life Preservation Act -laki toimi puskurina vuoden 1967 aborttilaille. Tämä tarkoitti, että abortteja ei voitu tehdä, jos lapsi "voi syntyä elävänä". Siksi vuoden 1967 aborttilaissa ei asetettu lakisääteistä rajaa, vaan raja oli se, jonka tuomioistuimet päättivät ajankohdaksi, jolloin lapsi voi syntyä elävänä. C v S -tapaus vuonna 1987 vahvisti, että tuolloin 19-22 viikoa vanha sikiö ei kyennyt syntymään elävänä. [44] Vuoden 1967 laki edellytti, että kahden lääkärin on hyväksyttävä toimenpide ennen sen suorittamista.

TilastotMuokkaa

Lailliset abortit perusteinMuokkaa

Vuonna 2020 laillisia abortteja toteutettiin seuraavin perustein Englannissa ja Walesissa

Englannin ja Walesin aborttilastot 2020
Ensisijainen maaperä Määrä % Huomautuksia
Maadoitus A/F/G 98 0,05 Raskaana olevan naisen hengenvaara (tai hätätilanteissa)
Maa B 31 0,01 Estä raskaana olevan naisen vakava pysyvä vamma
Maa C 206,768 98.1 Raskaana olevan naisen fyysisen/psyykkisen terveyden vahingoittumisen vaara
Maa D 778 0,37 Muiden lasten fyysisen/psyykkisen terveyden vammautumisvaara
Maa E 3,185 1.51 Fyysinen tai henkinen poikkeavuus syntymättömässä lapsessa
Kaikki yhteensä 210 860 100,0

Laillisia abortteja tehtiin Skotlannissa samana vuonna seuraavin perustein:

Skotlannin raskauden keskeytystilastot 2020
Ensisijainen maaperä Määrä % Huomautuksia
Syyt A/B/D/F/G 34 0,25 Raskaana olevan naisen hengenvaara (ja muut syyt, joita ei olla lueteltu listassa)
Syy C 13,572 98.2 Raskaana olevan naisen fyysisen/psyykkisen terveyden vahingoittumisen vaara
Syy E 209 1.51 Fyysinen tai henkinen poikkeavuus syntymättömässä lapsessa
Yhteensä 13,815 100,0

Vuonna 2020 yhteensä 371 Pohjois-Irlannista Englantiin ja Walessiin naista saivat abortin kyseisissä maissa:

 • 367 – raskaana olevan naisen fyysisen tai henkisen terveyden vahingoittumisvaaran vuoksi; ja
 • 4 – syntymättömän lapsen fyysisen tai henkisen poikkeavuuden vuoksi. [45]

Samana vuonna 194 Irlannin tasavallasta Englantiin ja Walessiin matkustanutta naista saivat abortin kyseisissä maissa:

 • 131 – raskaana olevan naisen fyysisen tai henkisen terveyden vahingoittumisvaaran vuoksi; ja
 • 63 – syntymättömän lapsen fyysisen tai henkisen poikkeavuuden vuoksi. [46]

Lailliset abortit raskauden mukaanMuokkaa

Isossa-Britanniassa suurin osa aborteista toteutetaan alle 10 raskausviikon jälkeen hedelmöitymisestä. Luvut ja prosenttiosuudet Englannissa, Walesissa, Skotlannissa ja Isossa-Britanniassa kokonaisuudessaan olivat vuonna 2020 seuraavat. Pohjois-Irlannista ei ole saatavilla tietoja raskaudesta ja abortista samalta vuodelta.

Lailliset abortit raskausviikkojen mukaan, 2020
Raskaus Englanti ja Wales % Skotlanti % Iso-Britannia %
3-9 viikkoa 185,559 88,0 12,108 87.6 197,667 88,0
10-12 viikkoa 11,654 5.5 983 7.1 12,637 5.6
13-19 viikkoa 10,736 5.4 651 4.7 11,387 5.1
20 viikkoa ja enemmän 2,911 1.4 73 0.5 2,984 1.3
Kaikki yhteensä 210 860 100 13,815 100 224 675 100

Lailliset abortit maittain/alueittainMuokkaa

Lailliset abortit maittain ja alueittain, 2020
Kansakunta/alue Aborttien määrä
Lontoo 42,630
Kaakkois-Englannissa 28,723
Lounais-Englannissa 15,008
Itä-Englannista 19,819
Läntinen Keskimaa 23,159
East Midlands 14,806
Luoteis-Englannissa 29,927
Yorkshire ja Humber 18,013
Koillis-Englannissa 7,998
Englanti 200 083
Wales 9,834
Englanti ja Wales (asukkaat) 209 917
Englanti ja Wales (muut kuin asukkaat) 934
Skotlanti 13,815
Iso-Britannia 224 675

AborttirikoksetMuokkaa

Vuosikymmenellä 2009–2010 ja 2019–2020 lukujen välissä Englannin ja Walesin sisäministeriön tilastot kirjasivat:

 • 61 aborttia koskevaa tapausta (rikoksista henkilöön kohdistuvan lain nojalla);
 • 80 elinkelpoisen syntymättömän lapsen tahallista tuhoamista (lapsen tuhoaminen Vauvojen Hengen Säilytys-lain mukaisesti). [47]

Englannin ja Walesin Crown Prosecution Servicen ohjeissa abortin (laittoman) hankkiminen luetellaan lasten hyväksikäyttörikokseksi [48] ja huomautetaan, että jotkin laittomat abortit voidaan tehdä kunniarikoksiksi, jotka on tehty naisten rankaisemiseksi "väitetyt tai havaitut perheen ja/tai yhteisön käyttäytymissääntöjen rikkomukset." [49]

Kehityssuunnat vuodesta 1967Muokkaa

 
Aborttien prosenttiosuus Isossa-Britanniassa raskausiän mukaan, 2004
 
Aborttien prosenttiosuus Isossa-Britanniassa raskausiän mukaan, 2019

Vuoden 1967 jälkeen laillisten aborttien vuosittainen määrä kasvoi nopeasti ja laittomista aborteista johtuvat kuolemat ja sepsiksen määrä kokivat nopean laskun. [50] Vuonna 1978 Isossa-Britanniassa asuville naisille tehtiin yhteensä 121 754 aborttia ja ulkomailla asuville naisille 28 015 aborttia. [51] Aborttien määrän kasvuvauhti alkoi laskemaan 1970-luvun alusta ja aborttien määrä putosi vuodesta 1991 vuoteen 1995 ennen kuin nousi uudelleen. Eniten abortteja tuhatta henkilöä kohden tehnyt ikäryhmä on 20–24-vuotiaat. Englannin ja Walesin vuoden 2006 tilastot paljastivat, että 48% aborteista toteutettiin yli 25-vuotiaille naisille ja 29% oli toteutettu 20–24-vuotiaille; 21% oli toteutettu alle 20-vuotiaille ja 2% aborteista oli toteutettu alle 16-vuotiaille. [52]

Aborttiin johtaneet raskaudet vuosina 1969–2020 [53]
vuosi 1969 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2020
Aborttiin johtaneiden raskauksien prosenttiosuus 5,98 % 11,32 % 15,17 % 17,09 % 18,02 % 19,6 % 20,55 % 23 % 22,26 % 20,88 % 21,5 % 25,29 %

Suhtautuminen aborttiin (Iso-Britannia)Muokkaa

Mielipidemittauksissa tutkitaan aina välillä yleisön asenteita aborttien saatavuudesta Britanniassa, ja niitä verrataan usein vastaajien äänestämistottumuksiin Iso-Britannian tärkeimmissä poliittisissa puolueissa. Vuoden 2004 The Times / Populus -tutkimuksen mukaan aborttia koskevat tunteet olivat:

 • 75% - abortin pitäisi olla laillista
  • 38 % - "aina" laillista
  • 36 % - "enimmäkseen" laillista
 • 23 % - abortin pitäisi olla laitonta
  • 20 % - "enimmäkseen" laitonta
  • 4% - "aina" laitonta

YouGov / Daily Telegraph -jatkotutkimus elokuussa 2005 osoitti: raskausaika [54]

 • 2 % – kannatti abortin mahdollisuutta koko raskauden ajaksi
 • 25 % – kannatti 24 viikon aikarajan säilyttämistä abortille
 • 30 % – puoltaisi toimenpidettä rajan alentamiseksi 20 viikkoon
 • 19 % – tukisi 12 viikon rajaa abortille
 • 9 % – tukisi alle 12 viikon rajaa abortille
 • 6 % - vastasi, että aborttia ei pitäisi koskaan sallia

MORIn vuonna 2011 pitämä kysely [55] tutki naisten asenteita aborteista

Kysyttäessä, jos nainen haluaa saada abortin, hänen ei pitäisi joutua jatkamaan raskautta:

 • 53 % oli samaa mieltä
  • 15 % oli erittäin vahvasti samaa mieltä
  • 12 % oli vahvasti samaa mieltä
  • 27% oli samaa mieltä
 • 22 % ei ollut samaa mieltä eikä eri mieltä
 • 17 % oli eri mieltä
  • 8 % oli eri mieltä
  • 3 % oli jyrkästi eri mieltä
  • 5 % oli erittäin jyrkästi eri mieltä
 • 5 % ei tiennyt
 • 3 % ei halunnut vastata

Kysyttäessä, eivätkö liian monet naiset ajattele tarpeeksi paljon ennen abortin saantia:

 • 37 % oli samaa mieltä
  • 8 % oli erittäin vahvasti samaa mieltä
  • 8 % oli vahvasti samaa mieltä
  • 21 % oli samaa mieltä
 • 26 % Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
 • 28 % eri mieltä
  • 16 % eri mieltä
  • 7 % jyrkästi eri mieltä
  • 5 % Erittäin jyrkästi eri mieltä
 • 6 % ei tiennyt
 • 3 % ei halunnut vastata

Kysyttäessä, pitäisikö naisten aborttien saanista tehdä vaikeampaa

 • 23% samaa mieltä
  • 7 % oli erittäin vahvasti samaa mieltä
  • 4 % oli vahvasti samaa mieltä
  • 12 % samaa mieltä
 • 23 % ei ollut samaa mieltä eikä eri mieltä
 • 46 % oli eri mieltä
  • 25 % oli eri mieltä
  • 9 % oli jyrkästi eri mieltä
  • 12 % oli jyrkästi eri mieltä
 • 6 % ei tiennyt
 • 2 % ei halunnut vastata

Katso myösMuokkaa

Yleinen bibliografiaMuokkaa

Ulkoiset linkitMuokkaa

LähteetMuokkaa

 1. Malline:OGL-attribution
 2. Virhe: Lehtiviitemallineessa julkaisuparametri on pakollinen. [ Ohje ], {{{Vuosi}}}. doi:10.1177/23992026211040023. ISSN 2399-2026. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/23992026211040023 [{{{www}}} Artikkelin verkkoversio].
 3. a b The Abortion (Northern Ireland) (No. 2) Regulations 2020 www.legislation.gov.uk. National Archives. Viitattu 24 December 2021.
 4. "NI abortion: Guidelines issued ahead of 21 October deadline", 8 October 2019. 
 5. Simpson: New abortion laws allow unrestricted terminations up to 12 weeks The Irish News. 31 March 2020. en
 6. ITV Report: New abortion laws come into force in Northern Ireland ITV News. 31 March 2020.
 7. a b The Abortion (Northern Ireland) Regulations 2020 www.legislation.gov.uk. Viitattu 25 March 2020.
 8. "Malta now only EU country without life-saving abortion law". 
 9. Infant Life (Preservation) Act 1929 www.legislation.gov.uk. National Archives. Viitattu 24 December 2021.
 10. Abortion Act 1967, section 1 (as enacted) www.legislation.gov.uk. National Archives. Viitattu 24 December 2021.
 11. Abortion Act 1967, section 5 (as enacted) www.legislation.gov.uk. National Archives. Viitattu 24 December 2021.
 12. Abortion Act 1967, section 1 (as amended) www.legislation.gov.uk. National Archives. Viitattu 24 December 2021.
 13. Abortion statistics England and Wales 2020, Statutory grounds for abortion www.gov.uk. Department of Health and Social Care. Viitattu 24 December 2021.
 14. Abortion Act 1967, section 7 (with geographical extent) www.legislation.gov.uk. National Archives. Viitattu 24 December 2021.
 15. Abortion Act 1967, section 6 www.legislation.gov.uk. National Archives. Viitattu 24 December 2021.
 16. Revised text of section 58 of the Offences against the Person Act 1861. Legislation.gov.uk.
 17. Revised text of section 59 of the Offences against the Person Act 1861. Legislation.gov.uk.
 18. The Abortion Act 1967, section 5(2); as read with section 6
 19. The Offences against the Person Act 1861 (24 & 25 Vict c 100), section 58; the Criminal Justice Act 1948 (11 & 12 Geo 6 c 58), section 1(1)
 20. The Offences against the Person Act 1861 (24 & 25 Vict c 100), section 59; the Penal Servitude Act 1891 (54 & 55 Vict c 69), section 1(1); the Criminal Justice Act 1948 (11 & 12 Geo 6 c 58), section 1(1)
 21. R v Buck and Buck, 44 Cr App R 213, Assizes, per Edmund Davies J.; R v Creamer [1966] 1 QB 72, 49 Cr App R 368, [1965] 3 WLR 583, [1965] 3 All ER 257, CCA
 22. See also Attorney General's Reference (No 3 of 1994) [1998] AC 245, [1997] 3 WLR 421, HL, [1996] 1 Cr App R 351, CA.
 23. a b The Abortion Act 1967, section 6
 24. R v British Broadcasting Corporation, ex parte ProLife Alliance [2002] EWCA Civ 297 at [6], [2002] 2 All ER 756 at 761, CA
 25. Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW): Report of the inquiry concerning the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland under article 8 of the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women www.ohchr.org. 23 February 2018. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Viitattu 24 December 2021.
 26. Northern Ireland (Executive Formation etc) Act 2019, section 9, clauses (1)&(10) www.legislation.gov.uk. National Archives. Viitattu 21 August 2019.
 27. Northern Ireland (Executive Formation etc) Act 2019, section 9, clauses (2) & (3) www.legislation.gov.uk. National Archives. Viitattu 21 August 2019.
 28. Northern Ireland (Executive Formation etc) Act 2019, section 9, clauses (4), (5) & (6) www.legislation.gov.uk. National Archives. Viitattu 21 August 2019.
 29. "Northern Ireland abortion and same-sex marriage laws change". 
 30. "NI to offer unrestricted abortion up to 12 weeks". 
 31. Changes to the law in Northern Ireland: updated information GOV.UK. Viitattu 25 March 2020. en
 32. The Abortion (Northern Ireland) Regulations 2020, clause 3 www.legislation.gov.uk. National Archives. Viitattu 24 December 2021.
 33. The Abortion (Northern Ireland) Regulations 2020, clause 4 www.legislation.gov.uk. National Archives. Viitattu 24 December 2021.
 34. The Abortion (Northern Ireland) Regulations 2020, clause 5 & clause 6 www.legislation.gov.uk. National Archives. Viitattu 24 December 2021.
 35. The Abortion (Northern Ireland) Regulations 2020, clause 7 www.legislation.gov.uk. National Archives. Viitattu 24 December 2021.
 36. Malline:Cite hansard
 37. Virhe: Lehtiviitemallineessa julkaisuparametri on pakollinen. [ Ohje ], {{{Vuosi}}}. https://www.jerseylaw.je/publications/jerseylawreview/June97/concept_of_distress.aspx [{{{www}}} Artikkelin verkkoversio]. (Arkistoitu – Internet Archive)
 38. Termination of Pregnancy (Jersey) Law 1997, Jersey Legal Information Board, 2019.
 39. "Guernsey abortion laws to be 'modernised' by States", BBC News, 2020-06-24. (en-GB) 
 40. GUERNSEY - Guernsey abortion law reform approved International Campaign for Women's Right to Safe Abortion (SAWR). Viitattu 28.3.2022. en-GB
 41. Isle of Man Government – Island's progressive abortion reforms in operation from today www.gov.im. Viitattu 26.8.2019.
 42. Abortion Reform Act 2019 legislation.gov.im. Viitattu 20.11.2019.
 43. House of Commons, Science and Technology Committee: Scientific Developments Relating to the Abortion Act 1967 Volume 1 Twelfth Report of Session 2006–07 publications.parliament.uk. Pdf.
 44. C v S [1988] QB 135, [1987] 2 WLR 1108, [1987] 1 All ER 1230, [1987] 2 FLR 505, (1987) 17 Fam Law 269, Court of Appeal (Civil Division)
 45. Abortion statistics 2020: data tables, Table 12g www.gov.uk. Department of Health and Social Care.
 46. Abortion statistics 2020: data tables, Table 12e www.gov.uk. Department of Health and Social Care.
 47. Table A4: Police recorded crime by offence, Crime in England and Wales www.ons.gov.uk. Office for National Statistics. Viitattu 12 January 2022.
 48. Child Abuse (non-sexual) - prosecution guidance www.cps.gov.uk. Crown Prosecution Service. Viitattu 12 January 2022.
 49. So-Called Honour-Based Abuse and Forced Marriage: Guidance on Identifying and Flagging cases www.cps.gov.uk. Crown Prosecution Service. Viitattu 12 January 2022.
 50. Virhe: Lehtiviitemallineessa julkaisuparametri on pakollinen. [ Ohje ], {{{Vuosi}}}. PubMed:17911129. doi:10.1177/014107680710001015. http://www.jrsm.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=17911129 [{{{www}}} Artikkelin verkkoversio].
 51. Royal Commission on the National Health Service (Chapter 18: The NHS and Private Practice). HMSO, 17 July 1979. ISBN 9780101761505. Teoksen verkkoversio (viitattu 12 June 2015).
 52. Abortion statistics, England and Wales: 2006. Government Statistical Service for the Department of Health, 19 June 2007. Teoksen verkkoversio (viitattu 1 November 2007). (Arkistoitu – Internet Archive)
 53. Conceptions in England and Wales - Office for National Statistics www.ons.gov.uk. Viitattu 29.6.2022.
 54. YouGov/Daily Telegraph Survey Results yougov.com. 30 July 2005. YouGov. Arkistoitu 29 October 2008. Viitattu 11 May 2017.
 55. Public Attitudes towards Abortion ipsos.com. 5 September 2011. Ipsos MORI. Arkistoitu 21 syyskuu 2021. Viitattu 30 kesäkuu 2022. Pdf of data.