Aboa Vetus Ars Nova

historian ja nykytaiteen museo Turussa
(Ohjattu sivulta Aboa Vetus & Ars Nova)
Tämä artikkeli käsittelee museota. Ars Nova kertoo savonlinnalaisesta taideyhdistyksestä ja Ars nova keskiaikaisesta musiikkityylistä.

Aboa Vetus Ars Nova (aiemmin Aboa Vetus & Ars Nova) on vuonna 1995 toimintansa aloittanut historian ja nykytaiteen museo Turun keskustassa, osoitteessa Itäinen rantakatu 4–6. Museon latinankielinen nimi tarkoittaa ”Vanhaa Turkua ja uutta taidetta”, mikä viittaa Daniel Jusleniuksen vuonna 1700 julkaistuun väitöskirjaan Aboa Vetus et Nova. Museo on yksi Turun kolmesta taidemuseosta.[1] Sen omistaa Matti Koivurinnan perustama Aboa Vetus Ars Nova säätiö.

Aboa Vetus Ars Nova
Rettigin palatsissa toimiva Aboa Vetus Ars Nova -museon julkisivu.
Rettigin palatsissa toimiva Aboa Vetus Ars Nova -museon julkisivu.
Perustettu 1995
Sijainti Turku
Koordinaatit 60°26′59″N, 022°16′25″E
Johtaja Hannele Lehtonen
Kotisivut www.aboavetusarsnova.fi

Museo jakautuu kahteen osaan: maanalainen Aboa Vetus -puoli esittelee Turun arkeologiaa ja alueelta esiin kaivettuja keskiaikaisten kivitalojen raunioita ja esinelöytöjä. [2] Ars Nova -puoli puolestaan esittelee nykytaidetta säätiön taidekokoelmien ja vaihtuvien näyttelyiden kautta.

Museo sijaitsee Valter Jungin suunnittelemassa, Rettigin palatsina tunnetussa rakennuksessa Aurajoen itärannalla. Aboa Vetus Ars Nova on Varsinais-Suomen suosituimpia nähtävyyksiä.lähde? Museo sai vuonna 2006 Kynnys ry:n palkinnon.[3] Kynnys ry perusteli palkinnon myöntämistä sillä, että Aboa Vetus Ars Nova on kunnostautunut erilaisten museokäyttäjäryhmien huomioimisessa sekä esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämisessä.

Aboa VetusMuokkaa

 
Yleisnäkymä Aboa Vetus -museoon.
 
Museon perusnäyttelyssä esillä olevat kaivauksissa löytyneet koiran ja sian luurangot.

Museon maanalainen katettu Aboa Vetus -puoli esittelee Turun historiaa keskiajalta 1900-luvulle. Museo käsittää kuuden keskiaikaisen kivirakennuksen rauniot, joista vanhimmat ajoittuvat 1300-luvun loppuun. Vanhimmat löydetyt puurakenteet ovat 1200-luvun lopulta.[4] Osa säilyneistä kellareista on ollut käytössä Rettigin palatsin rakentamiseen vuoteen 1928 asti. Museo sijaitsee Luostarikorttelin alueella, joka on yksi Turun neljästä keskiaikaisesta korttelista. Museoalueen halki kulkee Luostarin jokikatu, joka oli yksi keskiajan Turun pääkaduista. Katu on saanut nimensä sen päässä Kaskenmäessä sijainneesta Pyhän Olavin dominikaanikonventista.

Museon kivitalojen keskiaikaisista omistajista ei tiedetä kovinkaan paljoa. Varhaisin maininta on niin kutsutun suuren kivitalon omistajasta Paraisten kirkkoherrasta Elias Espingistä, jolle talo kuului 1500-luvun lopussa.[5] Oletettavasti talot ovat kuitenkin olleet pääasiassa saksalais- ja ruotsalaisperäisen porvariston omaisuutta. Luostarikorttelissa oletetaan keskiajalla sijainneen ainakin kaksi Turun kiltataloa, Pyhän Nikolauksen kilta ja Pyhän kolmen kuninkaan kilta.[6] Ei ole mahdotonta, että ainakin toinen näistä olisi sijainnut museon alueella. Lisäksi Luostarikorttelissa tiedetään sijainneen kirkon prebendoja.[7] Aboa Vetuksen Itäisen rantakadun puoleiset kellarit ovat keskiajan jälkeen kuuluneet muun muassa G. A. Petreliuksen perustamalle Auran kylpylaitokselle, joka oli toiminnassa vuodesta 1874 vuoteen 1907.[8] Kylpylaitos myytiin Rettigien tupakkatehtaalle, joka toimi rakennuksessa sen purkamiseen asti vuonna 1928.

Arkeologinen tutkimusMuokkaa

Museon alue kaivettiin esiin arkeologisissa kaivauksissa 1992–1995, joista vastasi vuosina 1992–1993 Turun maakuntamuseo ja vuosina 1994–1995 Museovirasto. Tuolloin esille tulleet rakenteet jätettiin näkyviin sellaisenaan kaikkine aikakerrostumineen.[9] Kokonaisuudessaan Aboa Vetus -museon pinta-ala on 1 200 neliömetriä.[10] Rettigin palatsin tonttina tunnetulla alueella on kuitenkin tehty arkeologisia havaintoja jo 1800-luvulla ja 1900-luvun alkuvuosina.[11] Ennen palatsin rakentamista Juhani Rinne suoritti tontilla kaivauksia vuonna 1927.[11] Myös Niilo Valosen vuosina 1952–1953 dokumentoima viemärikaivanto sivusi tontin keskiaikaisia kerrostumia.[11]

1990-luvun kaivauksissa ongelmia aiheutti muun muassa tiukka aikataulu ja se, että tutkittavasta alueesta tuli saada aikaan toimiva museoalue.[10] Tästä syystä kaivausmetodiikka pidettiin yksinkertaisena, eikä esimerkiksi kellareiden eri täyttömaakerroksia dokumentoitu erikseen.[10] Aboa Vetuksen kaivaus oli kuitenkin Suomen ensimmäinen laaja kaupunkikaivaus, jossa yleiskartoitus tehtiin suoraan digitaaliseen muotoon takymetrilla. Kaivauksen loppuessa vuonna 1995 museoon jäi vielä joitakin kaivamattomia alueita. [10] Kivitalojen säilyttämisestä seurasi myös, että niiden seinien ja lattioiden alle jäi mahdollisesti alueen varhaisinta historiaa. Tätä pyrittiin paikkaamaan vuonna 2005 uudelleen käynnistetyissä arkeologisissa tutkimuksissa, joissa useissa kohti kaivettiin 1990-luvun kaivausten jättämää lattiapintaa syvemmälle.[9]

Museon arkeologiset tutkimukset ovat jatkuneet 2000-luvulla, ja vuodesta 2017 lähtien tutkimuskaivaukset ovat laajentuneet museotilasta Rettigin tontin pihamaalle, missä on tutkittu kahta Turun palossa vuonna 1827 tuhoutunutta kivitaloa. Yleisötyö on ollut isossa osassa museon kaivauksilla, ja Aboa Vetus Ars Novassa on järjestetty kaivauskursseja sekä lapsille että aikuisille.[12]

Keskiaikaiset kivirakennuksetMuokkaa

Kaivausten keskiössä ovat olleet alueen keskiaikaiset kellarit. Vanhimmat niistä on ajoitettu dendrokronologisesti 1390-luvulle, ja loput on rakennettu 1400-luvun kuluessa.[13] Aboa Vetuksen alue käsittää kuuden keskiaikaisen kivitalon rauniot.[14] Kivi-tiilitalojen rakentaminen liittyy kaupungin yleiseen muutokseen puurakennuksista kivirakennustkantaan 1300-luvun loppupuolella ja 1400-luvun alussa.[15] Arkeologisten havaintojen perusteella Aboa Vetuksen alue voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri käyttöjaksoon: 1200-luvulta 1300-luvun loppuun kestävään puurakennusten käyttöaikaan, tätä seuraavaan keskiaikaisten kivitalojen aikaan joka päättyy 1600-luvun puolivälissä kun Luostarin Jokikadun ylärinteen puolen talot purettiin ja peitettiin kivetyllä aukiolla, sekä tätä seuraavaan nuorimpaan vaiheeseen.[16] Nuorimman vaiheen aikana suurin muutos oli Turun palo vuonna 1827, jonka jälkeen 1600-luvun aukio muuttui sisäpihaksi.

Museoalueen kivitalot ovat raunioituneet hyvin eri aikaan: osa 1600-luvulla, osa Rettigin palatsin rakentamisen yhteydessä vuonna 1928 ja osa vasta 1990-luvulla museon perustamiseen liittyneissä kartoittamattomissa purkutöissä.[17] Näiden eri aikaisten muutosten museoiminen sekä rakennusjäännösten konservointi ja säilyttäminen asettavat museolle jatkuvia haasteita.[18] Rakenteisiin vaikuttavat muun muassa pohjaveden muutokset, routa, sadeveden määrä ja maaperän liikkuminen. Maan liikkumiseen liittyy myös geologian ja arkeologian välinen ristiriita: geologisen tulkinnan mukaan merenpinta on Turussa keskiajalla ollut tasossa 3,5–5 m mpy, kun taas Aboa Vetuksen kivitalojen alimmat muuratut osat ovat tasossa 2 m mpy ja hirsiarinat tätäkin syvemmällä.[19] Joko raskaat rakennukset ovat aikojen kuluessa painuneet alaspäin tai sitten Turun rannansiirtymäkronologiaa tulisi tarkistaa.

EsinelöydötMuokkaa

 
Aboa Vetuksessa sijaitseva, vuonna 2001 käyttöön vihitty Pyhän Annan kappeli.

1990-luvun kaivaukset tuottivat suuren määrän esinelöytöjä: ilman luita löytöjä oli yhteensä lähes 40 000.[16] Näistä 30 prosenttia on peräisin kellareiden täytemaasta.[16] Kotieläinten luita museosta on löytynyt noin 800 kiloa. Esinelöydöt edustavat kaupunkikulttuuria keskiajalta 1900-luvulle. Löytöaineistoon kuuluu keskiaikaisia nahkaesineitä kuten kenkiä[20] ja puukontuppia[21], lasi- ja keramiikka-astioita[22][23], uunikaakeleita[24] ja erilaisia metalliesineitä, kuten veitsiä ja nauloja. Keskiaikaa nuoremmassa aineistossa suurin esineryhmä ovat saviset niin kutsutut liitupiiput. Harvinaisiin löytöihin puolestaan lukeutuu esimerkiksi keskiaikainen kultasormus.

Legenda Pyhän Annan luostaristaMuokkaa

Luostarikorttelissa on sitkeänä elänyt tarina alueella keskiajalla sijainneesta Pyhän Annan nunnaluostarista, joka olisi ollut vain kivenheiton päässä Kaskenmäessä sijainneen Pyhän Olavin dominikaanikonventin sisarluostari. Arkeologinen löytöaineisto ei kuitenkaan tue luostarin olemassaoloa. Luostarin sijainnin nykyisellä Aboa Vetus Ars Nova -museon alueella mainitsi novellissaan Eräs uni jo vuonna 1861 lapsuutensa Luostarikorttelissa viettänyt Fredrika Runeberg.[25] Legendaa Rettigin palatsin tontin kellareiden liittymisestä nunnaluostariin pönkitettiin vuonna 1905, kun Auran kylpylaitoksen vahtimestari väitti löytäneensä yhdestä kylpylän kellarista kahden naisen luurangot.[26] Näiden vainajien kohtalo on kuitenkin tuntematon: Jenny Maria Tallgrenin mukaan ”kaikki tuhottiin – ilman että asiantuntijaa kutsuttiin paikalle”.[26]

Yhdessä museon keskiaikaisista kellareista sijaitsevan, vuonna 2001 käyttöön vihityn ekumeenisen kappelin suojeluspyhimykseksi valittiin Pyhä Anna muistona aluetta koskevasta tarinasta.[27]

Ars NovaMuokkaa

Museon nykytaiteen puoli Ars Nova jakautuu kahteen kerrokseen. Ensimmäisessä kerroksessa on esillä vuosittain vaihtuvia näyttelyitä, ja yläkerrassa vaihtuvia kokoonpanoja Aboa Vetus Ars Nova säätiön kokoelmasta.[28] Ensimmäisen kerroksen näyttelytila koostuu erikokoisita huoneista, joissa on hyvin vähän jälkiä Rettigien aikaisesta käytöstä.[28] Museon toisessa kerroksessa taas on säilytetty elementtejä alkuperäisestä sisustuksesta: jalopuuverhoiltu käytävä ja vihreällä marmorilla päällystetty kylpyhuone muistuttavat palatsin menneistä asukkaista. Ars Novan toisesta kerroksesta aukeaa myös näkymä palatsin ranskalaiseen puutarhaan. Rettigien aikaan museon ensimmäinen kerros toimi kellarina ja toinen kerros makuuhuoneina.[28]

Vuonna 2011 Ars Novan yhteyteen avattiin Takkahuone-niminen galleriatila, joka esittelee pienempiä näyttelyprojekteja.[29] Aboa Vetus Ars Nova säätiö ylläpitää taiteilijaresidenssiä, josta kutsutaan vuosittain yksi taiteilija pitämään näyttelyä Takkahuoneessa.lähde?

Vuosina 2003–2018 Aboa Vetus Ars Nova järjesti kaikkiaan kahdeksan nykytaiteen Turku Biennaali -näyttelyä, joilla oli oli kulloinkin ulkopuolinen kuraattori.[30][31]

Aboa Vetus Ars Nova säätiön taidekokoelmaMuokkaa

Aboa Vetus Ars Nova säätiön taidekokoelma käsittää yli kuusisataa teosta.[32] Kokoelmaan kuuluu suomalaisia ja länsimaisia töitä 1800-luvun loppupuolelta lähtien – pääpaino on kuitenkin 1950-luvun puolivälin jälkeisessä taiteessa ja nykyajassa.[33] Kokoelmaan, jonka pohjana on kauppaneuvos Matti Koivurinnan taidekokoelma, hankitaan säännöllisesti lisää teoksia. Kokoelmaan kuuluu muun muassa Picasson, Max Ernstin, Auguste Herbinin, André Massonin, Andy Warholin sekä David Hockneyn töitä. Kokoelman suomalaisia tähtiä ovat esimerkiksi Otto Mäkilä, Lars-Gunnar Nordström, Matti Kujasalo, Veikko Hirvimäki sekä Jan-Erik Andersson.[33] Myös museon julkisivulla on kaksi säätiön kokoelmaan kuuluvaa julkista teosta: Hanna Vihriälän suunnittelema Elephant Square – Norsuaukio sekä museon muurissa Fredrika Runebergin synnyinkodin kohdalla oleva Jan-Erik Anderssonin toteuttama Fredrika Runeberg ja piste.[33]

Museon tapahtumatMuokkaa

TarinaniskentäMuokkaa

Huhti-toukokuussa Aboa Vetus Ars Nova -museo järjestää Suomen Elämäntarinayhdistyksen kanssa tarinaniskennän Varsinais-Suomen mestaruuskilpailut.[34] Tarinaniskennän voittajalla on mahdollisuus jatkaa SM-kisojen loppukilpailuun Kärsämäen Elämäntarinafestivaaleilla. Tarinoiden tulee olla omakohtaisia ja aiemmin julkaisemattomia.

Keskiajan Turku -tapahtumaMuokkaa

Aboa Vetus Ars Nova -museo osallistuu vuosittain kesä-heinäkuun vaihteessa Keskiajan Turku -tapahtumaan, mihin kuuluvat myös Vanhan Suurtorin keskiaikaiset markkinat, Turun linna ja Turun tuomiokirkko.[35]

Taiteiden yöMuokkaa

Elokuussa Aboa Vetus Ars Nova on yksi Turun Taiteiden yöhön osallistuvista kulttuuritahoista.[36] Museon tarjoama ohjelma liittyy sen ajankohtaisiin näyttelyihin.

Kuvia museostaMuokkaa

LähteetMuokkaa

 • Harjula, Janne: Sheaths, Scabbards and Grip Coverings: The use of leather for portable personal objects in the 14th-16th century Turku. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae X. Lisensiaatintyö. Turun yliopisto, Arkeologia. Turku: Suomen keskiajan arkeologian seura, 2005. ISBN 951-96801-4-4.
 • Harjula, Janne: Before the Heels: Footwear and Shoemaking in Turku in the Middle Ages and at the Beginning of the Early Modern Period. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XV. Väitöskirja, Turun yliopisto. Arkeologia. Turku: Suomen keskiajan arkeologian seura, 2008. ISBN 978-951-96801-7-0.
 • Lehto-Vahtera, Johanna & Holkeri, Eeva (toim.): Historian ja nykytaiteen museo. Museet för historia och nytidskonst: Museum of history and contemporary art. Turku: Aboa Vetus & Ars Nova / Matti Koivurinnan säätiö, 2012. ISBN 978-952-5820-09-6.
 • Majantie, Kirsi: Muotia, mukavuutta ja mielipiteitä: Kaakeliuuni yhteiskunnallisten muutosten ilmentäjänä keskiajan ja uuden ajan alun Suomessa. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XVII. Väitöskirja, Turun yliopisto. Arkeologia. Turku: Suomen keskiajan arkeologian seura, 2010. ISBN 978-952-67329-1-6. Teoksen verkkoversio.
 • Muhonen, Timo & Lehto-Vahtera, Johanna (toim.): Ikuinen raunio. Turku: Aboa Vetus & Ars Nova / Matti Koivurinnan säätiö, 2009. ISBN 9789525820027.
 • Seppänen, Liisa (toim.): Kaupunkia pintaa syvemmältä: Arkeologisia näkökulmia Turun historiaan. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae IX. Turku: TS-yhtymä, Suomen keskiajan arkeologian seura, 2003. ISBN 951-9129-57-X.
 • Seppänen, Liisa: Rakentaminen ja kaupunkikuvan muutokset keskiajan Turussa: Erityistarkastelussa Åbo Akademin päärakennuksen tontin arkeologinen aineisto. Väitöskirja, Turun yliopisto. Arkeologia. Monografia. Turun yliopisto, 2012. Teoksen verkkoversio (viitattu 3.1.2013).
 • Tallgren, Jenny Maria: Var låg Åbo dominikankloster?. Finskt Museum XIII, 1906, s. 59–68. Helsingfors: Suomen muinaismuistoyhdistys.
 • Uotila, Kari & Korhonen, Marko: Turun Aboa Vetus -museon (Rettigin palatsin) kaivaukset vuosina 2009–2010. SKAS 4/2011, 2012, s. 3–14. Turku: Suomen keskiajan arkeologian seura.

ViitteetMuokkaa

 1. Lehto-Vahtera & Holkeri 2012, s. 146.
 2. Aboa Vetus & Ars Nova: Vanha Turku, viitattu 7.11.2019.
 3. http://www.aboavetusarsnova.fi/fi/vierailulle-museoon/saavutettava-museo (Arkistoituja kopioita – Internet Archive)
 4. Seppänen 2012, s. 14.
 5. Aboa Vetuksen näyttelyteksti näyttelyssä Tiedon taustalla (2012)
 6. Seppänen 2012, s. 667.
 7. Seppänen 2012, s. 668.
 8. Lehto-Vahtera & Holkeri 2012, s. 76.
 9. a b Muhonen & Lehto-Vahtera 2009, s. 42.
 10. a b c d Seppänen 2003, s. 78.
 11. a b c Seppänen 2003, s. 77.
 12. Aboa Vetus & Ars Nova: Arkeologiset kaivaukset, viitattu 7.11.2019.
 13. Muhonen & Lehto-Vahtera 2009, s. 44.
 14. http://www.aboavetusarsnova.fi/fi/nayttelyt/perusnayttely (Arkistoituja kopioita – Internet Archive)
 15. Esim. Seppänen 2012
 16. a b c Seppänen 2003, s. 81.
 17. Muhonen & Lehto-Vahtera 2009, s. 47.
 18. Muhonen & Lehto-Vahtera 2009, s. 78–85.
 19. Muhonen & Lehto-Vahtera 2009, s. 57–58.
 20. Harjula 2008.
 21. Harjula 2005.
 22. Seppänen 2003, s. 195–203.
 23. Seppänen 2003, s. 223–236.
 24. Majantie 2010.
 25. Tallgren 1906, s. 67.
 26. a b Tallgren 1906, s. 66.
 27. http://www.aboavetusarsnova.fi/fi/vierailulle-museoon/pyhan-annan-kappeli (Arkistoituja kopioita – Internet Archive)
 28. a b c http://www.aboavetusarsnova.fi/fi/nayttelyt/nayttelytilat/ars-nova
 29. http://www.aboavetusarsnova.fi/fi/nayttelyt/nayttelytilat/takkahuone (Arkistoituja kopioita – Internet Archive)
 30. http://www.aboavetusarsnova.fi/fi/nayttelyt/turku-biennaali-2013
 31. Turku Biennaali 2005 hankesuunnitelma (Arkistoituja kopioita – Internet Archive) Viitattu 3.1.2013.
 32. Lehto-Vahtera & Holkeri 2012, s. 164.
 33. a b c http://www.aboavetusarsnova.fi/fi/kokoelmat-ja-tutkimus/taidekokoelma
 34. http://www.aboavetusarsnova.fi/fi/museossa-tapahtuu/tarinaniskenta
 35. http://www.aboavetusarsnova.fi/fi/museossa-tapahtuu/keskiaikamarkkinat
 36. http://www.aboavetusarsnova.fi/fi/museossa-tapahtuu/taiteiden-yo

Aiheesta muuallaMuokkaa

 
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Aboa Vetus Ars Nova.